Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

冰川上飄溜的精靈

Comments32
2,310个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

冰川上飄溜的精靈
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
海妖之歌 水屬性i.png火屬性i.png 7 6 164 23
凍結之刃 水屬性i.png火屬性i.png 7 6 184 26
美麗的魔法使 水屬性i.png火屬性i.png 7 6 205 29
狼人的晚餐 水屬性i.png火屬性i.png 7 6 226 32
精靈的軌跡 水屬性i.png火屬性i.png 10 8 246 25

057i.png
海妖之歌

Stamina.png 7 Battle.png 6 Exp.png 164 (23 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
022i.png 清川真人
3 30
021i.pngLv.1
稀有出現
066i.png 海精靈
335 2 2839 3
066i.pngLv.3
124
078i.png 赤蜥蜴戰士
1090 4 2961 2 82
106i.png 蒼幽狼
629 2 20
106i.pngLv.3
43
251i.png 共生之蒼魂
6666 7 7000 444
251i.pngLv.1
300
275i.png 海洋靈魂石
300 2 10 2萬
275i.pngLv.1
200
6
前置
056i.png 冰原地精
190 3 971 15 0
6
057i.png 淵寒大地精
1708 3 7487 30
056i.pngLv.3
115

077i.png
凍結之刃

Stamina.png 7 Battle.png 6 Exp.png 184 (26 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
022i.png 清川真人
3 30
021i.pngLv.1
稀有出現
066i.png 海精靈
351 2 2981 3
066i.pngLv.3
130
078i.png 赤蜥蜴戰士
1142 4 3109 2 86
106i.png 蒼幽狼
659 2 20
106i.pngLv.3
45
251i.png 共生之蒼魂
6666 7 7000 444
251i.pngLv.1
300
275i.png 海洋靈魂石
300 2 10 2萬
275i.pngLv.1
200
6
前置
076i.png 冰蜥蜴戰士
998 4 2887 2 0
6
077i.png 冰河蜥蜴戰士
3322 4 15315 20
076i.pngLv.3
78

087i.png
美麗的魔法使

Stamina.png 7 Battle.png 6 Exp.png 205 (29 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
022i.png 清川真人
3 30
021i.pngLv.1
稀有出現
066i.png 海精靈
367 2 3123 3
066i.pngLv.3
136
078i.png 赤蜥蜴戰士
1194 4 3257 2 90
106i.png 蒼幽狼
689 2 20
106i.pngLv.3
47
251i.png 共生之蒼魂
6666 7 7000 444
251i.pngLv.1
300
275i.png 海洋靈魂石
300 2 10 2萬
275i.pngLv.1
200
6
前置
086i.png 小魔女愛莉絲
293 1 1801 5 0
6
087i.png 占星士愛莉絲
713 1 14521 10
086i.pngLv.3
125

107i.png
狼人的晚餐

Stamina.png 7 Battle.png 6 Exp.png 226 (32 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
022i.png 清川真人
3 30
021i.pngLv.1
稀有出現
066i.png 海精靈
383 2 3265 3
066i.pngLv.3
142
078i.png 赤蜥蜴戰士
1246 4 3405 2 94
106i.png 蒼幽狼
719 2 20
106i.pngLv.3
49
251i.png 共生之蒼魂
6666 7 7000 444
251i.pngLv.1
300
275i.png 海洋靈魂石
300 2 10 2萬
275i.pngLv.1
200
6
前置
106i.png 蒼幽狼
659 2 20 0
6
107i.png 蒼幽狼人
1541 2 20287 40
106i.pngLv.3
45

067i.png
精靈的軌跡

Stamina.png 10 Battle.png 8 Exp.png 246 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
022i.png 清川真人
1452 3 16127 30
021i.pngLv.1
稀有出現
066i.png 海精靈
399 2 3407 3
066i.pngLv.3
148
078i.png 赤蜥蜴戰士
1298 4 3553 2
078i.pngLv.3
98
106i.png 蒼幽狼
749 2 2880 20
106i.pngLv.3
51
251i.png 共生之蒼魂
6666 7 7000 444
251i.pngLv.1
300
275i.png 海洋靈魂石
300 2 10 2萬
275i.pngLv.1
200
8
066i.png 海精靈 ×2
271 2 2271 3
066i.pngLv.1
ICON075.png1500
+
0
067i.png 海躍精靈
1010 2 24815 61
ICON075.png1500
347 ICON089.png 召喚小怪

更多维基

进入随机维基