Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

秘賢輪迴

Comments577
2,763个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

全新輪迴2.jpg
秘賢輪迴
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
遠古符石的考驗 五屬.png 0 50 0

挑戰關卡
※每天只能挑戰一次

開放時間記錄

開始 結束 備註
2014年01月01日(三)2015年01月19日(一)

292i.png
遠古符石的考驗

Stamina.png 0 Battle.png 50 Exp.png 0

Battle 1~5

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
1
隨機
銀卡.png
280i.png 海洋千年靈魂石
900 2 15 10萬
280i.pngLv.1
300
281i.png 火焰千年靈魂石
900 2 15 10萬
281i.pngLv.1
300
282i.png 大地千年靈魂石
900 2 15 10萬
282i.pngLv.1
300
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300
284i.png 鬼魅千年靈魂石
900 2 15 10萬
284i.pngLv.1
300
116i.png 烏爾德
123 2 2423 10 9
119i.png 斯庫爾德
132 2 2412 10 9
122i.png 薇兒丹蒂
123 2 2423 10 9
125i.png 伊登
123 2 2424 10 9
128i.png 英靈殿侍女
132 2 2415 10 9
5
隨機
118i.png 歷史之烏爾德
223 2 7253 110 34 SI167.png 連擊
121i.png 無常之斯庫爾德
223 2 7253 110 34 SI167.png 連擊
124i.png 命運之薇兒丹蒂
223 2 7253 110 34 SI167.png 連擊
127i.png 永生之伊登
223 2 7253 110 34 SI167.png 連擊
130i.png 催魂之瓦爾基麗
223 2 7253 110 34 SI167.png 連擊

Battle 6~10

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
隨機
2隻
銀卡.png
280i.png 海洋千年靈魂石
900 2 15 10萬
280i.pngLv.1
300
281i.png 火焰千年靈魂石
900 2 15 10萬
281i.pngLv.1
300
282i.png 大地千年靈魂石
900 2 15 10萬
282i.pngLv.1
300
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300
284i.png 鬼魅千年靈魂石
900 2 15 10萬
284i.pngLv.1
300
131i.png 水遊俠
294 3 5523 40 7
134i.png 火遊俠
306 3 5491 40 7
137i.png 木遊俠
296 3 5523 40 7
140i.png 光遊俠
305 3 5523 39 7
143i.png 暗遊俠
306 3 5492 39 7
10
隨機
133i.png 水舞劍神
588 3 10486 180 27 SI077.png 龍類防禦盾50%
136i.png 炎舞軍神
612 3 10486 180 27 SI077.png 龍類防禦盾50%
139i.png 疾風神射手
591 3 10486 180 27 SI077.png 龍類防禦盾50%
142i.png 萬劍遊俠
609 3 10486 180 27 SI077.png 龍類防禦盾50%
145i.png 暗影劍豪
612 3 10486 180 27 SI077.png 龍類防禦盾50%

Battle 11~15

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
11
隨機
2隻
銀卡.png
280i.png 海洋千年靈魂石
900 2 15 10萬
280i.pngLv.1
300
281i.png 火焰千年靈魂石
900 2 15 10萬
281i.pngLv.1
300
282i.png 大地千年靈魂石
900 2 15 10萬
282i.pngLv.1
300
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300
284i.png 鬼魅千年靈魂石
900 2 15 10萬
284i.pngLv.1
300
161i.png 機械鯨鯊
498 2 10563 20 5
164i.png 機械獅子
522 2 10512 20 5
167i.png 機械犀牛
499 2 10566 20 5
170i.png 機械狼
506 2 10569 19 5
173i.png 機械豹
523 2 10526 19 5
15
166i.png 狂暴機械獅子
877 2 28432 300 19 SI163.png 雙體共生
175i.png 掠奪機械豹
856 2 28615 300 19 SI163.png 雙體共生

Battle 16~20

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
16
隨機
2隻
銀卡.png
280i.png 海洋千年靈魂石
900 2 15 10萬
280i.pngLv.1
300
281i.png 火焰千年靈魂石
900 2 15 10萬
281i.pngLv.1
300
282i.png 大地千年靈魂石
900 2 15 10萬
282i.pngLv.1
300
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300
284i.png 鬼魅千年靈魂石
900 2 15 10萬
284i.pngLv.1
300
146i.png 冰耀巨像
696 2 15118 30 4
149i.png 烙紅巨像
713 2 15790 30 4
152i.png 碧青巨像
693 2 15117 30 4
155i.png 聖靈巨像
691 2 15122 29 4
158i.png 暗月巨像
716 2 15019 29 4
20
隨機
148i.png 冰耀巨鱷
1191 2 44927 450 70 SI047.png 木轉自身
151i.png 烙紅龍蜥
1245 2 44039 450 70 SI047.png 水轉自身
154i.png 碧青行者
1202 2 45145 450 70 SI047.png 火轉自身
157i.png 聖靈怒獅
1234 2 45371 450 70 SI047.png 暗轉自身
160i.png 暗月夜龍
1245 2 44927 450 70 SI047.png 光轉自身

Battle 21~25

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
21
隨機
2隻
銀卡.png
280i.png 海洋千年靈魂石
900 2 15 10萬
280i.pngLv.1
300
281i.png 火焰千年靈魂石
900 2 15 10萬
281i.pngLv.1
300
282i.png 大地千年靈魂石
900 2 15 10萬
282i.pngLv.1
300
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300
284i.png 鬼魅千年靈魂石
900 2 15 10萬
284i.pngLv.1
300
403i.png 波拉
3085 2 20327 330 129 SI001.png 水相剋外防禦盾50%
404i.png 奇美拉
2449 3 41935 150 129 SI167.png 連擊
405i.png
2386 2 31489 260 129 SI046.png 隨機轉化
406i.png 福魯斯
2198 2 27592 230 129 SI254.png 強化盾
407i.png 拉彌亞
1007 1 23931 110 129 SI135.png 中毒7.5%
25
隨機
356i.png 白羊宮 ‧ 波比
2883 1(1) 146320 20 125 SI167.png 連擊
360i.png 雙子宮 ‧ 加斯陀與波魯克斯
4583 1(1) 162530 550 125 SI251.png 無視減傷
366i.png 處女宮 ‧ 普西芬妮
4453 1(1) 155260 560 125 SI124.png 無法控制

Battle 26~30

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
26
隨機
2隻
銀卡.png
280i.png 海洋千年靈魂石
900 2 15 10萬
280i.pngLv.1
300
281i.png 火焰千年靈魂石
900 2 15 10萬
281i.pngLv.1
300
282i.png 大地千年靈魂石
900 2 15 10萬
282i.pngLv.1
300
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300
284i.png 鬼魅千年靈魂石
900 2 15 10萬
284i.pngLv.1
300
27
隨機
3隻
176i.png 海獸
5626 4 36360 260 218 SI135.png 中毒15%
179i.png 地獄三頭犬
5918 4 35640 220 218 SI167.png 連擊
182i.png 蛇妖
5697 4 36575 280 218 SI124.png 無法控制
185i.png 鷹頭獸
5847 4 36720 250 218 SI047.png 心轉自身
188i.png 魔羊
5918 4 36360 250 218 SI102.png 4+Combo盾
28
隨機
2隻
178i.png 邪神克蘇魯
7582 4 187000 1020 306 SI069.png 人類剋制 ‧ 攻
181i.png 冥府兇獸基路比魯斯
7446 4 187000 1020 306 SI071.png 龍類剋制 ‧ 攻
184i.png 妖女美杜莎
7582 4 187000 1020 306 SI070.png 獸類剋制 ‧ 攻
187i.png 獅鷲獸王
7446 4 187000 1020 306 SI067.png 神族剋制 ‧ 攻
190i.png 惡魔巴風特
7711 4 187000 1020 306 SI072.png 妖精剋制 ‧ 攻
29
452i.png 地精斬首者
4381 2 131965 520 22 SI221.png 風化 ‧ 先
454i.png 地精碎骨者
4082 2 138382 1040 22 SI221.png 風化 ‧ 先
30
456i.png 星佑法師愛莉絲
3565 1(1) 103767 867 37 SI165.png 2秒轉珠
460i.png 鍊金巫師莉莉絲
3941 1(1) 104710 1413 37 SI224.png 問號珠20%

Battle 31~35

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
31
隨機
2隻
銀卡.png
280i.png 海洋千年靈魂石
900 2 15 10萬
280i.pngLv.1
300
281i.png 火焰千年靈魂石
900 2 15 10萬
281i.pngLv.1
300
282i.png 大地千年靈魂石
900 2 15 10萬
282i.pngLv.1
300
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300
284i.png 鬼魅千年靈魂石
900 2 15 10萬
284i.pngLv.1
300
426i.png 碧海萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
426i.pngLv.1
500
427i.png 熾焰萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
427i.pngLv.1
500
428i.png 大地萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
428i.pngLv.1
500
398i.png 光輝萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
398i.pngLv.1
500
291i.png 鬼魅萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
291i.pngLv.1
500
32
315i.png 光之異界龍
8395 3 288614 550 20
317i.png 暗之異界龍
8855 3 284175 550 20
33
312i.png 火焰共生者 ‧ 克圖格亞
6272 1(1) 18 30萬 40
34
236i.png 機械地神龍 ‧ 卡斯迪
8027 2(2) 438666 1044 125 SI254.png 強化盾
35
414i.png 龍儀姬 ‧ 烏蘇拉
9962 2 669360 168 125 SI242.png 三屬盾

Battle 36~40

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
36
隨機
2隻
銀卡.png
280i.png 海洋千年靈魂石
900 2 15 10萬
280i.pngLv.1
300
281i.png 火焰千年靈魂石
900 2 15 10萬
281i.pngLv.1
300
282i.png 大地千年靈魂石
900 2 15 10萬
282i.pngLv.1
300
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300
284i.png 鬼魅千年靈魂石
900 2 15 10萬
284i.pngLv.1
300
426i.png 碧海萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
426i.pngLv.1
500
427i.png 熾焰萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
427i.pngLv.1
500
428i.png 大地萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
428i.pngLv.1
500
398i.png 光輝萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
398i.pngLv.1
500
291i.png 鬼魅萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
291i.pngLv.1
500
37
386i.png 無頭小丑 ×2
7111 3 12 60萬 400
387i.png 午夜之丑角
66666 5(5) 18 60萬 600
38
隨機
350i.png 寒霧劍塚 ‧ 卡戎
7210 3(3) 62萬 800 125 SI047.png 心轉自身
351i.png 機關傀儡 ‧ 紅月
7210 3(3) 62萬 800 125 SI047.png 心轉自身
352i.png 腐林魔女 ‧ 布萊爾
7210 3(3) 62萬 800 125 SI047.png 心轉自身
39
354i.png 貓公爵 ‧ 費利克斯
6237 1(1) 783201 912 125 SI257.png 50%盾
40
397i.png 鬼神 ‧ 呂布
10550 2 772700 980 125 SI103.png 5+Combo盾

Battle 41~45

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
41
隨機
2隻
銀卡.png
280i.png 海洋千年靈魂石
900 2 15 10萬
280i.pngLv.1
300
281i.png 火焰千年靈魂石
900 2 15 10萬
281i.pngLv.1
300
282i.png 大地千年靈魂石
900 2 15 10萬
282i.pngLv.1
300
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300
284i.png 鬼魅千年靈魂石
900 2 15 10萬
284i.pngLv.1
300
426i.png 碧海萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
426i.pngLv.1
500
427i.png 熾焰萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
427i.pngLv.1
500
428i.png 大地萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
428i.pngLv.1
500
398i.png 光輝萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
398i.pngLv.1
500
291i.png 鬼魅萬年靈魂石
1800 2 20 15萬
291i.pngLv.1
500
42
隨機
408i.png 大魔導士莫莉
100 1(1) 920800 1200 125 SI127.png 扣血40%
409i.png 龍焰騎士肖恩
6530 2 896400 800 125 SI188.png 越戰越強 ‧ 銀
410i.png 大地霸主鄧肯
10510 2 943080 1500 125 SI242.png 三屬盾
411i.png 公爵奈寶尼
10880 2 915080 1300 125 SI254.png 強化盾
412i.png 死靈魔導安多
1580 2 925000 1300 125 SI135.png 中毒40%
43
隨機
370i.png 天蠍宮 ‧ 艾瑪
6880 1 1225600 1150 100 SI221.png 風化3000 ‧ 轉
372i.png 人馬宮 ‧ 赫茲
13690 2(2) 1235600 1270 100 SI047.png 火轉自身
378i.png 雙魚宮 ‧ 卡秋婭與拉维妮斯
9260 2 668900 1330 100 SI216.png 復活變強
44
065i.png 冥土大地精 ×2
4680 1(1) 125500 280 18
286i.png 萬魔之王 ‧ 薩魯曼
25500 2(2) 992000 1800 1500 SI164.png 召喚小怪
45
252i.png 共生之赤魂 ×2
6666 1 35000 444 300
347i.png 愛與恨的魔女 ‧ 美狄亞
4220 1 1689040 2460 125 SI188.png 越戰越強 ‧ 金

Battle 46~50

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
46
423i.png 異域法眼
99999 2(2) 10 1000萬
423i.pngLv.1
100 SI167.png 連擊,機率性掉落
47
289i.png 雙體共生 ‧ 喰月狼
11058 2(2) 1412000 2100 1250 SI163.png 雙體共生
288i.png 雙體共生 ‧ 噬日狼
6260 1 748200 12200 1250 SI163.png 雙體共生
48
100i.png 木史萊姆 ×2
1 1(1) 1 1 5 SI214.png 回復6000
448i.png 符靈典範 ‧ 綠茵國王
122300 6(6) 2030500 2000 1250
49
隨機
198i.png 光明之神阿波羅
100 1(1) 2523000 3000 125 SI131.png 扣血90%
200i.png 月之狩獵女神阿提密斯
100 1(1) 2465000 3000 125 SI131.png 扣血90%
50
292i.png 人面怪鳥
9999 1(1) 999 2萬 100 SI167.png 連擊

※ 秘賢輪迴 首次通關(STAGE CLEARED )會獲得1粒 SingleDiamond.png + 292i.png 1隻※

更多维基

进入随机维基