Fandom

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

星詠的宮殿

简体 | 繁體

4,789个页面创建
于此维基上
Add New Page
Add New Page 評論220
星詠的宮殿
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
歌姬的紅魅 五屬.png 20 5 2500 125

一次通關
固定掉卡關卡 銅卡.png 銀卡.png 金卡.png 白金卡.png

開放時間記錄

開始 結束 備註
2013年07月06日(六)

歌姬的紅魅

體力消耗 20 回合 5 經驗值 2500 (125 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1 白金卡.png
266i.png ×2
500 1 6 9萬
321i.png
100 2 5000 200
2 白金卡.png
263i.png ×2
1500 5 10000 1
319i.png
100 2 5000 200
3 白金卡.png
269i.png ×2
1000 4 15000 1
323i.png
100 2 5000 200
4
327i.png
100 2 5000 200
283i.png
900 2 15 10萬
325i.png
100 2 5000 200
5 白金卡.png
292i.png
9999 3 99999

更多維基

隨機維基