FANDOM


天尊太師座
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
旌旗之門 初級 水屬性i火屬性i 8 5 380 48 旌旗之門 初級旌旗之門 初級旌旗之門 初級
冰耀護法 中級 水屬性i火屬性i 12 6 780 65 冰耀護法 中級冰耀護法 中級冰耀護法 中級
謁見古國太師 高級 水屬性i火屬性i 15 8 1500 100 謁見古國太師 高級謁見古國太師 高級謁見古國太師 高級
龍鳳旛下列旌旗 水屬性i 10碎 20 龍鳳旛下列旌旗龍鳳旛下列旌旗龍鳳旛下列旌旗
封神仙境 系列關卡
532i 534i 536i 538i 540i

旌旗之門 初級

體力消耗 8 回合 5 經驗值 380 (48 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
056iRace妖精類
870 3 3403 15
058iRace妖精類
271 3 3352 15
066iRace妖精類
431 2 3691 3
086iRace人類
377 1 2341 5
106iRace獸類
809 2 3120 20
521iRace妖精類
645 2 5873 80
541iRace進化素材
1800 3 18 6萬 稀有出現
5
086iRace人類
×2
377 1 2341 5
456iRace人類
1018 2 33160 120
行動裝置暫時無法觀看故事


冰耀護法 中級

體力消耗 12 回合 6 經驗值 780 (65 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
057iRace妖精類
2428 3 28815 30
059iRace妖精類
2536 3 28607 30
067iRace妖精類
1186 2 29327 61
087iRace人類
917 1 18877 10
107iRace獸類
1891 2 25117 40
521iRace妖精類
1815 2 27971 80
541iRace進化素材
1800 3 18 6萬 稀有出現
6
146iRace獸類
×2
1184 2 23422 30
148iRace獸類
3765 2 190350 220
行動裝置暫時無法觀看故事


謁見古國太師 高級

體力消耗 15 回合 8 經驗值 1500 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
057iRace妖精類
4228 3 49135 30 SI167 連擊
067iRace妖精類
2066 2 51887 61
087iRace人類
1597 1 33397 10 SI167 連擊
107iRace獸類
3291 2 44437 40 SI102 4+Combo盾
456iRace人類
2216 1 83020 120 SI257 50%盾
461iRace獸類
4923 2 87410 330 SI103 5+Combo盾
522iRace妖精類
4210 3 61123 210 SI167 連擊
541iRace進化素材
1800 3 18 6萬 稀有出現
3
296iRace妖精類
5785 2 388230 10
7
024iRace龍類
7082 2 310300 7082
178iRace獸類
12425 4 335980 12425
8
059iRace妖精類
×2
4416 3 48767 30 SI167 連擊
531iRace人類
5488 2 446820 280 SI224 隱藏 ‧ 轉

※ 天尊太師座 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得 SingleDiamond 1粒 ※

行動裝置暫時無法觀看故事


龍鳳旛下列旌旗 Extra

Item22 10 回合 20 經驗值 0
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
057iRace妖精類
6928 3 81615 30 SI167 連擊
067iRace妖精類
3386 2 85727 61
087iRace人類
2617 1 55177 10 SI167 連擊
107iRace獸類
5391 2 73417 40 SI102 4+Combo盾
456iRace人類
3896 1 183020 120 SI257 50%盾
461iRace獸類
8098 2 187410 330 SI103 5+Combo盾
522iRace妖精類
6630 3 96213 210 SI167 連擊
1 黃卡
270iRace強化素材
100 2 5 4000
2 黃卡
270iRace強化素材
×2
100 2 5 4000
3
042iRace龍類
×2
4863 3 125700 20
6
296iRace妖精類
100 1 313680 120 SI126 扣血30%
9
413iRace龍類
8660 2(2) 236810 230 SI257 全體無效
309iRace龍類
4052 1(1) 286400 280 ICON119 越戰越強 ‧ 銅
10 銀卡
280iRace強化素材
900 2 15 10萬
11
176iRace獸類
×2
1266 1 21455 10 SI168 自爆5000 ‧ 弱
191iRace神族
8243 2(2) 18000 20萬 SI257 單體無效
12
414iRace龍類
10562 2(3) 438220 260 SI231 強化防禦75%
13
521iRace妖精類
×3
3068 1 2770 12萬 SI163 全體共生
14
222iRace龍類
8170 1(1) 635680 120 SI251 無視減傷
15 銀卡
522iRace妖精類
×2
6630 3 96213 210 SI167 連擊
17
148iRace獸類
12566 3 869260 180 SI242 三屬盾
18
087iRace人類
×2
2617 1 55177 10
456iRace人類
6896 2 689477 120 SI164 召喚小怪
19
408iRace人類
10760 1 835680 290 SI048 轉屬 ‧ 剋屬盾
20
532iRace人類
11381 2 1564650 460 SI224 隱藏 ‧ 轉

※首次完成Extra獎勵︰423i1隻及426i2隻※