Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

王者的怒吼

Comments52
2,764个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

王者的怒吼.jpg
王者的怒吼
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
狂怒的嗜殺暴君 初級 五屬.png 10 5 500 50
狂怒的嗜殺暴君 中級 五屬.png 20 5 1500 75
狂怒的嗜殺暴君 高級 五屬.png 30 10 3000 100
狂怒的嗜殺暴君 超級 五屬.png 40 10 5000 125

開放時間記錄

開始 結束 備註
2014年01月20日(一)2014年02月02日(日)
2014年07月07日(一)2014年07月20日(日) 神魔之塔繁中粉絲團突破 310 萬慶祝活動

只包括香港、台灣及澳門以外的地區的授權活動

449i.png
狂怒的嗜殺暴君 初級

Stamina.png 20 Battle.png 5 Exp.png 500 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
056i.png 冰原地精
320 3 1673 15
056i.pngLv.1
058i.png 火山地精
321 3 1612 15
058i.pngLv.1
060i.png 森林地精
320 3 1673 15
060i.pngLv.1
062i.png 光明地精
320 3 1674 14
062i.pngLv.1
064i.png 黑暗地精
321 3 1673 15
064i.pngLv.1
076i.png 冰蜥蜴戰士
1098 4 3191 2
076i.pngLv.1
078i.png 赤蜥蜴戰士
1142 4 3109 2
078i.pngLv.1
080i.png 翠蜥蜴戰士
1098 4 3192 2
080i.pngLv.1
082i.png 光蜥蜴戰士
1102 4 3233 2
082i.pngLv.1
084i.png 暗蜥蜴戰士
1142 4 3191 2
084i.pngLv.1
4
077i.png 冰河蜥蜴戰士
1579 5(5) 6852 20
077i.pngLv.1
079i.png 赤焰蜥蜴戰士
1652 5(5) 6716 20
079i.pngLv.1
081i.png 森林蜥蜴戰士
1595 5(5) 6886 20
081i.pngLv.1
5
449i.png 狂怒蜥蜴暴君
1530 2 44620 20
449i.pngLv.1

449i.png
狂怒的嗜殺暴君 中級

Stamina.png 30 Battle.png 5 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
056i.png 冰原地精
1255 3 6540 15
056i.pngLv.2
058i.png 火山地精
1320 3 6310 15
058i.pngLv.2
060i.png 森林地精
1220 3 6840 15
060i.pngLv.2
062i.png 光明地精
1298 3 6630 14
062i.pngLv.2
064i.png 黑暗地精
1295 3 6620 15
064i.pngLv.2
076i.png 冰蜥蜴戰士
2348 4 6991 2
076i.pngLv.2
078i.png 赤蜥蜴戰士
2442 4 6809 2
078i.pngLv.2
080i.png 翠蜥蜴戰士
2348 4 6992 2
080i.pngLv.2
082i.png 光蜥蜴戰士
2352 4 7083 2
082i.pngLv.2
084i.png 暗蜥蜴戰士
2442 4 6991 2
084i.pngLv.2
4
077i.png 冰河蜥蜴戰士
4484 4 20957 20
079i.png 赤焰蜥蜴戰士
4697 4(4) 20541 20
081i.png 森林蜥蜴戰士
4535 4 21061 20
5
449i.png 狂怒蜥蜴暴君
3258 2 105480 80
449i.pngLv.1

449i.png
狂怒的嗜殺暴君 高級

Stamina.png 40 Battle.png 10 Exp.png 3000 (75 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
057i.png 淵寒大地精
4228 2(2) 31280 30
057i.pngLv.2
059i.png 熾岩大地精
4416 3 30900 30
059i.pngLv.2
061i.png 碧石大地精
4230 3 32250 30
061i.pngLv.2
063i.png 輝芒大地精
4325 3 31940 29
063i.pngLv.2
065i.png 冥土大地精
4416 2(2) 31750 29
065i.pngLv.2
077i.png 冰河蜥蜴戰士
3045 1(1) 33047 20
077i.pngLv.2
SI160.png 先攻
079i.png 赤焰蜥蜴戰士
10650 2(2) 40291 20
079i.pngLv.2
081i.png 森林蜥蜴戰士
3730 4 10 20萬
081i.pngLv.2
083i.png 金光蜥蜴戰士
8085 4 37445 19
083i.pngLv.2
SI260.png 反彈15%
085i.png 漆黑蜥蜴戰士
8177 4 37077 19
085i.pngLv.2
SI260.png 反彈15%
087i.png 占星士愛莉絲
1427 1 29767 10
087i.pngLv.2
SI167.png 連擊
089i.png 火巫女瑪莉曼
1690 1 32752 10
089i.pngLv.2
SI167.png 連擊
091i.png 修道者凱莉絲
1428 1 29930 10
091i.pngLv.2
SI167.png 連擊
091i.png 修道者凱莉絲
1598 2(2) 33580 10
091i.pngLv.2
SI167.png 連擊
093i.png 傳教士安迪莉亞
1600 1 33764 10
093i.pngLv.2
SI167.png 連擊
095i.png 鍊金士莉莉絲
1694 1 29767 10
095i.pngLv.2
SI167.png 連擊
5
077i.png 冰河蜥蜴戰士
6670 2(2) 168400 300 SI250.png 攻前盾
079i.png 赤焰蜥蜴戰士
10220 2(2) 125800 300 SI047.png 心轉自身
081i.png 森林蜥蜴戰士
4830 4(4) 231300 300 SI135.png 中毒15%
9
342i.png 聖光蜥蜴騎士
3250 2(2) 354480 300 SI188.png 越戰越強 ‧ 銀
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
5200 2 425300 300 SI165.png 2秒轉珠
10
449i.png 狂怒蜥蜴暴君
6890 1 872550 2800
449i.pngLv.1
SI102.png 4+Combo盾

※ 王者的怒吼 高級 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得1粒 SingleDiamond.png

449i.png
狂怒的嗜殺暴君 超級 Extra.png

Stamina.png 50 Battle.png 10 Exp.png 5000 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
057i.png 淵寒大地精
5128 3 40260 30
057i.pngLv.3
059i.png 熾岩大地精
5356 3 38870 30
059i.pngLv.3
061i.png 碧石大地精
5130 3 42330 30
061i.pngLv.3
063i.png 輝芒大地精
5245 3 41880 29
063i.pngLv.3
065i.png 冥土大地精
5356 3 41760 29
065i.pngLv.3
077i.png 冰河蜥蜴戰士
3899 1(1) 56540 20
077i.pngLv.3
SI160.png 先攻
079i.png 赤焰蜥蜴戰士
17080 2(2) 52280 20
079i.pngLv.3
081i.png 森林蜥蜴戰士
4657 1 10 200000
081i.pngLv.3
083i.png 金光蜥蜴戰士
10235 4 56340 19
083i.pngLv.3
SI260.png 反彈15%
085i.png 漆黑蜥蜴戰士
10352 4 56220 19
085i.pngLv.3
SI260.png 反彈15%
087i.png 占星士愛莉絲
2022 1 42472 10
087i.pngLv.3
SI167.png 連擊
089i.png 火巫女瑪莉曼
2140 1 41652 2
089i.pngLv.3
SI167.png 連擊
091i.png 修道者凱莉絲
1938 1 40880 10
091i.pngLv.3
SI167.png 連擊
091i.png 修道者凱莉絲
2023 1 42705 10
091i.pngLv.3
SI167.png 連擊
093i.png 傳教士安迪莉亞
2025 1 42939 10
093i.pngLv.3
SI167.png 連擊
095i.png 鍊金士莉莉絲
2050 1 40657 10
095i.pngLv.3
SI167.png 連擊
339i.png 冰谷蜥蜴騎士
9713 2 125700 101
077i.pngLv.3
SI094.png 4Combo盾低機率出現
340i.png 岩漿蜥蜴騎士
18500 1 96500 99
079i.pngLv.3
SI047.png 心轉自身低機率出現
341i.png 密林蜥蜴騎士
9743 2 12 600000
081i.pngLv.3
SI135.png 中毒30%低機率出現
5
077i.png 冰河蜥蜴戰士
8300 2(2) 265250 500 SI250.png 攻前盾
079i.png 赤焰蜥蜴戰士
17000 2(2) 205680 500 SI047.png 心轉自身
081i.png 森林蜥蜴戰士
6200 4(4) 341150 500 SI135.png 中毒30%
9
342i.png 聖光蜥蜴騎士
3666 1(1) 725870 500 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
7000 2 635520 500 SI165.png 2秒轉珠
10
449i.png 狂怒蜥蜴暴君
9900 1 1424000 5300
449i.pngLv.1
SI104.png 6+Combo盾

※ EXTRA 首次通關獎勵︰423i.png 1隻 ※


相關影片

(國語) 水狂魔隊超驚險勝『王者的怒吼 超級』(神魔之塔) - GP 屎萊姆11:18

(國語) 水狂魔隊超驚險勝『王者的怒吼 超級』(神魔之塔) - GP 屎萊姆

人類的威力「輕鬆打」狂怒的嗜殺暴君 EXTRA - GP Andrew09:00

人類的威力「輕鬆打」狂怒的嗜殺暴君 EXTRA - GP Andrew


王者的怒吼超級 安妲洛妲月狼妲 暗隊三連發 - GP 真紅13:48

王者的怒吼超級 安妲洛妲月狼妲 暗隊三連發 - GP 真紅


更多维基

进入随机维基