Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

第一階段封印

Comments44
2,235个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

第一階段封印
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
古代修行者的目標 五屬.png 5 5 53 11
尋找成神的捷徑 五屬.png 5 5 67 13
漫長的登塔 五屬.png 5 5 84 17
為了與神對話 五屬.png 5 5 103 21
解開第一階段封印 五屬.png 5 5 123 25

小怪列表

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
001i.png 莫莉
79 2 535 19
001i.pngLv.1
稀有出現
005i.png 肖恩
81 2 521 19
005i.pngLv.1
稀有出現
009i.png 鄧肯
79 2 536 19
009i.pngLv.1
稀有出現
013i.png 男爵奈寶尼
81 2 537 19
013i.pngLv.1
稀有出現
017i.png 暗修導士安多
81 2 533 19
017i.pngLv.1
稀有出現
267i.png 蜜涎獸
100 4 1000 10
267i.pngLv.1
261i.png 水晶龍蛋
300 5 7 7000
261i.pngLv.1
056i.png 冰原地精
50 3 215 15
056i.pngLv.1
058i.png 火山地精
50 3 215 15
058i.pngLv.1
060i.png 森林地精
50 3 215 15
060i.pngLv.1
062i.png 光明地精
50 3 215 15
062i.pngLv.1
064i.png 黑暗地精
50 3 215 15
064i.pngLv.1
066i.png 海精靈
80 2 560 3
066i.pngLv.1
068i.png 火精靈
80 2 560 3
068i.pngLv.1
070i.png 花精靈
80 2 560 3
070i.pngLv.1
072i.png 月精靈
80 2 560 3
072i.pngLv.1
074i.png 夜精靈
80 2 560 3
074i.pngLv.1

066i.png
古代修行者的目標

Stamina.png 5 Battle.png 5 Exp.png 53 (11 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
5
066i.png 海精靈
80 2 560 3
066i.pngLv.1
068i.png 火精靈
80 2 560 3
068i.pngLv.1

076i.png
尋找成神的捷徑

Stamina.png 5 Battle.png 5 Exp.png 67 (13 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
5
076i.png 冰蜥蜴戰士
250 4 2
076i.pngLv.1
078i.png 赤蜥蜴戰士
250 4 2
078i.pngLv.1

161i.png
漫長的登塔

Stamina.png 5 Battle.png 5 Exp.png 84 (17 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
5
161i.png 機械鯨鯊
187 2 20
164i.png 機械獅子
195 2 20

137i.png
為了與神對話

Stamina.png 5 Battle.png 5 Exp.png 103 (21 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
5
131i.png 水遊俠
412 3 40
137i.png 木遊俠
414 3 40

286i.png
解開第一階段封印

Stamina.png 5 Battle.png 5 Exp.png 123 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
5
286i.png 萬魔之王 ‧ 薩魯曼
1400 2 13000 100 ICON089.png 召喚小怪
062i.png 光明地精
50 3 200 14 BOSS召喚的小怪
064i.png 黑暗地精
50 3 200 15 BOSS召喚的小怪

首次完成第一階段封印獎勵︰體力回復劑1支
※第一階段封印STAGE CLEARED會獲得2粒SingleDiamond.png

更多维基

进入随机维基