Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

塔的彼端

Comments722
2,762个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

塔的彼端
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
古代修行者的希望 五屬.png 13 7 1450 112
尋找以諾塔中的秘密 五屬.png 13 7 1468 113
修行者的苦惱 五屬.png 13 7 1486 114
通往天界的階梯 五屬.png 13 7 1504 116
階梯的盡頭 五屬.png 13 7 1522 117
門之海 五屬.png 18 10 1855 103
門海深處 五屬.png 18 10 1855 103

小怪列表

※此表所列只是小怪的大約數值,因為部分小怪的能力在較後的關卡會比在較前的關卡稍微增強※

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
077i.png 冰河蜥蜴戰士
9500 4 60000 20
077i.pngLv.3
SI260.png 反彈15%
079i.png 赤焰蜥蜴戰士
9500 4 60000 20
079i.pngLv.3
SI260.png 反彈15%
081i.png 森林蜥蜴戰士
9500 4 60000 20
081i.pngLv.3
SI260.png 反彈15%
083i.png 金光蜥蜴戰士
9500 4 60000 20
083i.pngLv.3
SI260.png 反彈15%
085i.png 漆黑蜥蜴戰士
9500 4 60000 20
085i.pngLv.3
SI260.png 反彈15%
087i.png 占星士愛莉絲
2192 1 10
087i.pngLv.3
SI167.png 連擊
089i.png 火巫女瑪莉曼
2320 1 10
089i.pngLv.3
SI167.png 連擊
091i.png 修道者凱莉絲
2193 1 10
091i.pngLv.3
SI167.png 連擊
093i.png 傳教士安迪莉亞
2320 1 10
093i.pngLv.3
SI167.png 連擊
095i.png 鍊金士莉莉絲
2320 1 10
095i.pngLv.3
SI167.png 連擊
097i.png 液態史萊姆
30000 5 14 80000
097i.pngLv.3
099i.png 燃燒史萊姆
30000 5 14 80000
099i.pngLv.3
101i.png 翠綠史萊姆
30000 5 14 80000
101i.pngLv.3
103i.png 天使史萊姆
30000 5 14 80000
103i.pngLv.3
105i.png 幽靈史萊姆
30000 5 14 80000
105i.pngLv.3
107i.png 蒼幽狼人
3991 2 54000 40
107i.pngLv.3
109i.png 赤幽狼人
4217 2 48000 40
109i.pngLv.3
111i.png 青幽狼人
3992 2 60000 40
111i.pngLv.3
113i.png 白幽狼人
4216 2 69000 39
113i.pngLv.3
115i.png 黑幽狼人
4217 2 66000 39
115i.pngLv.3
SI094.png 4Combo盾
280i.png 海洋千年靈魂石
900 2 15 100000
280i.pngLv.1
稀有出現
281i.png 火焰千年靈魂石
900 2 15 100000
281i.pngLv.1
稀有出現
282i.png 大地千年靈魂石
900 2 15 100000
282i.pngLv.1
稀有出現
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 100000
283i.pngLv.1
稀有出現
284i.png 鬼魅千年靈魂石
900 2 15 100000
284i.pngLv.1
稀有出現
329i.png 浪濤史萊姆
50000 4 12 80000
097i.pngLv.3
330i.png 烈炎史萊姆
50000 4 12 80000
099i.pngLv.3
331i.png 花豔史萊姆
50000 4 12 80000
101i.pngLv.3
332i.png 神聖史萊姆
50000 4 12 80000
103i.pngLv.3
333i.png 邪魔史萊姆
50000 4 12 80000
105i.pngLv.3
334i.png 海韻女皇
4131 1 100000 500
067i.pngLv.3
335i.png 火岩領主
4259 1 100000 500
069i.pngLv.3
336i.png 花冠貴婦
4147 1 100000 500
071i.pngLv.3
337i.png 月耀公主
4603 1 100000 500
073i.pngLv.3
338i.png 夜影魔女
4187 1 100000 500
075i.pngLv.3
339i.png 冰谷蜥蜴騎士
9026 2 30000 100
077i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
340i.png 岩漿蜥蜴騎士
8577 2 30000 100
079i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
341i.png 密林蜥蜴騎士
9056 2 30000 100
081i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
342i.png 聖光蜥蜴騎士
9234 2 30000 100
083i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
8577 2 30000 100
085i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾

118i.png
古代修行者的希望

Stamina.png 13 Battle.png 7 Exp.png 1450 (112 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
340i.png 岩漿蜥蜴騎士
6653 3 220000 99
079i.pngLv.1
SI075.png 人類防禦盾50%
341i.png 密林蜥蜴騎士
4884 2 420000 100
081i.pngLv.1
SI069.png 人類剋制 ‧ 攻
7
118i.png 歷史之烏爾德
1 2 850000 202 SI128.png 扣血50%

121i.png
尋找以諾塔中的秘密

Stamina.png 13 Battle.png 7 Exp.png 1468 (113 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
339i.png 冰谷蜥蜴騎士
9236 3 450000 101
077i.pngLv.1
SI077.png 龍類防禦盾50%
341i.png 密林蜥蜴騎士
5693 2 150000 20000
081i.pngLv.1
SI071.png 龍類剋制 ‧ 攻
7
121i.png 無常之斯庫爾德
7693 2 900000 198 SI188.png 越戰越強 ‧ 銀

124i.png
修行者的苦惱

Stamina.png 13 Battle.png 7 Exp.png 1486 (114 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
339i.png 冰谷蜥蜴騎士
8425 3 320000 101
077i.pngLv.1
SI076.png 獸類防禦盾50%
341i.png 密林蜥蜴騎士
3684 2 30 200000
081i.pngLv.1
SI070.png 獸類剋制 ‧ 攻
7
124i.png 命運之薇兒丹蒂
6800 2 740000 200 SI135.png 中毒7.5%

127i.png
通往天界的階梯

Stamina.png 13 Battle.png 7 Exp.png 1504 (116 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
8625 4 38萬 97
085i.pngLv.1
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
4215 2(2) 25萬 97
085i.pngLv.1
7
127i.png 永生之伊登
4517 2(2) 85萬 193 SI260.png 反彈15%

130i.png
階梯的盡頭

Stamina.png 13 Battle.png 7 Exp.png 1522 (117 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
342i.png 聖光蜥蜴騎士
23000 4(4) 7 30萬
083i.pngLv.1
SI091.png 1Combo盾
342i.png 聖光蜥蜴騎士
11598 3 35萬 97
083i.pngLv.1
7
130i.png 催魂之瓦爾基麗
6900 2 82萬 194 SI135.png 中毒15%

293i.png
門之海

Stamina.png 18 Battle.png 10 Exp.png 1855 (103 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
8
087i.png 占星士愛莉絲
2254 2 160000 10
087i.pngLv.1
089i.png 火巫女瑪莉曼
2845 1 154000 10
089i.pngLv.1
091i.png 修道者凱莉絲
1804 2 186000 10
091i.pngLv.1
9
116i.png 烏爾德
3223 2 220000 10
119i.png 斯庫爾德
3353 3 200000 10
122i.png 薇兒丹蒂
3224 2 280000 10
125i.png 伊登
3352 3 250000 10
128i.png 英靈殿侍女
3353 2 260000 10
10
293i.png 米迦勒 ‧ 路西法
4500 2(2) 1500000 10 SI049.png 轉屬攻擊 ‧ 同屬吸收

※首次完成塔的彼端獎勵︰292i.png 1隻 及 5粒SingleDiamond.png
※塔的彼端STAGE CLEARED會獲得2粒SingleDiamond.png

293i.png
門海深處 Extra.png

開始 結束 備註
2015年01月08日(四)2015年01月09日(五) 特別活動『封王結界再現』
完成星數 獎賞
3★SingleDiamond.png 2 顆
Stamina.png 18 Battle.png 10 Exp.png 1855 (103 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
8
087i.png 占星士愛莉絲
2254 2 160000 10 372
089i.png 火巫女瑪莉曼
2845 1 154000 10 372
091i.png 修道者凱莉絲
1804 2 186000 10 372
9
116i.png 烏爾德
3223 2 220000 10 381
119i.png 斯庫爾德
3353 3 200000 10 381
122i.png 薇兒丹蒂
3224 2 280000 10 381
125i.png 伊登
3352 3 250000 10 381
128i.png 英靈殿侍女
3353 2 260000 10 381
10
293i.png 米迦勒 ‧ 路西法
4500 2(2) 1500000 10
ICON075.png2500
100 SI049.png 轉屬攻擊 ‧ 同屬吸收

※ 門海深處 EXTRA 首次通關會獲得 577i.png 2隻※

Star1.png 關卡成就 Star1.png

Star2.png 隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 (不包括隊伍技能)
Star2.png 隊伍中有 3 個或以上的火屬性成員 (不包括隊伍技能)
Star2.png 隊伍中有 3 個或以上的木屬性成員 (不包括隊伍技能)

更多维基

进入随机维基