FANDOM


玩具的價值
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
867i868i1194i Refine1050
Refine2:100
Refine3:200
Refine4:400
總計:750
哈梅爾的誕生 火屬性i光屬性i 20 2
幾經易主 水屬性i光屬性i暗屬性i 20 2
力量與地位 暗屬性i 20 2
魔境的入口 木屬性i暗屬性i 20 3

哈梅爾的誕生

體力消耗 20 回合 2 經驗值 (0 / 體)
隊友:
283iCD: 1Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
276iRace強化素材
250 2(2) 4040 20
068iRace妖精類
132 1(1) 5280 30
276iRace強化素材
250 2(2) 4040 20
2
069iRace妖精類
1986 6(6) 100 10 SI031 單次5+水符石盾
073iRace妖精類
1986 6(6) 100 10 SI035 單次5+暗符石盾
行動裝置暫時無法觀看故事


幾經易主

體力消耗 20 回合 2 經驗值 (0 / 體)
隊友:
868iCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
087iRace人類
203 1(1) 13420 10
972iRace人類
436 2(2) 20690 260 SI221 風化-先
095iRace人類
208 1(1) 12830 10
2
456iRace人類
3172 6(6) 100 10 SI033 單次6+木符石盾
460iRace人類
3172 6(6) 100 10 SI034 單次6+光符石盾
行動裝置暫時無法觀看故事


力量與地位

體力消耗 20 回合 2 經驗值 (0 / 體)
隊友:
874iCD: 18Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
065iRace妖精類
893 3(3) 20980 30 SI250 首殺盾
115iRace獸類
1836 2(2) 32320 40 SI104 6+Combo盾
065iRace妖精類
893 3(3) 20980 30 SI250 首殺盾
2
455iRace妖精類
2322 6(6) 100 10 SI036 單次12+心符石盾
行動裝置暫時無法觀看故事


魔境的入口

體力消耗 20 回合 3 經驗值 (0 / 體)
隊友:
874iCD: 18Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
075iRace妖精類
503 3(3) 21270 60
101iRace妖精類
980 6(6) 36580 100 SI188SI212 2倍士氣高昂-無限回復
075iRace妖精類
503 3(3) 21270 60
2
081iRace龍類
999 3(3) 22570 20 SI013 攻後轉直木
085iRace龍類
1006 3(2) 33460 20 SI015 攻後轉直暗
081iRace龍類
999 3(1) 22570 20 SI013 攻後轉直木
3
465iRace獸類
823 2(1) 45380 130 SI161 命懸一線
463iRace獸類
1190 3(3) 38670 140 SI221 風化-轉
行動裝置暫時無法觀看故事

※ 玩具的價值 首次通關獎勵:SingleDiamond 1粒 ※

昇華系列關卡

408i 409i 410i 411i 412i

511i 512i 513i 514i 515i

481i 482i 483i 484i 485i

686i 687i 688i 689i 690i

148i 151i 154i 157i 160i

851i 852i 853i 854i 855i

192i 194i 196i 198i 200i

506i 507i 508i 509i 510i

641i 642i 643i 644i 645i

591i 592i 593i 594i 595i

296i 299i 302i 305i 308i

571i 572i 573i 574i 575i

345i 347i 349i

816i 817i 818i 819i 820i 821i 822i 823i 824i 825i 826i 827i

389i 391i 393i 395i 397i

785i 787i 789i 588i 589i

414i 416i 418i 420i 422i

433i 435i 437i

981i 983i 985i 498i 500i

711i 712i 713i 714i 715i

532i 534i 536i 538i 540i

597i 599i 601i 603i 605i

677i 679i 681i 683i 685i

623i 626i 629i 632i 635i

651i 652i 653i 654i 655i

716i 717i 718i 719i 720i

1126i 1127i 1128i 1129i 1130i

747i 749i 751i 753i 755i 757i 759i 761i 763i 765i 767i

1181i 1182i 1183i 1184i 1185i

802i 804i 806i 808i 810i

862i 864i 866i 868i 870i

882i 884i 886i 888i 890i

892i 894i 896i 898i 900i 902i 904i 906i 908i 910i 912i 914i 916i

947i 949i 951i 953i 955i

987i 989i 991i 993i 995i

1032i 1034i 1036i 1038i 1040i

1336i 1337i 1338i 1339i 1340i

1091i 1092i 1093i 1094i 1095i 1096i 1097i

1351i 1352i 1353i 1354i 1355i

1137i 1139i 1141i 1143i 1145i

1167i 1169i 1171i 1173i 1175i

1201i 1202i 1203i 1204i 1205i 1206i 1207i 1208i

1506i 1507i 1508i 1509i 1510i 1511i 1512i 1513i

1571i 1572i 1573i 1574i 1575i 1576i 1577i 1578i

1726i 1727i 1728i 1729i 1730i 1731i 1732i 1733i 1734i

1759i 1760i 1762i 1764i 1766i 1768i 1769i

1786i 1788i 1790i 1792i 1793i 1795i 1796i 1797i

8002i 8004i 8006i 8008i 8010i 8012i8014i

9002i 9004i 9006i 9008i 9010i 9012i9014i