Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

束縛的枷鎖

Comments134
2,611个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

束縛的枷鎖
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
時間的約束 初級 暗屬性i.png 10 5 500 50 RL.png : 25
時間的約束 中級 暗屬性i.png 15 7 1600 107 RL.png : 30
時間的約束 高級 暗屬性i.png 20 10 2100 105 RL.png : 35
時間的約束 超級 暗屬性i.png 25 10 2700 108 RL.png : 35

開放時間記錄

開始 結束 備註
2013年05月27日(一)2013年06月02日(日)

343i.png
時間的約束 初級
RoundLimit.png

Stamina.png 10 Battle.png 5 Exp.png 500 (50 / 體)

回合上限︰25 RoundLimit.png

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
064i.png 黑暗地精
26 3
064i.pngLv.1
074i.png 夜精靈
41 2
074i.pngLv.1
084i.png 暗蜥蜴戰士
128 4
084i.pngLv.1
094i.png 小魔女莉莉絲
36 1
094i.pngLv.1
114i.png 黑幽狼
78 2
114i.pngLv.1
274i.png 鬼魅小靈魂石
100 2 5 4000
274i.pngLv.1
5
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
3260 2 7萬 ICON067.png 4Combo盾

343i.png
時間的約束 中級
RoundLimit.png

Stamina.png 15 Battle.png 7 Exp.png 1600 (107 / 體)

回合上限︰30 RoundLimit.png

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
065i.png 冥土大地精
3006 3
065i.pngLv.1
075i.png 夜迷精靈
1410 2
075i.pngLv.1
085i.png 漆黑蜥蜴戰士
5567 4
085i.pngLv.1
095i.png 鍊金士莉莉絲
1150 1
095i.pngLv.1
104i.png 暗史萊姆
192 3
104i.pngLv.1
115i.png 黑幽狼人
2367 2
115i.pngLv.1
265i.png 殺戮之劍
900 1
265i.pngLv.1
274i.png 鬼魅小靈魂石
100 2 5 4000
274i.pngLv.1
279i.png 鬼魅靈魂石
300 2 10 20000
279i.pngLv.1
7
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
4202 3 14萬 ICON067.png 4Combo盾
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
2345 2 12萬 ICON066.png 3Combo盾

145i.png
時間的約束 高級
RoundLimit.png

Stamina.png 20 Battle.png 10 Exp.png 2200 (110 / 體)

回合上限︰35 RoundLimit.png

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
065i.png 冥土大地精
4416 3
065i.pngLv.1
ICON024.png 連擊
075i.png 夜迷精靈
2070 2
075i.pngLv.1
085i.png 漆黑蜥蜴戰士
8177 4
085i.pngLv.1
ICON023.png 反彈15%
095i.png 鍊金士莉莉絲
1690 1
095i.pngLv.1
ICON024.png 連擊
105i.png 幽靈史萊姆
30000 3 10 80000
105i.pngLv.1
115i.png 黑幽狼人
4755 2
115i.pngLv.1
ICON068.png 5Combo盾
115i.png 黑幽狼人
4750 2
115i.pngLv.1
ICON067.png 4Combo盾
265i.png 殺戮之劍
900 1 13 30000
265i.pngLv.1
269i.png 蜜月獸
5000 4 100000 30
269i.pngLv.1
279i.png 鬼魅靈魂石
300 2 10 20000
279i.pngLv.1
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
8119 2 8000
085i.pngLv.1
5
055i.png 魂索邪龍
10608 3 37萬 ICON058.png 獸類剋制 ‧ 防
10
145i.png 暗影劍豪
8365 2 58萬 ICON087.png 強化盾

318i.png
時間的約束 超級
RoundLimit.png

Stamina.png 25 Battle.png 10 Exp.png 2700 (108 / 體)

回合上限︰35 RoundLimit.png

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
065i.png 冥土大地精
4210 3
065i.pngLv.1
ICON024.png 連擊
075i.png 夜迷精靈
2730 2
075i.pngLv.1
085i.png 漆黑蜥蜴戰士
10787 4
085i.pngLv.1
ICON023.png 反彈15%
095i.png 鍊金士莉莉絲
2230 1
095i.pngLv.1
ICON024.png 連擊
105i.png 幽靈史萊姆
30000 5 5 80000
105i.pngLv.1
115i.png 黑幽狼人
6847 2
115i.pngLv.1
ICON068.png 5Combo盾
115i.png 黑幽狼人
6887 2
115i.pngLv.1
ICON069.png 6Combo盾
263i.png 稀有水晶龍
9000 5 90000 2000
263i.pngLv.1
269i.png 蜜月獸
5000 4 100000 30
269i.pngLv.1
284i.png 鬼魅千年靈魂石
900 2 15 100000
284i.pngLv.1
333i.png 邪魔史萊姆
50000 4 12 80000
333i.pngLv.1
338i.png 夜影魔女
4619 1
075i.pngLv.1
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
8806 2 15000
085i.pngLv.1
5
017i.png 暗修導士安多
2 25萬 ICON062.png 人類剋制 ‧ 防
017i.png 暗修導士安多
2 25萬 ICON061.png 龍類剋制 ‧ 防
017i.png 暗修導士安多
2 25萬 ICON063.png 神族剋制 ‧ 防
017i.png 暗修導士安多
2 25萬 ICON060.png 妖精剋制 ‧ 防
9
145i.png 暗影劍豪
8860 2 38萬 ICON087.png 強化盾
10
318i.png 群山中之恐怖 ‧ 法格恩
6421 1 120萬 ICON058.png 獸類剋制 ‧ 防

更多维基

进入随机维基