FANDOM


命運女神所印證
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
121i482i6002i Refine1050
Refine2:100
Refine3:200
Refine4:400
總計:750
修剪命運之網 火屬性i光屬性i暗屬性i 20 2
編寫終結之書 火屬性i木屬性i 20 2
飛向未來之鳥 火屬性i 20 2
以密米爾之名 ‧ 火 火屬性i暗屬性i 25 2

修剪命運之網

體力消耗 20 回合 2 經驗值 (0 / 體)
隊友:
119iCD: 20Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
255iRace進化素材
9999 (8) 100 10 SI035 5+暗符石盾
254iRace進化素材
9999 (8) 100 10 SI034 5+光符石盾
2
257iRace進化素材
538 2 8672 10 SI181 拼圖盾
行動裝置暫時無法觀看故事


編寫終結之書

體力消耗 20 回合 2 經驗值 (0 / 體)
隊友:
117iCD: 23Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
252iRace進化素材
520 2 10862 10 SI102 4+Combo盾
2
423iRace強化素材
560 2 10 1000000 SI167 連擊
423iRace強化素材
780 1 32108 10 SI181 拼圖盾
行動裝置暫時無法觀看故事


飛向未來之鳥

體力消耗 20 回合 2 經驗值 (0 / 體)
隊友:
118iCD: 23Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
264iRace進化素材
450 1 6 1000000 SI216 反擊300
264iRace進化素材
450 1 6 1000000 SI216 反擊300
2
266iRace進化素材
1235 1 10 1000000 SI216 反擊1000
行動裝置暫時無法觀看故事


以密米爾之名 ‧ 火

體力消耗 25 回合 2 經驗值 (0 / 體)
隊友:
118iCD: 23Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
265iRace進化素材
532 1 8 1000000 SI216 反擊500
265iRace進化素材
532 1 8 1000000 SI216 反擊500
2
287iRace神族
3318 4(2) 150 21100 SI165 2秒轉珠

※命運女神所印證 STAGE CLEARED 會獲得1粒 SingleDiamond

行動裝置暫時無法觀看故事


昇華系列關卡

408i 409i 410i 411i 412i

511i 512i 513i 514i 515i

481i 482i 483i 484i 485i

686i 687i 688i 689i 690i

148i 151i 154i 157i 160i

851i 852i 853i 854i 855i

192i 194i 196i 198i 200i

506i 507i 508i 509i 510i

641i 642i 643i 644i 645i

591i 592i 593i 594i 595i

296i 299i 302i 305i 308i

571i 572i 573i 574i 575i

345i 347i 349i

816i 817i 818i 819i 820i 821i 822i 823i 824i 825i 826i 827i

389i 391i 393i 395i 397i

785i 787i 789i 588i 589i

414i 416i 418i 420i 422i

433i 435i 437i

981i 983i 985i 498i 500i

711i 712i 713i 714i 715i

532i 534i 536i 538i 540i

597i 599i 601i 603i 605i

677i 679i 681i 683i 685i

623i 626i 629i 632i 635i

651i 652i 653i 654i 655i

716i 717i 718i 719i 720i

1126i 1127i 1128i 1129i 1130i

747i 749i 751i 753i 755i 757i 759i 761i 763i 765i 767i

1181i 1182i 1183i 1184i 1185i

802i 804i 806i 808i 810i

862i 864i 866i 868i 870i

882i 884i 886i 888i 890i

892i 894i 896i 898i 900i 902i 904i 906i 908i 910i 912i 914i 916i

947i 949i 951i 953i 955i

987i 989i 991i 993i 995i

1032i 1034i 1036i 1038i 1040i

1336i 1337i 1338i 1339i 1340i

1091i 1092i 1093i 1094i 1095i 1096i 1097i

1351i 1352i 1353i 1354i 1355i

1137i 1139i 1141i 1143i 1145i

1167i 1169i 1171i 1173i 1175i

1201i 1202i 1203i 1204i 1205i 1206i 1207i 1208i

1506i 1507i 1508i 1509i 1510i 1511i 1512i 1513i

1571i 1572i 1573i 1574i 1575i 1576i 1577i 1578i

1726i 1727i 1728i 1729i 1730i 1731i 1732i 1733i 1734i

8002i 8004i 8006i 8008i 8010i 8012i8014i

9002i 9004i 9006i 9008i 9010i 9012i9014i