FANDOM


法則的平衡.jpg
法則的平衡
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
司掌元素的女神 地獄級 五屬.png 50 10 5000 100 RL.png : 80
司掌元素的女神 夢魘級 五屬.png 50 10 5000 100 RL.png : 80

開放時間記錄

開始 結束 備註
2015年03月21日(六) 設隱藏關卡(R9後,技能回復)
觸發條件:
隊伍中有785i.png787i.png789i.png
2015年11月06日(五) 22:002015年11月07日(六) 23:59 取消隱藏關卡
2016年07月01日(五) 22:002016年07月03日(日) 23:59 新增夢魘級關卡
2017年04月28日(五) 22:002017年04月30日(日) 23:59

成就獎勵

星數 獎賞 數量
3★ 430i.png 號角手加拉爾 × 1
6★
744i.pngLv.最大
鱗光青鯉
滿等 × 1

星數 獎賞 數量
3★ 430i.png 號角手加拉爾 × 1
6★ C129.png 森之加冕龍紋 × 1

星數 獎賞 數量
3★ C94.png 連之屏息龍咒 × 1

星數 獎賞 數量
3★ C24.png 漩之狂暴龍印 × 1

司掌元素的女神 地獄級
RoundLimit.png

體力消耗 50 回合 10(11) 經驗值 5000 (100 / 體)

回合上限︰80 RoundLimit.png

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
456i.png
10893 3 215670 240 SI163.png 雙體共生
459i.png
11256 3 228940 280 SI163.png 雙體共生
2
592i.png
10525 2 923760 790 SI229.png 軌跡燃燒800
3
隨機
514i.png
4292 1(1) 1342780 1120 SI105.png 7+Combo追擊盾
515i.png
4358 1(1) 1298450 1060 SI105.png 7+Combo追擊盾
4
513i.png
7257 1 2043870 810 SI218.png 心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
5
526i.png
5038 1 834560 420 SI158.png (3~5回減攻50%)
530i.png
5293 1 819340 560 SI165.png (3~5回轉珠減2秒)
6
1187i.png
100 2(2) 3771710 666 SI139.pngSI111.png 首消水木同等盾 ‧ 首扣50% ‧ 次扣100%
7
498i.png
13457 3 942460 630 SI221.png 風化 ‧ 轉
500i.png
13088 3 939820 580 SI221.png 風化 ‧ 轉
8
隨機
532i.png
16837 3 2397200 1290 SI260.png 反彈15%
724i.png
9887 1(1) 2434800 1340 SI165.png 2秒轉珠
9
534i.png
24666 2(2) 3458770 960 SI251.png 無視減傷
10 黑金卡.png
450i.png
13252 1(1) 6847890 1580 SI244.png 三屬盾 ‧ 限

※ 法則的平衡 首次通關 可獲得1粒 SingleDiamond.png
※ 法則的平衡 再開放後 每一次首次通關可獲得 424i.png 1隻 及 292i.png 1隻 ※

Star1.png 關卡成就 Star1.png

 • 隊伍中只有木屬性的成員(不包括隊伍技能)
 • 隊伍中只有人類成員
 • 隊伍中只有光屬性的成員(不包括隊伍技能)

Star1.png 關卡成就 Star1.png

 • 隊伍中只有水屬性成員(不包括隊伍技能)
 • 隊長與戰友都是神族
 • 隱藏條件:隊伍中只有火屬性成員(不包括隊伍技能)

Star1.png 關卡成就 Star1.png

 • 隊長與戰友相同
 • 隊伍中有 3 個或以上屬性的成員 (不包括隊伍技能)
 • 隱藏條件:隊伍中只有光及暗屬性成員(不包括隊伍技能)

Star1.png 關卡成就 Star1.png

 • 沒有使用魔法石復活
 • 隊長與戰友都是神族
 • 隱藏條件:隊伍中有 2 個或以上屬性的成員 (不包括隊伍技能)

行動裝置暫時無法觀看故事

司掌元素的女神 夢魘級
RoundLimit.png

體力消耗 50 回合 10 經驗值 5000 (100 / 體)

回合上限︰80 RoundLimit.png

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
1042i.png
999999 2(4) 22000 100 SI217.png 溢補盾

CD1時如我方沒有作出攻擊,會判定為我方死亡。

2
1149i.png
12060 2(2) 1289340 850 SI012.png 攻後轉火4
1147i.png
6821 1(1) 1328730 930 SI011.png 攻後轉水4
3
1043i.png
5938 1(2) 3803680 3090 SI106.png 8+Combo追擊盾
4
雙血
1126i.png
14239 2(2) 3061720 3420 SI219.png 四重凍結
1126i.png
15672 2 4396650 3420 SI165.pngSI250.pngSI011.png (5回轉珠減2秒) ‧ 同屬防禦90% ‧ 攻後水內外輪轉 ‧ 消水敵回2-10%
5 白金卡.png
1187i.png
100 2(1) 6183140 5610 SI139.pngSI111.png 首消水木同等盾 ‧ 首扣50% ‧ 次扣100%
6
831i.png
6020 1(1) 1409330 870 SI160.png 先攻
833i.png
13796 2(2) 1315980 960 SI188.pngSI124.png 無法控制 ‧ 殺伴狂暴5000%
835i.png
100 3(3) 1627890 1000 SI131.png 扣血90%
7
雙血
1128i.png
10689 1(1) 3423080 3170 SI254.pngSI227.pngSI221.png 強化盾 ‧ 虛偽符石 ‧ 風化3000 ‧ 轉
1128i.png
7092 1 6347370 3170 SI123.pngSI121.pngSI188.png 附加消除重置 ‧ 越戰越強 ‧ 金
8
692i.png
16737 2(3) 376920 630
1009i.png
14389 3(2) 1473220 820 SI164.pngSI165.png 召喚小怪 ‧ 2秒轉珠
692i.png
16737 2(3) 376920 630
9
943i.png
6294 3(1) 5831430 6370 SI250.pngSI188.png 越攻越強 ‧ 累積15+相剋符石盾
10
雙血 黑金卡.png
1188i.png
18942 1(1) 221360 10920 SI219.pngSI262.png 即刻冰封 ‧ 單擊800萬
進場全部符石會完全冰封3回合
1188i.png
19346 1 2422430 10920 SI004.pngSI005.pngSI246.png 光暗防禦95% ‧ 三屬強化首消禁光暗

※ 法則的平衡 再開放後 每一次首次通關可獲得 Soul.png 200個 及 424i.png 1隻 ※

Star1.png 關卡成就 Star1.png

 • 隊伍中有 3 個或以上種族的成員
 • 隊伍中只有神族成員
 • 隊伍中只有水屬性的成員(不包括隊伍技能)

Star1.png 關卡成就 Star1.png

 • 隊伍中有 3 個或以上屬性成員(不包括隊伍技能)
 • 隊伍中有 3 個或以上人類成員
 • 隱藏條件:隊伍中只有木屬性成員(不包括隊伍技能)


關卡直播

2016.7.1 神魔之塔實況:夢魘級 - 法則的平衡 - Jim吉姆00:00

2016.7.1 神魔之塔實況:夢魘級 - 法則的平衡 - Jim吉姆

06- 神魔之塔 - 法則的平衡直播00:00

06- 神魔之塔 - 法則的平衡直播

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基