Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

原野上的怪異生物 ‧ 木

Comments62
2,762个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

原野上的怪異生物 ‧ 木
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
暴躁的入侵者 初级 木屬性i.png 15 5 300 20
暴躁的入侵者 中級 木屬性i.png 20 5 600 30
暴躁的入侵者 高級 木屬性i.png 25 5 2000 80

開放時間記錄

開始 結束 備註
2013年03月11日(一)2013年03月17日(日)
2013年06月17日(一)2013年06月23日(日)

169i.png
暴躁的入侵者 初級

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
060i.png 森林地精
195 3
060i.pngLv.1
070i.png 花精靈
311 2
070i.pngLv.1
080i.png 翠蜥蜴戰士
723 4
080i.pngLv.1
101i.png 翠綠史萊姆
334 3
101i.pngLv.1
5
169i.png 野蠻機械犀牛
743 2 4萬 400
167i.pngLv.1

169i.png
暴躁的入侵者 中級

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
061i.png 碧石大地精
2205 3
061i.pngLv.3
071i.png 花冠精靈
1186 2
071i.pngLv.3
081i.png 森林蜥蜴戰士
3695 4
081i.pngLv.3
101i.png 翠綠史萊姆
1294 3
101i.pngLv.3
5
169i.png 野蠻機械犀牛
2863 2 17萬 400
167i.pngLv.1

169i.png
暴躁的入侵者 高級

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
061i.png 碧石大地精
4230 3
061i.pngLv.5
071i.png 花冠精靈
2264 2
071i.pngLv.5
081i.png 森林蜥蜴戰士
6215 4
081i.pngLv.5
101i.png 翠綠史萊姆
2470 3
101i.pngLv.5
5
169i.png 野蠻機械犀牛
4983 2 30萬 400
167i.pngLv.1

更多维基

进入随机维基