Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

天界的門廊

Comments288
2,761个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

※ 五屬神殿 STAGE CLEARED 後才開放天界的門廊

天界的門廊
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
榮光授予帥印 光屬性i.png 30 7 1500 50
共存的意念 光屬性i.png暗屬性i.png 30 7 1500 50
亡者託付靈魂 暗屬性i.png 30 7 1500 50
承傳的志向 暗屬性i.png 30 7 1500 50
龍焰借予力量 火屬性i.png 30 7 1500 50
相扶的協定 水屬性i.png火屬性i.png 30 7 1500 50
大地給予庇佑 木屬性i.png 30 7 1500 50
生命的循環 木屬性i.png 30 7 1500 50
涓滴堆積希望 水屬性i.png 30 7 1500 50
懸於天際的秤砣 五屬.png 30 10 1500 50
立於神界的秤砣 五屬.png 30 10 1500 50

411i.png
榮光授予帥印

Stamina.png 30 Battle.png 7 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
113i.png 白幽狼人
4586 2 59537 760
113i.pngLv.3
SI103.png 5+Combo盾
063i.png 輝芒大地精
7230 2 70980 3000
063i.pngLv.3
SI167.png 連擊
093i.png 傳教士安迪莉亞
2110 1 44774 240
093i.pngLv.3
SI167.png 連擊
332i.png 神聖史萊姆
4080 2(2) 168430 3940
103i.pngLv.3
SI165.png 2秒轉珠
337i.png 月耀公主
2310 1 169400 483
073i.pngLv.3
SI047.png 心轉自身
342i.png 聖光蜥蜴騎士
9500 2 154200 3000
083i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
459i.png 神罰使者安迪莉亞
3530 1 145890 1300
093i.pngLv.3
SI124.png 無法控制
7
411i.png 公爵奈寶尼
13680 2 2025000 3250
013i.pngLv.1
SI254.png 強化盾

288i.png
共存的意念

Stamina.png 30 Battle.png 7 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
113i.png 白幽狼人
4586 2 59537 760
113i.pngLv.3
SI103.png 5+Combo盾
063i.png 輝芒大地精
7230 2 70980 3000
063i.pngLv.3
SI167.png 連擊
093i.png 傳教士安迪莉亞
2110 1 44774 240
093i.pngLv.3
SI167.png 連擊
332i.png 神聖史萊姆
4080 2 168430 3940
103i.pngLv.3
SI165.png 2秒轉珠
337i.png 月耀公主
2310 1 169400 3940
073i.pngLv.3
SI047.png 心轉自身
342i.png 聖光蜥蜴騎士
9500 2 154200 3000
083i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
459i.png 神罰使者安迪莉亞
3530 1 145890 1300
093i.pngLv.3
SI124.png 無法控制
3
464i.png 聖裁勇者
3080 1 925600 760 SI221.png 風化 ‧ 先
465i.png 黑影刺客
5890 2(2) 747900 720 SI221.png 風化 ‧ 先
7
288i.png 雙體共生 ‧ 噬日狼
6984 1(1) 2057800 2800 SI163.png 雙體共生
289i.png 雙體共生 ‧ 喰月狼
12598 2(2) 1697700 2200 SI163.png 雙體共生

412i.png
亡者託付靈魂

Stamina.png 30 Battle.png 7 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
065i.png 冥土大地精
7440 3 67630 3000
065i.pngLv.3
SI167.png 連擊
095i.png 鍊金士莉莉絲
2230 1 44287 240
095i.pngLv.3
SI167.png 連擊
115i.png 黑幽狼人
4587 2 58927 720
115i.pngLv.3
SI103.png 5+Combo盾
333i.png 邪魔史萊姆
4830 2(2) 183650 3660
105i.pngLv.3
SI124.png 無法控制
338i.png 夜影魔女
2390 1 162360 485
075i.pngLv.3
SI047.png 心轉自身
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
9500 2 148400 2800
085i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
460i.png 鍊金巫師莉莉絲
100 1 135600 1200
095i.pngLv.3
SI127.png 扣血40%
7
412i.png 死靈魔導安多
13860 2 2068000 3100
017i.pngLv.1
SI104.png 6+Combo盾

287i.png
承傳的志向

Stamina.png 30 Battle.png 7 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
095i.png 鍊金士莉莉絲
2230 1 44287 240
095i.pngLv.3
SI167.png 連擊
065i.png 冥土大地精
7440 3 67630 3000
065i.pngLv.3
SI167.png 連擊
115i.png 黑幽狼人
4587 2 58927 720
115i.pngLv.3
SI103.png 5+Combo盾
333i.png 邪魔史萊姆
4830 2(2) 183650 3660
105i.pngLv.3
SI124.png 無法控制
338i.png 夜影魔女
2390 1 162360 485
075i.pngLv.3
SI047.png 心轉自身
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
9500 2 148400 2800
085i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
460i.png 鍊金巫師莉莉絲
100 1 135600 1200
095i.pngLv.3
SI126.png 扣血30%
3
210i.png 黃昏號角洛基
100 1(1) 920000 2400 SI129.png 扣血70%
7
287i.png 碑紋騎士 ‧ 奧丁
16220 3(3) 2158000 5800 SI254.png 強化盾

409i.png
龍焰借予力量

Stamina.png 30 Battle.png 7 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
059i.png 熾岩大地精
8820 2 42050 1500
059i.pngLv.3
SI167.png 連擊
089i.png 火巫女瑪莉曼
2230 1 43432 120
089i.pngLv.3
SI167.png 連擊
109i.png 赤幽狼人
4587 2 57828 560
109i.pngLv.3
SI103.png 5+Combo盾
335i.png 火岩領主
2420 1 149270 495
069i.pngLv.3
SI047.png 心轉自身
330i.png 烈炎史萊姆
5060 2(2) 153500 1920
099i.pngLv.3
SI216.png 反擊500
340i.png 岩漿蜥蜴騎士
10000 2 136800 2200
079i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
457i.png 管狐飼者瑪莉曼
2650 1 98700 600
089i.pngLv.3
SI257.png 20%盾
7
409i.png 龍焰騎士肖恩
6870 1 1920000 2700
005i.pngLv.1
SI188.png 越戰越強 ‧ 金

285i.png
相扶的協定

Stamina.png 30 Battle.png 7 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
059i.png 熾岩大地精
8820 2 42050 1500
059i.pngLv.3
SI167.png 連擊
089i.png 火巫女瑪莉曼
2230 1 43432 120
089i.pngLv.3
SI167.png 連擊
109i.png 赤幽狼人
4587 2 57828 560
109i.pngLv.3
SI103.png 5+Combo盾
335i.png 火岩領主
2420 1 149270 495
069i.pngLv.3
SI047.png 心轉自身
330i.png 烈炎史萊姆
5060 2(2) 153500 1920
099i.pngLv.3
SI216.png 反擊500
340i.png 岩漿蜥蜴騎士
10000 2 136800 2200
079i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
457i.png 管狐飼者瑪莉曼
2650 1 98700 600
089i.pngLv.3
SI257.png 20%盾
3
451i.png 地精絞殺者
2350 1 1025800 2800 SI257.png 單體無效
452i.png 地精斬首者
2540 1 988900 2400 SI221.png 風化3000 ‧ 先
7
285i.png 元素操縱者 ‧ 迪亞布羅
13100 1(1) 2202500 320 SI048.png 轉屬轉換 ‧ 剋屬攻擊

410i.png
大地給予庇佑

Stamina.png 30 Battle.png 7 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
061i.png 碧石大地精
5540 4 83550 12000
061i.pngLv.3
SI167.png 連擊
091i.png 修道者凱莉絲
2108 1 44530 280
091i.pngLv.3
SI167.png 連擊
111i.png 青幽狼人
4342 2 59292 860
111i.pngLv.3
SI103.png 5+Combo盾
336i.png 花冠貴婦
2050 1 173200 500
071i.pngLv.3
SI047.png 心轉自身
331i.png 花豔史萊姆
3470 2(2) 190160 4260
101i.pngLv.3
SI135.png 中毒15%
341i.png 密林蜥蜴騎士
8000 2 157900 3400
081i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
458i.png 煉屍術士凱莉絲
4660 2 178900 1500
091i.pngLv.3
SI251.png 無視減傷
7
410i.png 大地霸主鄧肯
3024 1(1) 1854800 7600
009i.pngLv.1
SI135.png 中毒50%

290i.png
生命的循環

Stamina.png 30 Battle.png 7 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
061i.png 碧石大地精
5540 4 83550 12000
061i.pngLv.3
SI167.png 連擊
091i.png 修道者凱莉絲
2108 1 44530 280
091i.pngLv.3
SI167.png 連擊
111i.png 青幽狼人
4342 2 59292 860
111i.pngLv.3
SI103.png 5+Combo盾
336i.png 花冠貴婦
2050 1 173200 500
071i.pngLv.3
SI047.png 心轉自身
331i.png 花豔史萊姆
3470 2(2) 190160 4260
101i.pngLv.3
SI135.png 中毒15%
341i.png 密林蜥蜴騎士
8000 2 150000 3400
081i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
458i.png 煉屍術士凱莉絲
4660 2 178900 1500
091i.pngLv.3
SI251.png 無視減傷
3
047i.png 碧甲龍 ×2
10 3 24 60萬 SI221.png 風化 ‧ 後
049i.png 靈山龍龜
10710 2 915000 550
7
290i.png 雖死猶在 ‧ 毒龍尼德霍格
12200 1(1) 1005800 0 SI217.png 溢補盾

408i.png
涓滴堆積希望

Stamina.png 30 Battle.png 7 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
057i.png 淵寒大地精
6570 3 57660 6000
057i.pngLv.3
SI167.png 連擊
087i.png 占星士愛莉絲
2107 1 44287 200
087i.pngLv.3
SI167.png 連擊
107i.png 蒼幽狼人
4341 2 58927 600
107i.pngLv.3
SI103.png 5+Combo盾
329i.png 浪濤史萊姆
4480 2(2) 178800 3880
097i.pngLv.3
SI122.png 2~4回技能封鎖
334i.png 海韻女皇
2260 1 158800 505
067i.pngLv.3
SI047.png 心轉自身
339i.png 冰谷蜥蜴騎士
9000 2 142600 2500
077i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
456i.png 星佑法師愛莉絲
2210 1 128000 800
087i.pngLv.3
SI165.png 2秒轉珠
7
408i.png 大魔導士莫莉
5200 1(1) 2085000 2900
001i.pngLv.1
SI167.png 連擊

450i.png
懸於天際的秤砣

Stamina.png 30 Battle.png 10 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
057i.png 淵寒大地精
6570 3 57660 6000
057i.pngLv.3
SI167.png 連擊
087i.png 占星士愛莉絲
2107 1 44287 200
087i.pngLv.3
SI167.png 連擊
107i.png 蒼幽狼人
4341 2 58927 600
107i.pngLv.3
SI103.png 5+Combo盾
329i.png 浪濤史萊姆
4480 4 178800 3880
097i.pngLv.3
SI122.png 2~4回技能封鎖
334i.png 海韻女皇
2260 1 158800 505
067i.pngLv.3
SI047.png 心轉自身
339i.png 冰谷蜥蜴騎士
9000 2 142600 2500
077i.pngLv.3
SI250.png 攻前盾
456i.png 星佑法師愛莉絲
2210 1 128000 800
087i.pngLv.3
SI165.png 2秒轉珠
5
047i.png 碧甲龍
1500 3 30 60萬 SI165.png 2秒轉珠
041i.png 冰花龍
1500 3 12 60萬 SI121.png 技能重置
044i.png 洋燭龍
1500 3 18 60萬 SI221.png 風化 ‧ 後
053i.png 無頭龍
1500 3 36 60萬 SI135.png 中毒30%
050i.png 光輝龍
1500 3 24 60萬 SI224.png 問號珠20%
9
456i.png 星佑法師愛莉絲
6880 2(2) 946000 2800 SI163.png 雙體共生
460i.png 鍊金巫師莉莉絲
10350 3(3) 1019240 3200 SI163.png 雙體共生
10
450i.png 法則女神 ‧ 姬氏
13200 1(1) 3060000 700 SI048.png 屬性轉換 ‧ 禁消法印50%
故事

==王關==

450i.png:施展你的力量吧,人類

450i.png:證明你的價值,我才會允許你上前

450i.png:踏進天界的殿堂

==勝利時==

450i.png:不枉我一直維持這破梯子

450i.png:走吧,趁我未改變主意

※ 懸於天際的秤砣 STAGE CLEARED 會獲得2粒SingleDiamond.png
※ 首次完成天界的門廊獎勵︰424i.png 3隻 及 5粒SingleDiamond.png

450i.png
立於神界的秤砣

開始 結束 備註
2015年01月09日(五)2015年01月10日(六) 特別活動『封王結界再現』
完成星數 獎賞
3★292i.png 1 隻
Stamina.png 30 Battle.png 10 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
057i.png 淵寒大地精
6570 3 57660 6000 375 SI167.png 連擊
087i.png 占星士愛莉絲
2107 1 44287 200 372 SI167.png 連擊
107i.png 蒼幽狼人
4341 2 58927 600 249 SI103.png 5+Combo盾
329i.png 浪濤史萊姆
4480 4 178800 3880 367 SI122.png 2~4回技能封鎖
334i.png 海韻女皇
2260 1 158800 505 501 SI047.png 心轉自身
339i.png 冰谷蜥蜴騎士
9000 2 142600 2500 493 SI250.png 攻前盾
456i.png 星佑法師愛莉絲
2210 1 128000 800 367 SI165.png 2秒轉珠
5
053i.png 無頭龍
1500 3 36 60萬 11 SI135.png 中毒30%
041i.png 冰花龍
1500 3 12 60萬 11 SI121.png 技能重置
044i.png 洋燭龍
1500 3 18 60萬 11 SI221.png 風化 ‧ 後
050i.png 光輝龍
1500 3 24 60萬 11 SI224.png 問號珠20%
047i.png 碧甲龍
1500 3 30 60萬 11 SI165.png 2秒轉珠
9
456i.png 星佑法師愛莉絲
6880 2(2) 946000 2800 10 SI163.png 雙體共生
460i.png 鍊金巫師莉莉絲
10350 3(3) 1019240 3200 10 SI163.png 雙體共生
10
450i.png 法則女神 ‧ 姬氏
13200 1(1) 306萬 700
ICON075.png1000
3000 SI048.png 屬性轉換 ‧ 禁消法印50%

※ 立於神界的秤砣 EXTRA 首次通關會獲得 577i.png 2隻※

Star1.png 關卡成就 Star1.png

Star2.png 於 25 回合內完成關卡
Star2.png 隊伍中只有 1 種屬性的成員 (不包括隊伍技能)
Star2.png 隊伍中只有 5 個或以下成員

更多维基

进入随机维基