FANDOM


競爭的神國
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
競爭的神國 水屬性i火屬性i木屬性i光屬性i 1/2 戰靈 8 1200-2400 競爭的神國競爭的神國競爭的神國

競爭的神國

戰靈消耗 1-2 回合 8 經驗值 1200-2400
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
833iRace神族
1423 2 151520 90 SI061 神外防禦75%
835iRace神族
698 1 153650 150 SI061 神外防禦75%
837iRace神族
2061 3 154850 220 SI061 神外防禦75%
2
每日變換
792iRace龍類
3382 3 320870 420 SI229 軌跡燃燒500
796iRace龍類
2205 2 332790 480 SI254 強化盾
794iRace龍類
2176 2 13870 530 SI242 三屬盾  (8/9)
3
838iRace神族
1440 1 481860 350 SI221 風化 ‧ 後
836iRace神族
4123 3 500390 400 SI221 風化 ‧ 後
4
每日變換
483iRace神族
3213 2 586430 690 SI165 2秒轉珠
814iRace神族
1896 1 14220 750 SI181 初級拼圖盾 ‧ 限  (8/9)
812iRace神族
3286 2 627450 720 SI221 風化 ‧ 轉
5
813iRace神族
4059 2 786690 820 SI224 軌跡隱藏6
6
每日變換
356iRace神族
4537 2 15080 530 SI244 五屬盾
372iRace神族
6492 3 15330 650 SI105 7+Combo盾  (8/9)
368iRace神族
2243 1 826060 580 SI256 消心扣敵5% ‧ 扣血30%
7
808iRace神族
4342 2 1078660 860 SI188 越戰越強 ‧ 金
8
806iRace神族
6121 2 1603990 1380 SI227 虛偽符石