Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

狩獵珍獸之日

Comments282
1,968个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

狩獵珍獸之日
名稱 屬性 體力 回合 金幣 經驗 金/體 經/體 限制
肥美的野味 初級 木屬性i.png 15 5 100 100 7 7 禁水珠.png
肥美的野味 中級 木屬性i.png 20 5 300 250 15 13 禁水珠.png
肥美的野味 高級 木屬性i.png 25 5 500 400 20 16 禁水珠.png

沒有水珠掉落 ICON111.png
固定掉卡關卡 銅卡.png 銀卡.png 金卡.png 白金卡.png  

No. 267 蜜涎獸
肥美的野味 初級

Stamina.png 15 ICON076.png 100 (7 / 體)
Battle.png 5 Exp.png 100 (7 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
No. 110 青幽狼 青幽狼
210 2 20
No. 110 青幽狼Lv.1
No. 267 蜜涎獸 蜜涎獸
100 4 1000 10
No. 267 蜜涎獸Lv.1

No. 268 蜜羽獸
肥美的野味 中級

Stamina.png 20 ICON076.png 300 (15 / 體)
Battle.png 5 Exp.png 250 (13 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
No. 267 蜜涎獸 蜜涎獸
100 4 1000 10
No. 267 蜜涎獸Lv.1
No. 268 蜜羽獸 蜜羽獸
2000 4 9000 20
No. 268 蜜羽獸Lv.1

No. 269 蜜月獸
肥美的野味 高級

Stamina.png 25 ICON076.png 500 (20 / 體)
Battle.png 5 Exp.png 400 (16 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 備註
No. 268 蜜羽獸 蜜羽獸
2000 4 9000 20
No. 268 蜜羽獸Lv.1
No. 269 蜜月獸 蜜月獸
5000 4 100000 30
No. 269 蜜月獸Lv.1
有機會同時出現3隻

更多维基

进入随机维基