Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

亡靈的火炬

Comments115
2,762个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

亡靈的火炬
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
燃燒的靈魂 暗屬性i.png火屬性i.png 25 7 2000 80

固定掉卡關卡 銅卡.png 銀卡.png 金卡.png 白金卡.png  
一次通關

開放時間記錄

開始 結束 備註
2013年08月24日(六)

291i.png
燃燒的靈魂

Stamina.png 25 Battle.png 7 Exp.png 2000 (80 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
271i.png 火焰小靈魂石
2 4000
271i.pngLv.1
274i.png 鬼魅小靈魂石
2 4000
274i.pngLv.1
276i.png 火焰靈魂石
2 2萬
276i.pngLv.1
279i.png 鬼魅靈魂石
2 2萬
279i.pngLv.1
281i.png 火焰千年靈魂石
2 10萬
281i.pngLv.1
284i.png 鬼魅千年靈魂石
2 10萬
284i.pngLv.1
4
271i.png 火焰小靈魂石 ×2
2 4000
291i.png 鬼魅萬年靈魂石
199999 8 22 138815
291i.pngLv.1
100%掉落
7
291i.png 鬼魅萬年靈魂石
1306 4 130709 10
291i.pngLv.1
100%掉落

更多维基

进入随机维基