Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

暗夜裡狩獵的精靈

Comments14
2,310个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

暗夜裡狩獵的精靈
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
召喚黑精靈 暗屬性i.png 7 6 164 23
黑耀之刃 暗屬性i.png 7 6 184 26
復仇的魔女 暗屬性i.png 7 6 205 29
狼人之獵物 暗屬性i.png 7 6 226 32
精靈的偽裝 暗屬性i.png 10 8 246 25

小怪列表

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
082i.png 光蜥蜴戰士
1702 4 5543 2
082i.pngLv.3
074i.png 夜精靈
529 2 5111 3
074i.pngLv.3
255i.png 共生之黑魂
6666 7 7000 444
255i.pngLv.1
038i.png 幽陵真人
2292 3 24191 29
037i.pngLv.1
稀有出現
279i.png 鬼魅靈魂石
300 2 10 2萬
279i.pngLv.1
稀有出現
114i.png 黑幽狼
1354 2 4320 19
114i.pngLv.3

065i.png
召喚黑精靈

Stamina.png 7 Battle.png 6 Exp.png 164 (23 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
038i.png 幽陵真人
2292 3 24191 29
037i.pngLv.1
稀有出現
074i.png 夜精靈
529 2 4543 3
074i.pngLv.3
082i.png 光蜥蜴戰士
1652 4 4927 2
082i.pngLv.3
114i.png 黑幽狼
1054 2 3840 19
114i.pngLv.3
255i.png 共生之黑魂
6666 7 7000 444
255i.pngLv.1
279i.png 鬼魅靈魂石
300 2 10 2萬
279i.pngLv.1
稀有出現
6
前置
064i.png 黑暗地精
311 3 1619 15
6
065i.png 冥土大地精
2912 3 12479 29
064i.pngLv.3

085i.png
黑耀之刃

Stamina.png 7 Battle.png 6 Exp.png 184 (26 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
前置
084i.png 暗蜥蜴戰士
1662 4 2
6
085i.png 漆黑蜥蜴戰士
5567 4 19
084i.pngLv.1

095i.png
復仇的魔女

Stamina.png 7 Battle.png 6 Exp.png 205 (29 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
前置
094i.png 小魔女莉莉絲
463 1 5
6
095i.png 鍊金士莉莉絲
1186 1 23230 10
094i.pngLv.1

115i.png
狼人之獵物

Stamina.png 7 Battle.png 6 Exp.png 226 (32 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
前置
114i.png 黑幽狼
1086 2 19
6
115i.png 黑幽狼人
2515 2 39
114i.pngLv.1

075i.png
精靈的偽裝

Stamina.png 10 Battle.png 8 Exp.png 246 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
8
075i.png 夜迷精靈
1542 2 38351 58 ICON089.png 召喚小怪
074i.png 夜精靈 ×2
273 2 2271 3
074i.pngLv.1
BOSS召喚的小怪

更多维基

进入随机维基