Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

王者的慾念

Comments114
2,762个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

王者的慾念.jpg
王者的慾念
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
培植色慾的魔母 初級 五屬.png 20 5 500 25
培植色慾的魔母 中級 五屬.png 30 5 1500 50
培植色慾的魔母 高級 五屬.png 40 10 3000 75
培植色慾的魔母 超級 五屬.png 50 10 5000 100

開放時間記錄

開始 結束 備註
2014年03月24日(一)2014年04月06日(日) 神魔之塔粉絲團突破 260 萬及 270 萬慶祝活動
附带公會任務『洗滌慾念心靈

480i.png
培植色慾的魔母 初級

Stamina.png 20 Battle.png 5 Exp.png 500 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
086i.png 小魔女愛莉絲
447 1 2791 5
086i.pngLv.1
088i.png 小魔女瑪莉曼
449 1 2789 5
088i.pngLv.1
090i.png 小魔女凱莉絲
447 1 2851 5
090i.pngLv.1
092i.png 小魔女安迪莉亞
449 1 2852 5
092i.pngLv.1
094i.png 小魔女莉莉絲
449 1 2791 5
094i.pngLv.1
106i.png 蒼幽狼
959 2 3720 20
106i.pngLv.1
108i.png 赤幽狼
1022 2 3657 20
108i.pngLv.1
110i.png 青幽狼
960 2 3721 20
110i.pngLv.1
112i.png 白幽狼
962 2 3781 19
112i.pngLv.1
114i.png 黑幽狼
1022 2 3720 19
114i.pngLv.1
4
089i.png 火巫女瑪莉曼
520 1 9612 10
087i.png 占星士愛莉絲
492 1 9802 10
091i.png 修道者凱莉絲
493 1 9855 10
5
480i.png 色慾胎飼魔母
1125 1(1) 43900 150
480i.pngLv.1

480i.png
培植色慾的魔母 中級

Stamina.png 30 Battle.png 5 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
086i.png 小魔女愛莉絲
867 1 5491 5
086i.pngLv.2
088i.png 小魔女瑪莉曼
869 1 5489 5
088i.pngLv.2
090i.png 小魔女凱莉絲
867 1 5611 5
090i.pngLv.2
092i.png 小魔女安迪莉亞
869 1 5612 5
092i.pngLv.2
094i.png 小魔女莉莉絲
869 1 5491 5
094i.pngLv.2
106i.png 蒼幽狼
1859 2 7320 20
106i.pngLv.2
108i.png 赤幽狼
1982 2 7197 20
108i.pngLv.2
110i.png 青幽狼
1860 2 7321 20
110i.pngLv.2
112i.png 白幽狼
1862 2 7441 19
112i.pngLv.2
114i.png 黑幽狼
1982 2 7320 19
114i.pngLv.2
4
089i.png 火巫女瑪莉曼
1150 1 22072 10
087i.png 占星士愛莉絲
1087 1 22507 10
091i.png 修道者凱莉絲
1088 1 22630 10
5
480i.png 色慾胎飼魔母
2899 1(1) 85080 230
480i.pngLv.1

480i.png
培植色慾的魔母 高級

Stamina.png 40 Battle.png 10 Exp.png 3000 (75 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
087i.png 占星士愛莉絲
1427 1 29767 10
087i.pngLv.2
SI167.png 連擊
089i.png 火巫女瑪莉曼
1510 1 29192 10
089i.pngLv.2
SI167.png 連擊
091i.png 修道者凱莉絲
1428 1 29930 10
091i.pngLv.2
SI167.png 連擊
093i.png 傳教士安迪莉亞
1430 1 30094 10
093i.pngLv.2
SI167.png 連擊
095i.png 鍊金士莉莉絲
1510 1 29767 10
095i.pngLv.2
SI167.png 連擊
107i.png 蒼幽狼人
2941 2 39607 40
107i.pngLv.2
109i.png 赤幽狼人
3107 2 38868 40
109i.pngLv.2
111i.png 青幽狼人
2942 2 39852 40
111i.pngLv.2
113i.png 白幽狼人
3106 2 40017 39
113i.pngLv.2
115i.png 黑幽狼人
3107 2 39607 39
115i.pngLv.2
456i.png 星佑法師愛莉絲
2586 1 600
087i.pngLv.2
SI165.png 2秒轉珠
457i.png 管狐飼者瑪莉曼
2831 1 103962 400
089i.pngLv.2
SI047.png 心轉自身
458i.png 煉屍術士凱莉絲
2052 1 119288 600
091i.pngLv.2
SI254.png 強化盾
459i.png 神罰使者安迪莉亞
2961 1
093i.pngLv.2
SI124.png 無法控制
460i.png 鍊金巫師莉莉絲
2068 1 113272 600
095i.pngLv.2
SI224.png 問號珠20%
3
004i.png 水元素賢者莫莉
3668 2 326140 313 SI167.png 連擊
6
122i.png 薇兒丹蒂 ×2
1136 1 123220 25
348i.png 薩爾瑪提亞女皇
7635 2(2) 383660 820 SI164.png 召喚小怪
9
020i.png 死靈祭師安多
6177 2 465560 301 SI168.png 自爆5000 ‧ 弱
10
480i.png 色慾胎飼魔母
3592 1 782540 3000
480i.pngLv.1
SI135.png 中毒30%

※王者的慾念 高級 STAGE CLEARED會獲得1粒SingleDiamond.png

480i.png
培植色慾的魔母 超級 Extra.png

Stamina.png 50 Battle.png 10 Exp.png 5000 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
087i.png 占星士愛莉絲
1937 1 40657 10
087i.pngLv.3
SI167.png 連擊
089i.png 火巫女瑪莉曼
2050 1 39872 10
089i.pngLv.3
SI167.png 連擊
091i.png 修道者凱莉絲
1938 1 40880 10
091i.pngLv.3
SI167.png 連擊
093i.png 傳教士安迪莉亞
1940 1 41104 10
093i.pngLv.3
SI167.png 連擊
095i.png 鍊金士莉莉絲
2050 1 40657 10
095i.pngLv.3
SI167.png 連擊
107i.png 蒼幽狼人
3991 1(1) 54097 40
107i.pngLv.3
109i.png 赤幽狼人
4217 1(1) 53088 40
109i.pngLv.3
111i.png 青幽狼人
3992 1(1) 54432 40
111i.pngLv.3
113i.png 白幽狼人
4216 1(1) 54657 39
113i.pngLv.3
115i.png 黑幽狼人
4217 1(1) 54097 39
115i.pngLv.3
334i.png 海韻女皇
3860 1 94917 800
067i.pngLv.3
SI165.png 2秒轉珠
335i.png 火岩領主
4030 1 94283 600
069i.pngLv.3
SI047.png 心轉自身
336i.png 花冠貴婦
3110 1 95076 1500
071i.pngLv.3
SI254.png 強化盾
337i.png 月耀公主
4220 1 95234 1300
073i.pngLv.3
SI124.png 無法控制
338i.png 夜影魔女
3580 1 94917 1200
075i.pngLv.3
SI224.png 問號珠15%
3
408i.png 大魔導士莫莉
5474 2 486770 413 SI167.png 連擊
6
122i.png 薇兒丹蒂 ×2
1695 1 183910 50
349i.png 黑魔法女巫 ‧ 喀耳刻
11395 2(2) 572620 920 SI164.png 召喚小怪
9
412i.png 死靈魔導安多
9220 1(2) 694860 401 SI168.png 自爆10000 ‧ 弱
10
480i.png 色慾胎飼魔母
3592 1 1467970 3800
480i.pngLv.1
SI135.png 中毒50%

首次完成EXTRA獎勵︰423i.png 1隻

更多维基

进入随机维基