FANDOM


十二星宮的覺悟
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
勇氣執著的白羊 火屬性i.png暗屬性i.png 30 4 0 0 成功挑戰後將消耗Item1.png × 10
滅敵狂戰之心 水屬性i.png火屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 30 3 0 0 成功挑戰後將消耗Item2.png × 10
永恆的憶念 暗屬性i.png 30 2 0 0 成功挑戰後將消耗Item3.png × 10
堅執的約定 水屬性i.png光屬性i.png 30 2 0 0 成功挑戰後將消耗Item4.png × 10
奮戰勇氣之心 五屬.png 30 3 0 0 成功挑戰後將消耗Item5.png × 10
守護摯愛之心 水屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 30 3 0 0 成功挑戰後將消耗Item6.png × 10

※本關卡為潛能解放關卡,潛能解放時進入卡片對應的子關卡

勇氣執著的白羊

體力消耗 30 回合 4 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
356i.png EvoArrow.png 816i.png

隊友:
370i.pngCD: 17Lv.1
或自己擁有的370i.png823i.png
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
370i.png
1842 2 103210 260
2
356i.png
2262 2 69880 210 SI165.png 2秒轉珠
3
370i.png
4026 1(1) 6050 890 SI105.png 7+Combo盾
4
356i.png
2963 1(2) 20360 770 SI257.png 25%盾

滅敵狂戰之心

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
358i.png EvoArrow.png 817i.png

隊友:
366i.pngCD: 17Lv.1
或自己擁有的366i.png821i.png
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
454i.png
2232 3 87960 220
455i.png
713 1 87960 180
2
350i.png
2315 1(2) 121260 390 SI047.png 火轉心
3
351i.png
1114 2 184380 260 SI188.png 越攻越強

永恆的憶念

體力消耗 30 回合 2 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
360i.png EvoArrow.png 818i.png

隊友:
368i.pngCD: 20Lv.1
或自己擁有的368i.png822i.png
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
360i.png
1036 1 140438 220 SI105.png 7+Combo追擊盾
2
360i.png
3453 2(2) 1945 36000 SI161.png 命懸一線

堅執的約定

體力消耗 30 回合 2 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
362i.png EvoArrow.png 819i.png

隊友:
372i.pngCD: 23Lv.1
或自己擁有的372i.png824i.png
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
790i.png
3023 4(4) 238730 630 SI257.png 全體無效
796i.png
3197 4(2) 243870 560 SI257.png 全體無效
2
797i.png
2688 1 192680 810 SI257.png 10%盾

奮戰勇氣之心

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
364i.png EvoArrow.png 820i.png

隊友:
378i.pngCD: 12Lv.1
或自己擁有的378i.png827i.png
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
461i.png
28000 9(9) 25 120 SI033.png 10+木符石盾
462i.png
28000 9(9) 25 120 SI031.png 12+水符石盾
2
464i.png
2932 4(1) 42872 230 SI163.png 能力繼承
465i.png
3015 4(3) 40655 240 SI163.png 能力繼承
3
629i.png
1088 2 122360 590 SI188.png 越攻越強

守護摯愛之心

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
366i.png EvoArrow.png 821i.png

隊友:
358i.pngCD: 21Lv.1
或自己擁有的357i.png817i.png
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
342i.png
1436 2 90460 100
343i.png
1593 2 88310 120
2
661i.png
742 1 66630 230 SI047.png 心轉相剋
3
666i.png
2987 2 100 28000 SI219.png 雙重凍結

※ 十二星宮的覺悟 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得 SingleDiamond.png 1粒 ※

408i.png 409i.png 410i.png 411i.png 412i.png

511i.png 512i.png 513i.png 514i.png 515i.png

481i.png 482i.png 483i.png 484i.png 485i.png

686i.png 687i.png 688i.png 689i.png 690i.png

941i.png 942i.png 943i.png 944i.png 945i.png

506i.png 507i.png 508i.png 509i.png 510i.png

641i.png 642i.png 643i.png 644i.png 645i.png

591i.png 592i.png 593i.png 594i.png 595i.png

571i.png 572i.png 573i.png 574i.png 575i.png

1066i.png 1067i.png 1068i.png 1069i.png 1070i.png

588i.png 589i.png 785i.png 787i.png 789i.png

677i.png 679i.png 681i.png 683i.png 685i.png

674i.png 703i.png 704i.png 739i.png 742i.png 850i.png 998i.png 1188i.png

711i.png 712i.png 713i.png 714i.png 715i.png

816i.png 817i.png 818i.png 819i.png 820i.png 821i.png 822i.png 823i.png 824i.png 825i.png 826i.png 827i.png

178i.png 181i.png 184i.png 187i.png 190i.png

579i.png 1079i.png

345i.png 347i.png 349i.png

532i.png 534i.png 536i.png 538i.png 540i.png

727i.png 729i.png 731i.png 733i.png 735i.png

1181i.png 1182i.png 1183i.png 1184i.png 1185i.png

1191i.png 1192i.png 1193i.png 1194i.png 1195i.png

1216i.png 1217i.png 1218i.png 1219i.png 1220i.png

1261i.png 1262i.png 1263i.png 1264i.png 1265i.png

1266i.png 1267i.png 1268i.png 1269i.png 1270i.png

1311i.png 1312i.png 1313i.png 1314i.png 1315i.png

1316i.png 1317i.png 1318i.png 1319i.png 1320i.png

1321i.png 1322i.png 1323i.png 1324i.png 1325i.png

1022i.png 1024i.png 1026i.png 1028i.png 1030i.png

1082i.png 1084i.png 1086i.png 1088i.png 1090i.png

1310i.png

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基