FANDOM


命運的考驗
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
大洪水 五屬 25 7 3000 120 禁暗珠大洪水大洪水大洪水
守書的神鳥 五屬 25 7 3250 130 禁暗珠守書的神鳥守書的神鳥守書的神鳥
致命的瘟疫 五屬 30 10 4500 150 禁暗珠致命的瘟疫致命的瘟疫致命的瘟疫
主線任務 - 第八封印全關卡
8-1 天門長廊 8-2 淨水幻泉 8-3 星雲神壇 8-4 嗜血淵獄 8-5 迷鎖門廊 8-6 聖城尼比魯
643i644i645i 482i510i507i 808i810i810i 230i228i230i 196i194i829i 829i

大洪水

本關卡沒有暗符石掉落 禁暗珠

體力消耗 25 回合 7 經驗值 3000 (120 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1-3
隨機
831i
6680 2 125830 310 SI251 無視減傷
833i
3022 1 109850 280 SI188 越攻越強
835i
9326 3(3) 249890 590 SI251 無視減傷
837i
3265 1 172640 330 SI254 強化盾
839i
100 2 166120 270 SI127 扣血40%
4
571i
7178 1(1) 850480 3600 SI224 隱藏 ‧ 結
5
311i
4545 1(1) 501670 1200 SI047 自身轉暗
315i
4169 1(1) 508670 1200 SI047 自身轉暗
6
799i
8489 1(3) 1197400 4000 SI047 心轉自身
7
802i
14798 2(2) 4042110 1050 SI243 隨機四屬盾 ‧ 轉
行動裝置暫時無法觀看故事

守書的神鳥

本關卡沒有暗符石掉落 禁暗珠

體力消耗 25 回合 7 經驗值 3250 (130 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1-3
隨機
831i
6680 2 125830 310 SI251 無視減傷
833i
3022 1 109850 280 SI188 越攻越強
835i
9326 3(3) 249890 590 SI251 無視減傷
837i
3265 1 172640 330 SI254 強化盾
839i
100 2 166120 270 SI127 扣血40%
4
236i
28889 2(2) 10 50000 SI165 (3~5回轉珠減2秒)
5
317i
4359 1(1) 590200 1200 SI015 隨機轉暗
317i
4359 1(1) 590200 1200 SI015 攻後轉直暗
6
574i
9646 1(1) 1260410 3600 SI104 6+Combo盾
7
804i
9834 2(2) 3627844 1020 SI229 隨機縱向燃燒10%

致命的瘟疫

本關卡沒有暗符石掉落 禁暗珠

體力消耗 30 回合 10 經驗值 4500 (150 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
837i
8762 1(2) 105220 10 SI125 人類技能回復
839i
9035 1(2) 134580 10 SI161 命懸一線
833i
7532 1(1) 224333 10 SI251 (98回無視減傷)
2
564i
33280 1(1) 993268 25 SI167 連擊
3
422i
82645 2(2) 43500 200000 SI257 50%盾
4
314i
13620 2(1) 1068770 200 SI063 人外防禦75%
5
791i
9245 1(2) 1946340 150 SI219 雙重凍結
6
838i
8221 1(1) 1583562 60 SI257 單體無效
840i
7166 2(3) 1635889 60 SI135 中毒40%
7
236i
14050 1(2) 2554660 20 SI254 強化盾
8
232i
13683 2(2) 2958027 70 SI010 暗屬剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
9
418i
13762 1(1) 3321685 10 SI106 8+Combo盾
10
雙血
810i
88888 1(3) 114623 10 SI244 五屬盾
810i
14000 1 4646460 30 SI188 越戰越強 ‧ 金

※ 命運的考驗 STAGE CLEARED 會獲得1粒 SingleDiamond

行動裝置暫時無法觀看故事