Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

冰川上飄溜的精靈

個評論32
2,764條目存在於本站

简体 | 繁體

冰川上飄溜的精靈
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
海妖之歌 水屬性i.png火屬性i.png 7 6 164 23
凍結之刃 水屬性i.png火屬性i.png 7 6 184 26
美麗的魔法使 水屬性i.png火屬性i.png 7 6 205 29
狼人的晚餐 水屬性i.png火屬性i.png 7 6 226 32
精靈的軌跡 水屬性i.png火屬性i.png 10 8 246 25

057i.png
海妖之歌

Stamina.png 7 Battle.png 6 Exp.png 164 (23 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
022i.png 清川真人
1220 3 13439 30
021i.pngLv.1
84 稀有出現
066i.png 海精靈
335 2 2839 3
066i.pngLv.3
124
078i.png 赤蜥蜴戰士
1090 4 2961 2
078i.pngLv.3
82
106i.png 蒼幽狼
629 2 2400 20
106i.pngLv.3
43
251i.png 共生之蒼魂
6666 7 7000 444
251i.pngLv.1
300
275i.png 海洋靈魂石
300 2 10 2萬
275i.pngLv.1
200
6
前置
056i.png 冰原地精
190 3 971 15 115
6
057i.png 淵寒大地精
1708 3 7487 30
056i.pngLv.3
0

077i.png
凍結之刃

Stamina.png 7 Battle.png 6 Exp.png 184 (26 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
022i.png 清川真人
1278 3 14111 30
021i.pngLv.1
88 稀有出現
066i.png 海精靈
351 2 2981 3
066i.pngLv.3
130
078i.png 赤蜥蜴戰士
1142 4 3109 2
078i.pngLv.3
86
106i.png 蒼幽狼
659 2 2520 20
106i.pngLv.3
45
251i.png 共生之蒼魂
6666 7 7000 444
251i.pngLv.1
300
275i.png 海洋靈魂石
300 2 10 2萬
275i.pngLv.1
200
6
前置
076i.png 冰蜥蜴戰士
998 4 2887 2 78
6
077i.png 冰河蜥蜴戰士
3322 4 15315 20
076i.pngLv.3
0

087i.png
美麗的魔法使

Stamina.png 7 Battle.png 6 Exp.png 205 (29 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
022i.png 清川真人
1336 3 14783 30
021i.pngLv.1
92 稀有出現
066i.png 海精靈
367 2 3123 3
066i.pngLv.3
136
078i.png 赤蜥蜴戰士
1194 4 3257 2
078i.pngLv.3
90
106i.png 蒼幽狼
689 2 2640 20
106i.pngLv.3
47
251i.png 共生之蒼魂
6666 7 7000 444
251i.pngLv.1
300
275i.png 海洋靈魂石
300 2 10 2萬
275i.pngLv.1
200
6
前置
086i.png 小魔女愛莉絲
293 1 1801 5 125
6
087i.png 占星士愛莉絲
713 1 14521 10
086i.pngLv.3
0

107i.png
狼人的晚餐

Stamina.png 7 Battle.png 6 Exp.png 226 (32 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
022i.png 清川真人
1394 3 15455 30
021i.pngLv.1
96 稀有出現
066i.png 海精靈
383 2 3265 3
066i.pngLv.3
142
078i.png 赤蜥蜴戰士
1246 4 3405 2
078i.pngLv.3
94
106i.png 蒼幽狼
719 2 2760 20
106i.pngLv.3
49
251i.png 共生之蒼魂
6666 7 7000 444
251i.pngLv.1
300
275i.png 海洋靈魂石
300 2 10 2萬
275i.pngLv.1
200
6
前置
106i.png 蒼幽狼
659 2 2520 20 45
6
107i.png 蒼幽狼人
1541 2 20287 40
106i.pngLv.3
0

067i.png
精靈的軌跡

Stamina.png 10 Battle.png 8 Exp.png 246 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
022i.png 清川真人
1452 3 16127 30
021i.pngLv.1
100 稀有出現
066i.png 海精靈
399 2 3407 3
066i.pngLv.3
148
078i.png 赤蜥蜴戰士
1298 4 3553 2
078i.pngLv.3
98
106i.png 蒼幽狼
749 2 2880 20
106i.pngLv.3
51
251i.png 共生之蒼魂
6666 7 7000 444
251i.pngLv.1
300
275i.png 海洋靈魂石
300 2 10 2萬
275i.pngLv.1
200
8
066i.png 海精靈 ×2
271 2 2271 3
066i.pngLv.1
ICON075.png1500
+
100
067i.png 海躍精靈
1010 2 24815 61
ICON075.png1500
147 SI164.png 召喚小怪

Wikia里...

隨機wiki