Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

王者的血祭

Comments1k
2,186个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

王者的血祭.jpg
王者的血祭
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
貪吃的大胃王 初級 五屬.png 20 5 500 25
貪吃的大胃王 中級 五屬.png 30 5 1500 50
貪吃的大胃王 高級 五屬.png 40 10 3000 75
貪吃的大胃王 超級 五屬.png 50 10 5000 100 RL.png : 60

開放時間記錄

開始 結束 備註
2013年07月15日(一)2013年07月28日(日)
2013年11月11日(一)2013年11月24日(日)
2014年04月28日(一)2014年05月04日(日) 勤勞感謝慶典復刻關卡
新增公會任務『追緝暴食魔君

399i.png
貪吃的大胃王 初級

Stamina.png 20 Battle.png 5 Exp.png 500 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
086i.png 小魔女愛莉絲
447 1 2791 5
086i.pngLv.1
088i.png 小魔女瑪莉曼
449 1 2789 5
088i.pngLv.1
090i.png 小魔女凱莉絲
447 1 2851 5
090i.pngLv.1
092i.png 小魔女安迪莉亞
449 1 2852 5
092i.pngLv.1
094i.png 小魔女莉莉絲
449 1 2793 5
094i.pngLv.1
096i.png 水史萊姆
192 3 620 1
096i.pngLv.1
098i.png 火史萊姆
192 3 620 1
098i.pngLv.1
100i.png 木史萊姆
192 3 620 1
100i.pngLv.1
102i.png 光史萊姆
192 3 621 1
102i.pngLv.1
104i.png 暗史萊姆
192 3 620 1
104i.pngLv.1
4
097i.png 液態史萊姆
1534 4 3721 10
097i.pngLv.1
099i.png 燃燒史萊姆
1538 4 3658 10
099i.pngLv.1
101i.png 翠綠史萊姆
1534 4 3781 10
101i.pngLv.1
5
399i.png 暴食史萊姆王
1890 3 44560 20
399i.pngLv.1
ICON051.png 拼圖盾

399i.png
貪吃的大胃王 中級

Stamina.png 30 Battle.png 5 Exp.png 1500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
086i.png 小魔女愛莉絲
587 1 8610 5
086i.pngLv.1
088i.png 小魔女瑪莉曼
589 1 8421 5
088i.pngLv.1
090i.png 小魔女凱莉絲
587 1 8978 5
090i.pngLv.1
092i.png 小魔女安迪莉亞
589 1 8812 5
092i.pngLv.1
094i.png 小魔女莉莉絲
589 1 8710 5
094i.pngLv.1
096i.png 水史萊姆
1010 3 17700 1
096i.pngLv.1
098i.png 火史萊姆
1248 3 16240 1
098i.pngLv.1
100i.png 木史萊姆
1070 3 19010 1
100i.pngLv.1
102i.png 光史萊姆
1103 3 18365 1
102i.pngLv.1
104i.png 暗史萊姆
1199 3 18028 1
104i.pngLv.1
4
099i.png 燃燒史萊姆
1780 3 24700 10
099i.pngLv.1
101i.png 翠綠史萊姆
1489 3 32400 10
101i.pngLv.1
103i.png 天使史萊姆
1722 4 30150 10
103i.pngLv.1
105i.png 幽靈史萊姆
1840 4 29800 10
105i.pngLv.1
5
399i.png 暴食史萊姆王
3880 3 127080 20
399i.pngLv.1
ICON051.png 拼圖盾

399i.png
貪吃的大胃王 高級

Stamina.png 40 Battle.png 10 Exp.png 3000 (75 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
057i.png 淵寒大地精
4228 3 30900 30
057i.pngLv.2
059i.png 熾岩大地精
4416 3 31867 30
059i.pngLv.2
061i.png 碧石大地精
4230 3 29178 30
061i.pngLv.2
063i.png 輝芒大地精
4325 3 30178 29
063i.pngLv.2
087i.png 占星士愛莉絲
1597 1 33397 10
087i.pngLv.2
089i.png 火巫女瑪莉曼
1690 1 32752 10
089i.pngLv.2
091i.png 修道者凱莉絲
1598 1 33580 10
091i.pngLv.2
093i.png 傳教士安迪莉亞
1600 1 33764 10
093i.pngLv.2
095i.png 鍊金士莉莉絲
1690 1 33397 10
095i.pngLv.2
097i.png 液態史萊姆
5000 4 15000 5000
097i.pngLv.2
099i.png 燃燒史萊姆
7000 1 10000 10
099i.pngLv.2
101i.png 翠綠史萊姆
4000 3 12 80000
101i.pngLv.2
103i.png 天使史萊姆
1500 1 35450 10
103i.pngLv.2
105i.png 幽靈史萊姆
6000 4 200 10000
105i.pngLv.2
329i.png 浪濤史萊姆
2070 8 104780 1
097i.pngLv.2
ICON030.png 技能封鎖2~4,稀有出現
330i.png 烈炎史萊姆
6045 4 82415 1
099i.pngLv.2
ICON119.png 越戰越強 ‧ 銀,稀有出現
331i.png 花豔史萊姆
4058 8 18 10萬
101i.pngLv.2
ICON005.png 中毒15%,稀有出現
5
隨機2
329i.png 浪濤史萊姆
2070 8 104780 1
097i.pngLv.2
ICON030.png 技能封鎖2~4
330i.png 烈炎史萊姆
6045 4 82415 1
099i.pngLv.2
ICON119.png 越戰越強 ‧ 銀
331i.png 花豔史萊姆
4058 8(8) 18 10萬
101i.pngLv.2
ICON005.png 中毒15%
9
333i.png 邪魔史萊姆
50000 8(8) 234700 1
105i.pngLv.2
ICON031.png 無法控制
332i.png 神聖史萊姆
50000 8(8) 225480 1
103i.pngLv.2
ICON013.png 2秒轉珠
10
399i.png 暴食史萊姆王
8570 3(3) 677000 500
399i.pngLv.1
ICON051.png 拼圖盾

※王者的血祭 高級 通關 STAGE CLEARED 會獲得1粒SingleDiamond.png

399i.png
貪吃的大胃王 超級 Extra.png
RoundLimit.png

回合上限︰60 RoundLimit.png

Stamina.png 50 Battle.png 10 Exp.png 5000 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
057i.png 淵寒大地精
5128 3 50000 30
057i.pngLv.2
059i.png 熾岩大地精
5356 3 51785 30
059i.pngLv.2
061i.png 碧石大地精
5130 3 53687 30
061i.pngLv.2
063i.png 輝芒大地精
5245 3 49890 29
063i.pngLv.2
065i.png 冥土大地精
5356 3 50178 29
065i.pngLv.2
087i.png 占星士愛莉絲
2840 1 40657 10
087i.pngLv.2
089i.png 火巫女瑪莉曼
3078 1 39872 10
089i.pngLv.2
091i.png 修道者凱莉絲
2649 1 40880 10
091i.pngLv.2
093i.png 傳教士安迪莉亞
2922 1 41104 10
093i.pngLv.2
095i.png 鍊金士莉莉絲
2965 1 40657 10
095i.pngLv.2
097i.png 液態史萊姆
5000 4 20000 5000
097i.pngLv.2
099i.png 燃燒史萊姆
8000 1 15000 10
099i.pngLv.2
101i.png 翠綠史萊姆
4000 3(3) 15 80000
101i.pngLv.2
103i.png 天使史萊姆
1500 1 35450 10
103i.pngLv.2
105i.png 幽靈史萊姆
8000 4 200 20000
105i.pngLv.2
329i.png 浪濤史萊姆
3780 6 191245 1
097i.pngLv.2
ICON030.png 技能封鎖2~4,稀有出現
330i.png 烈炎史萊姆
6870 2 178771 1
099i.pngLv.2
ICON119.png 越戰越強 ‧ 銀,稀有出現
331i.png 花豔史萊姆
3870 6(6) 22 20萬
101i.pngLv.2
ICON005.png 中毒30%,稀有出現
5
隨機2
329i.png 浪濤史萊姆
3780 6(6) 191245 1
097i.pngLv.2
ICON030.png 技能封鎖2~4
330i.png 烈炎史萊姆
6870 2(2) 178771 1
099i.pngLv.2
ICON119.png 越戰越強 ‧ 銀
331i.png 花豔史萊姆
3870 6(6) 22 20萬
101i.pngLv.2
ICON005.png 中毒30%
9
332i.png 神聖史萊姆
50000 6(6) 281480 1
103i.pngLv.2
ICON031.png 無法控制
333i.png 邪魔史萊姆
50000 6(6) 274700 1
105i.pngLv.2
ICON013.png 2秒轉珠
10
399i.png 暴食史萊姆王
11598 3(3) 130萬 1000
399i.pngLv.1
ICON051.png 拼圖盾

※王者的血祭 Extra 首次通關獎勵︰423i.png 1隻※

隊伍編制建議(高級)

隊長 其他必要隊員 隊長 詳情
遊俠磨隊 142i.png 142i.png 133i.png 133i.png 133i.png 142i.png 6.25倍血 + 50%防禦
獸磨隊 032i.png 032i.png 032i.png 6.25倍血 + 50%防禦
6.25 妖獸隊 226i.png 230i.png 190i.png 028i.png 040i.png 226i.png 6.25倍攻 + 時間停止20秒
雙希純色隊 希神 純色 希神 務求令全版大部分珠都是同屬性 造成傷害
獸攻隊 040i.png 032i.png 028i.png 036i.png 040i.png 6.25倍攻 + 50%防禦 (建議第九關先殺掉 332i.png )
純水北歐隊 202i.png 118i.png 024i.png 178i.png 133i.png 202i.png 4倍攻 + 50%防禦 + 3回合控場 + 雙爆發
老人隊 479i.png 408i.png 409i.png 410i.png 412i.png 479i.png 6.25倍攻 + 雙爆發

更多维基

进入随机维基