Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

尋找水晶之日

Comments334
1,967个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

尋找水晶之日
名稱 屬性 體力 回合 金幣 經驗 金/體 經/體 限制
價值連城的蛋 初級 水屬性i.png 15 5 100 7 禁火珠.png
價值連城的蛋 中級 水屬性i.png 20 5 250 13 禁火珠.png
價值連城的蛋 高級 水屬性i.png 25 5 7000 400 280 16 禁火珠.png

本關卡沒有火珠掉落 禁火珠.png
固定掉卡關卡 銅卡.png 銀卡.png 金卡.png 白金卡.png  

No. 261 水晶龍蛋
價值連城的蛋 初級

Stamina.png 15 ICON076.png ??
Battle.png 5 Exp.png 100 (7 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
No. 076 冰蜥蜴戰士 冰蜥蜴戰士
4
No. 076 冰蜥蜴戰士Lv.1
No. 261 水晶龍蛋 水晶龍蛋
300 5 7 7000
No. 261 水晶龍蛋Lv.1

No. 262 破殼水晶龍
價值連城的蛋 中級

Stamina.png 20 ICON076.png ??
Battle.png 5 Exp.png 250 (13 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
No. 261 水晶龍蛋 水晶龍蛋
300 5 7 7000
No. 261 水晶龍蛋Lv.1
No. 262 破殼水晶龍 破殼水晶龍
4000 5 14 4000
No. 262 破殼水晶龍Lv.1

No. 263 稀有水晶龍
價值連城的蛋 高級

Stamina.png 25 ICON076.png 7000 (280 / 體)
Battle.png 5 Exp.png 400 (16 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
No. 262 破殼水晶龍 破殼水晶龍
4000 5 14 4000
No. 262 破殼水晶龍Lv.1
No. 263 稀有水晶龍 稀有水晶龍
9000 5 100000 2000
No. 263 稀有水晶龍Lv.1

更多维基

进入随机维基