Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

王者的掠奪

Comments1k
2,762个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

王者的掠奪2.jpg
王者的掠奪
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
貪婪的寶石女王 初級 五屬.png 10 5 500 50
貪婪的寶石女王 中級 五屬.png 20 5 1500 75
貪婪的寶石女王 高級 五屬.png 30 10 3000 100
貪婪的寶石女王 超級 五屬.png 40 10 5000 125

開放時間記錄

開始 結束 備註
2013年09月30日(一)2013年10月13日(日)
2014年02月10日(一)2014年02月23日(日) 神魔之塔繁中粉絲團突破 210 萬及 220 萬慶祝活動第六彈
2014年07月14日(一)2014年07月27日(日)

431i.png
貪婪的寶石女王 初級

Stamina.png 10 Battle.png 5 Exp.png 500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
056i.png 冰原地精
320 3 1673 15
056i.pngLv.1
066i.png 海精靈
511 2 4401 3
066i.pngLv.1
058i.png 火山地精
3 15
058i.pngLv.1
068i.png 火精靈
513 2 4279 3
068i.pngLv.1
060i.png 森林地精
3 15
060i.pngLv.1
070i.png 花精靈
511 2 4402 3
070i.pngLv.1
062i.png 光明地精
3 14
062i.pngLv.1
072i.png 月精靈
513 2 4403 3
072i.pngLv.1
064i.png 黑暗地精
3 15
064i.pngLv.1
074i.png 夜精靈
513 2 4403 3
074i.pngLv.1
4
067i.png 海躍精靈
306 2 6767 61
069i.png 火舞精靈
310 2 6625 59
071i.png 花冠精靈
306 2 6793 60
5
431i.png 貪婪精靈女王
1250 2(2) 46880 100
431i.pngLv.1

431i.png
貪婪的寶石女王 中級

Stamina.png 20 Battle.png 5 Exp.png 1500 (75 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
056i.png 冰原地精
3 15
056i.pngLv.2
066i.png 海精靈
991 2 10661 3
066i.pngLv.2
058i.png 火山地精
3 15
058i.pngLv.2
068i.png 火精靈
993 2 10419 3
068i.pngLv.2
060i.png 森林地精
1220 3 6840 15
060i.pngLv.2
070i.png 花精靈
2 3
070i.pngLv.2
062i.png 光明地精
1298 3 6630 14
062i.pngLv.2
072i.png 月精靈
2 3
072i.pngLv.2
064i.png 黑暗地精
1295 3 6620 15
064i.pngLv.2
074i.png 夜精靈
2 3
074i.pngLv.2
4
067i.png 海躍精靈
1186 2 29327 61
069i.png 火舞精靈
1190 2 28705 59
071i.png 花冠精靈
1186 2 29433 60
5
431i.png 貪婪精靈女王
3044 2 110880 120
431i.pngLv.1

431i.png
貪婪的寶石女王 高級

Stamina.png 30 Battle.png 10 Exp.png 3000 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
057i.png 淵寒大地精
3778 3 27055 30
057i.pngLv.2
SI167.png 連擊
059i.png 熾岩大地精
3946 3 26727 30
059i.pngLv.2
SI167.png 連擊
061i.png 碧石大地精
3780 3 27137 30
061i.pngLv.2
SI167.png 連擊
063i.png 輝芒大地精
3865 3 29
063i.pngLv.2
SI167.png 連擊
065i.png 冥土大地精
3946 3 27055 29
065i.pngLv.2
SI167.png 連擊
067i.png 海躍精靈
1846 1 46247 61
067i.pngLv.2
069i.png 火舞精靈
1850 1 45265 59
069i.pngLv.2
071i.png 花冠精靈
1846 1 46413 60
071i.pngLv.2
073i.png 月光精靈
1850 1 46658 58
073i.pngLv.2
075i.png 夜迷精靈
1850 1 46247 58
075i.pngLv.2
334i.png 海韻女皇
3915 1 72717 505
067i.pngLv.2
SI214.png 逢二回復2000
335i.png 火岩領主
4043 1 72083 495
069i.pngLv.2
SI214.png 逢二回復2000
336i.png 花冠貴婦
3931 1 72876 500
071i.pngLv.2
SI214.png 逢二回復2000
337i.png 月耀公主
4027 1 483
073i.pngLv.2
SI214.png 逢二回復2000
338i.png 夜影魔女
4043 1 485
075i.pngLv.2
SI214.png 逢二回復2000
3
296i.png 幻夢魚仙 ‧ 伊德海拉
3151 1 298110 130 SI102.png 4+Combo盾
6
302i.png 蝶妖伊薇特
4310 2 105477 150 SI125.png 技能回復
299i.png 龍裔 ‧ 梅格蘭斯
5211 3(3) 490254 40 SI188.png 越戰越強 ‧ 銀
9
308i.png 黑寡婦伊莎貝爾
4558 2 210458 100 SI122.png 2~4回技能封鎖
305i.png 聖蜂后 ‧ 瑪格莉特
99999 7(7) 437086 110 SI135.png 中毒30%
10
431i.png 貪婪精靈女王
10125 2 720472 300
431i.pngLv.1
SI047.png 心轉自身

※ 貪婪的寶石女王 STAGE CLEARED會獲得1粒SingleDiamond.png

431i.png
貪婪的寶石女王 超級 Extra.png

Stamina.png 40 Battle.png 10 Exp.png 5000 (125 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
057i.png 淵寒大地精
5128 3 43295 30
057i.pngLv.3
SI167.png 連擊
059i.png 熾岩大地精
5356 3 42847 30
059i.pngLv.3
SI167.png 連擊
061i.png 碧石大地精
5130 3 43407 30
061i.pngLv.3
SI167.png 連擊
063i.png 輝芒大地精
5245 3 43519 29
063i.pngLv.3
SI167.png 連擊
065i.png 冥土大地精
6296 3 43295 29
065i.pngLv.3
SI167.png 連擊
067i.png 海躍精靈
2946 1 74447 61
067i.pngLv.3
069i.png 火舞精靈
2950 1 72865 59
069i.pngLv.3
071i.png 花冠精靈
2946 1 74713 60
071i.pngLv.3
073i.png 月光精靈
2950 1 75108 58
073i.pngLv.3
075i.png 夜迷精靈
2950 1 74447 58
075i.pngLv.3
334i.png 海韻女皇
5211 1 139317 505
067i.pngLv.3
SI214.png 逢二回復2000
335i.png 火岩領主
5339 1 138683 495
069i.pngLv.3
SI214.png 逢二回復2000
336i.png 花冠貴婦
5227 1 139476 500
071i.pngLv.3
SI214.png 逢二回復2000
337i.png 月耀公主
5323 1 139634 483
073i.pngLv.3
SI214.png 逢二回復2000
338i.png 夜影魔女
5339 1 139317 485
075i.pngLv.3
SI214.png 逢二回復2000
3
296i.png 幻夢魚仙 ‧ 伊德海拉
4217 1 453553 130 SI124.png 無法控制
5
336i.png 花冠貴婦
1890 1 72560 500 SI096.png 6Combo盾
071i.png 花冠精靈 ×2
2946 2 74713 60
6
302i.png 蝶妖伊薇特
5744 2 121700 180 SI125.png 技能回復
299i.png 龍裔 ‧ 梅格蘭斯
6025 3(3) 624388 70 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
8
337i.png 月耀公主
2150 1 72560 483 SI093.png 3Combo盾
073i.png 月光精靈 ×2
2950 2 75108 58
9
308i.png 黑寡婦伊莎貝爾
6781 2 320477 140 SI122.png 2~4回技能封鎖
305i.png 聖蜂后 ‧ 瑪格莉特
99999 6(6) 461453 150 SI135.png 中毒40%
10
431i.png 貪婪精靈女王
11457 2(2) 745000 360
431i.pngLv.1
SI216.png 復活變強

※ 貪婪的寶石女王 EXTRA 首次通關獎勵︰423i.png 1隻 ※

更多维基

进入随机维基