FANDOM


甲龍之脊
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
防龍的逆襲 五屬 20 10 2500 125 防龍的逆襲防龍的逆襲防龍的逆襲

一次通關關卡
固定掉卡關卡 銅卡 銀卡 金卡 白金卡

開放時間記錄

開始 結束 備註
2013年06月12日(三)
2013年06月17日(一) 補償開放

防龍的逆襲

體力消耗 20 回合 10 經驗值 2500 (125 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
076iRace龍類
2
077iRace龍類
4
078iRace龍類
2
079iRace龍類
4
080iRace龍類
2
081iRace龍類
4
082iRace龍類
2
083iRace龍類
4
084iRace龍類
2
085iRace龍類
4
280iRace強化素材
2 10萬
281iRace強化素材
2 10萬
282iRace強化素材
2 10萬
283iRace強化素材
2 10萬
284iRace強化素材
2 10萬
5 白金卡
292iRace強化素材
1308 2 20
8
隨機
銀卡
339iRace龍類
1308 3 13080 612
340iRace龍類
3 13080 612
341iRace龍類
3 13080 612
342iRace龍類
3 13080 612
343iRace龍類
3 13080 612
9
隨機
3隻
261iRace進化素材
5
262iRace進化素材
4
263iRace進化素材
4 13080
10
隨機
銀卡
043iRace龍類
1308 3 130612 556
046iRace龍類
3 130612 556
049iRace龍類
3 130612 556
052iRace龍類
3 130612 556
055iRace龍類
3 130612 556