FANDOM


尚欠昇華關卡資料記錄 ,最後編輯為2018年2月21日 11:34 (UTC+8)。
按召喚獸的名字,便可直接到該召喚獸昇華關卡。
注意:資料中數值如有大約"~"、小於"<"、大於">"等字眼,一律嚴格視為「未完成」,該數值並不準確,只可作參考。
返回昇華關卡請按此

行動裝置暫時無法觀看備註

昇華關卡未完成部分如下:

召喚獸 昇華關卡 昇華故事
981i水犬 所有
983i火犬 所有 所有
985i木犬 所有 2,3,4
716i水劍靈
720i暗劍靈
所有
1128i大天狗
1130i土蜘蛛
2,3,4
1192i火玩具
1194i光玩具
1195i暗玩具
所有
1268i木童話 1,2,3
1269i光童話
1270i暗童話
所有
906i景天
910i越今朝
916i明綉
所有
1264i光天使 所有
1311i水女酒神
1312i火女酒神
1313i木女酒神
1314i光女酒神
所有
1406i水德魯伊
1408i木德魯伊
1409i光德魯伊
1410i暗德魯伊
所有
1336i水北遺
1337i火北遺
1338i木北遺
1339i光北遺
所有
1137i水古希
1139i火古希
1141i木古希
1143i光古希
1145i暗古希
所有
1167i水革新
1169i火革新
1171i木革新
1173i光革新
1175i暗革新
所有
1572i草薙京
1575i八神庵
3,4
9008i瑪巴斯 所有

English Version Reference[1]

昇華系列關卡

408i 409i 410i 411i 412i

511i 512i 513i 514i 515i

481i 482i 483i 484i 485i

686i 687i 688i 689i 690i

148i 151i 154i 157i 160i

851i 852i 853i 854i 855i

192i 194i 196i 198i 200i

506i 507i 508i 509i 510i

641i 642i 643i 644i 645i

591i 592i 593i 594i 595i

296i 299i 302i 305i 308i

571i 572i 573i 574i 575i

345i 347i 349i

816i 817i 818i 819i 820i 821i 822i 823i 824i 825i 826i 827i

389i 391i 393i 395i 397i

785i 787i 789i 588i 589i

414i 416i 418i 420i 422i

433i 435i 437i

981i 983i 985i 498i 500i

711i 712i 713i 714i 715i

532i 534i 536i 538i 540i

597i 599i 601i 603i 605i

677i 679i 681i 683i 685i

623i 626i 629i 632i 635i

651i 652i 653i 654i 655i

716i 717i 718i 719i 720i

1126i 1127i 1128i 1129i 1130i

747i 749i 751i 753i 755i 757i 759i 761i 763i 765i 767i

1181i 1182i 1183i 1184i 1185i

802i 804i 806i 808i 810i

862i 864i 866i 868i 870i

882i 884i 886i 888i 890i

892i 894i 896i 898i 900i 902i 904i 906i 908i 910i 912i 914i 916i

947i 949i 951i 953i 955i

987i 989i 991i 993i 995i

1032i 1034i 1036i 1038i 1040i

1336i 1337i 1338i 1339i 1340i

1091i 1092i 1093i 1094i 1095i 1096i 1097i

1351i 1352i 1353i 1354i 1355i

1137i 1139i 1141i 1143i 1145i

1167i 1169i 1171i 1173i 1175i

1201i 1202i 1203i 1204i 1205i 1206i 1207i 1208i

1506i1507i1508i1509i1510i1511i1512i1513i

1571i 1572i 1573i 1574i 1575i 1576i 1577i 1578i

8002i 8004i 8006i 8008i 8010i 8012i8014i

9002i 9004i 9006i 9008i 9010i 9012i9014i