FANDOM


力量的殿堂
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
進化之門 五屬 10 5 500 50 進化之門進化之門進化之門
進化門廊 五屬 15 5 750 50 進化門廊進化門廊進化門廊
進化大堂 五屬 20 5 1000 50 進化大堂進化大堂進化大堂

進化之門

體力消耗 10 回合 5 經驗值 500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
5
284iRace強化素材

進化門廊

體力消耗 15 回合 5 經驗值 750 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
246iRace進化素材
4444 4(4) 5000 111
247iRace進化素材
4444 4(4) 5000 111
248iRace進化素材
4444 4(4) 5000 111
249iRace進化素材
4444 4(4) 5000 111
250iRace進化素材
4444 4(4) 5000 111
251iRace進化素材
6666 7(7) 7000 444
252iRace進化素材
6666 7(7) 7000 444
253iRace進化素材
6666 7(7) 7000 444
254iRace進化素材
6666 7(7) 7000 444
255iRace進化素材
6666 7(7) 7000 444
261iRace進化素材
300 5 7 7000
264iRace進化素材
20 1 4 1萬
267iRace進化素材
100 4 1000 10
280iRace強化素材
900 2 15 10萬
281iRace強化素材
900 2 15 10萬
282iRace強化素材
900 2 15 10萬
283iRace強化素材
900 2 15 10萬
284iRace強化素材
900 2 15 10萬
5
隨機
2隻
280iRace強化素材
900 2 15 10萬
281iRace強化素材
900 2 15 10萬
282iRace強化素材
900 2 15 10萬
283iRace強化素材
900 2 15 10萬
284iRace強化素材
900 2 15 10萬

進化大堂

體力消耗 20 回合 5 經驗值 1000 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
251iRace進化素材
6666 7(7) 7000 444
252iRace進化素材
6666 7(7) 7000 444
253iRace進化素材
6666 7(7) 7000 444
254iRace進化素材
6666 7(7) 7000 444
255iRace進化素材
6666 7(7) 7000 444
256iRace進化素材
11111 8(8) 12000 1111
257iRace進化素材
11111 8(8) 12000 1111
258iRace進化素材
11111 8(8) 12000 1111
259iRace進化素材
11111 8(8) 12000 1111
260iRace進化素材
11111 8(8) 12000 1111
263iRace進化素材
9000 5 90000 2000
265iRace進化素材
900 1 13 3萬
266iRace進化素材
2300 1 23 9萬
269iRace進化素材
5000 4 100000 30
280iRace強化素材
900 2 15 10萬
281iRace強化素材
900 2 15 10萬
282iRace強化素材
900 2 15 10萬
283iRace強化素材
900 2 15 10萬
284iRace強化素材
900 2 15 10萬
5
隨機
2隻
280iRace強化素材
900 2 15 10萬
281iRace強化素材
900 2 15 10萬
282iRace強化素材
900 2 15 10萬
283iRace強化素材
900 2 15 10萬
284iRace強化素材
900 2 15 10萬