Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

第三階段封印

Comments348
2,310个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

第三階段封印
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
古代修行者的醒悟 五屬.png 8 6 289 36
利用塔入侵天界的魔族 五屬.png 8 6 324 41
歷史烙痕 五屬.png 8 6 361 45
夢見在星海下高歌 五屬.png 8 6 399 50
解開第三階段封印 五屬.png 10 8 440 44

小怪列表

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
002i.png 高級水術士莫莉
2
001i.pngLv.2
稀有出現
006i.png 高級劍士肖恩
2
005i.pngLv.2
稀有出現
010i.png 牧者鄧肯
2
009i.pngLv.2
稀有出現
014i.png 子爵奈寶尼
2
013i.pngLv.2
稀有出現
018i.png 高級暗修導士安多
2
017i.pngLv.2
稀有出現
076i.png 冰蜥蜴戰士
1798 4 2
076i.pngLv.2
078i.png 赤蜥蜴戰士
1922 4 2
078i.pngLv.2
080i.png 翠蜥蜴戰士
4 2
080i.pngLv.2
082i.png 光蜥蜴戰士
4 2
082i.pngLv.2
084i.png 暗蜥蜴戰士
1870 4 2
084i.pngLv.2
106i.png 蒼幽狼
1198 2 20
106i.pngLv.2
108i.png 赤幽狼
1182 2 20
108i.pngLv.2
110i.png 青幽狼
1110 2 20
110i.pngLv.2
112i.png 白幽狼
1082 2 19
112i.pngLv.2
114i.png 黑幽狼
2 19
114i.pngLv.2
262i.png 破殼水晶龍
4000 5 14 4000
262i.pngLv.1
稀有出現

077i.png
古代修行者的醒悟

Stamina.png 8 Battle.png 6 Exp.png 289 (36 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
077i.png 冰河蜥蜴戰士
2824 4 12897 20
ICON075.png2000
079i.png 赤焰蜥蜴戰士
2957 4 12641 20
ICON075.png2000
081i.png 森林蜥蜴戰士
2855 4 12961 20
ICON075.png2000

087i.png
利用塔入侵天界的魔族

Stamina.png 8 Battle.png 6 Exp.png 324 (41 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
002i.png 高級水術士莫莉
2 40
001i.pngLv.2
稀有出現
006i.png 高級劍士肖恩
2 40
005i.pngLv.2
稀有出現
010i.png 牧者鄧肯
2 40
009i.pngLv.2
稀有出現
014i.png 子爵奈寶尼
2 39
013i.pngLv.2
稀有出現
018i.png 高級暗修導士安多
2 39
017i.pngLv.2
稀有出現
076i.png 冰蜥蜴戰士
1848 4 5471 2
076i.pngLv.2
146
078i.png 赤蜥蜴戰士
1922 4 5329 2
078i.pngLv.2
146
080i.png 翠蜥蜴戰士
1848 4 5472 2
080i.pngLv.2
146
082i.png 光蜥蜴戰士
1852 4 2
082i.pngLv.2
146
084i.png 暗蜥蜴戰士
1922 4 2
084i.pngLv.2
146
106i.png 蒼幽狼
1109 2 20
106i.pngLv.2
75
108i.png 赤幽狼
1182 2 20
108i.pngLv.2
75
110i.png 青幽狼
2 20
110i.pngLv.2
112i.png 白幽狼
1112 2 19
112i.pngLv.2
75
114i.png 黑幽狼
1182 2 19
114i.pngLv.2
75
262i.png 破殼水晶龍
4000 5 14 4000
262i.pngLv.1
稀有出現
6
087i.png 占星士愛莉絲
1257 1 26137 10
ICON075.png2000
Soul.png1
+
222
089i.png 火巫女瑪莉曼
1330 1 25632 10
ICON075.png2000
Soul.png1
+
222
091i.png 修道者凱莉絲
1258 1 26280 10
ICON075.png2000
Soul.png1
+
222

164i.png
歷史烙痕

Stamina.png 8 Battle.png 6 Exp.png 361 (45 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
002i.png 高級水術士莫莉
2 40
001i.pngLv.2
稀有出現
006i.png 高級劍士肖恩
2 40
005i.pngLv.2
稀有出現
010i.png 牧者鄧肯
2 40
009i.pngLv.2
稀有出現
014i.png 子爵奈寶尼
2 39
013i.pngLv.2
稀有出現
018i.png 高級暗修導士安多
2 39
017i.pngLv.2
稀有出現
076i.png 冰蜥蜴戰士
1898 4 5623 2
076i.pngLv.2
150
078i.png 赤蜥蜴戰士
1974 4 5477 2
078i.pngLv.2
150
080i.png 翠蜥蜴戰士
1898 4 5624 2
080i.pngLv.2
150
082i.png 光蜥蜴戰士
1902 4 2
082i.pngLv.2
150
084i.png 暗蜥蜴戰士
1974 4 2
084i.pngLv.2
150
106i.png 蒼幽狼
1139 2 20
106i.pngLv.2
77
108i.png 赤幽狼
1214 2 20
108i.pngLv.2
77
110i.png 青幽狼
1140 2 20
110i.pngLv.2
77
112i.png 白幽狼
1142 2 19
112i.pngLv.2
77
114i.png 黑幽狼
1214 2 19
114i.pngLv.2
77
262i.png 破殼水晶龍
4000 5 14 4000
262i.pngLv.1
稀有出現
6
164i.png 機械獅子
2071 2 14185 20
Soul.png1
143
173i.png 機械豹
2071 2 14185 19
Soul.png1
143

134i.png
夢見在星海下高歌

Stamina.png 8 Battle.png 6 Exp.png 399 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
134i.png 火遊俠
3295 3 15391 40
137i.png 木遊俠 ×2
2597 3 12726 40

287i.png
解開第三階段封印

Stamina.png 10 Battle.png 8 Exp.png 440 (44 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
8
287i.png 碑紋騎士 ‧ 奧丁
3900 3 240000 240 ICON087.png 強化盾

首次完成第三階段封印獎勵︰Stamina.png1支
※第三階段封印STAGE CLEARED會獲得2粒SingleDiamond.png

更多维基

进入随机维基