Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

燃燒的赤鐵

Comments100
1,967个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

燃燒的赤鐵
名稱 屬性 體力 回合 金幣 經驗 金/體 經/體 限制
狂妄戰士 火屬性i.png木屬性i.png 9 7 2000 325 222 36
執法者的威嚴 火屬性i.png木屬性i.png 9 7 2000 355 222 39
地獄犬的蹤跡 火屬性i.png木屬性i.png 9 7 2000 386 222 43
大地撼動 火屬性i.png木屬性i.png 9 7 2000 416 222 46
消失的鐵龍 火屬性i.png木屬性i.png 12 10 2000 446 167 37


小怪列表

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
No. 059 熾岩大地精 熾岩大地精
2489 3 10403 30
No. 059 熾岩大地精Lv.2
No. 069 火舞精靈 火舞精靈
1168 2 28153 59
No. 069 火舞精靈Lv.2
No. 079 赤焰蜥蜴戰士 赤焰蜥蜴戰士
3740 4 16196 20
No. 079 赤焰蜥蜴戰士Lv.2
No. 091 修道者凱莉絲 修道者凱莉絲
901 1 18615 10
No. 091 修道者凱莉絲Lv.2
No. 257 永恆之赤魂 永恆之赤魂
11111 8 12000 1111
No. 257 永恆之赤魂Lv.1
No. 027 真火仙人 真火仙人
4454 3 93366 139
No. 025 火方士Lv.2
稀有出現
No. 276 火焰靈魂石 火焰靈魂石
300 2 10 20000
No. 276 火焰靈魂石Lv.1
稀有出現

No. 135 火焰戰士
狂妄戰士

Stamina.png 9 ICON076.png 2000 (222 / 體)
Battle.png 7 Exp.png 325 (36 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
No. 059 熾岩大地精 熾岩大地精
2301 3 9587 30
No. 059 熾岩大地精Lv.2
No. 069 火舞精靈 火舞精靈
1080 2 25945 59
No. 069 火舞精靈Lv.2
No. 079 赤焰蜥蜴戰士 赤焰蜥蜴戰士
3392 4 14616 20
No. 079 赤焰蜥蜴戰士Lv.2
No. 091 修道者凱莉絲 修道者凱莉絲
833 1 17155 10
No. 091 修道者凱莉絲Lv.2
No. 257 永恆之赤魂 永恆之赤魂
11111 8 12000 1111
No. 257 永恆之赤魂Lv.1
No. 027 真火仙人 真火仙人
4210 3 88106 139
No. 025 火方士Lv.2
稀有出現
No. 276 火焰靈魂石 火焰靈魂石
300 2 10 2萬
No. 276 火焰靈魂石Lv.1
稀有出現
7
前置
No. 134 火遊俠 火遊俠
4698 3 22199 40
7
No. 135 火焰戰士 火焰戰士
7085 3 88350 297
No. 134 火遊俠Lv.2

No. 120 未來之斯庫爾德
執法者的威嚴

Stamina.png 9 ICON076.png 2000 (222 / 體)
Battle.png 7 Exp.png 355 (39 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
No. 059 熾岩大地精 熾岩大地精
2348 3 9791 30
No. 059 熾岩大地精Lv.2
No. 069 火舞精靈 火舞精靈
1102 2 26497 59
No. 069 火舞精靈Lv.2
No. 079 赤焰蜥蜴戰士 赤焰蜥蜴戰士
3479 4 15011 20
No. 079 赤焰蜥蜴戰士Lv.2
No. 091 修道者凱莉絲 修道者凱莉絲
850 1 17520 10
No. 091 修道者凱莉絲Lv.2
No. 257 永恆之赤魂 永恆之赤魂
11111 8 12000 1111
No. 257 永恆之赤魂Lv.1
No. 027 真火仙人 真火仙人
4454 3 93366 139
No. 025 火方士Lv.2
稀有出現
No. 276 火焰靈魂石 火焰靈魂石
300 2 10 20000
No. 276 火焰靈魂石Lv.1
稀有出現
7
前置
No. 119 斯庫爾德 斯庫爾德
2027 2 20063 10
7
No. 120 未來之斯庫爾德 未來之斯庫爾德
2966 2 80027 99
No. 119 斯庫爾德Lv.2

No. 180 基路比魯斯
地獄犬的蹤跡

Stamina.png 9 ICON076.png 2000 (222 / 體)
Battle.png 7 Exp.png 386 (43 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
No. 059 熾岩大地精 熾岩大地精
2395 3 9995 30
No. 059 熾岩大地精Lv.2
No. 069 火舞精靈 火舞精靈
1124 2 27049 59
No. 069 火舞精靈Lv.2
No. 079 赤焰蜥蜴戰士 赤焰蜥蜴戰士
3566 4 15406 20
No. 079 赤焰蜥蜴戰士Lv.2
No. 091 修道者凱莉絲 修道者凱莉絲
901 1 18615 10
No. 091 修道者凱莉絲Lv.2
No. 257 永恆之赤魂 永恆之赤魂
11111 8 12000 1111
No. 257 永恆之赤魂Lv.1
No. 027 真火仙人 真火仙人
4454 3 93366 139
No. 025 火方士Lv.2
稀有出現
No. 276 火焰靈魂石 火焰靈魂石
300 2 10 20000
No. 276 火焰靈魂石Lv.1
稀有出現
7
前置
No. 179 地獄三頭犬 地獄三頭犬
5518 4 33165 1
7
No. 180 基路比魯斯 基路比魯斯
8280 4 132659 10

No. 165 強化機械獅子
大地撼動

Stamina.png 9 ICON076.png 2000 (222 / 體)
Battle.png 7 Exp.png 416 (46 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
7
前置
No. 164 機械獅子 機械獅子
2239 2 15367 20
7
No. 165 強化機械獅子 強化機械獅子
3358 2 61230 198

No. 045 星火龍
消失的鐵龍

Stamina.png 12 ICON076.png 2000 (167 / 體)
Battle.png 10 Exp.png 446 (37 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
10
前置
No. 044 洋燭龍 洋燭龍
4293 3 45584 10
10
No. 045 星火龍 星火龍
5915 3 120000 149
No. 044 洋燭龍Lv.2

更多维基

进入随机维基