Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

第三階段封印

Comments355
2,757个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

第三階段封印
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
古代修行者的醒悟 五屬.png 8 6 289 36
利用塔入侵天界的魔族 五屬.png 8 6 324 41
歷史烙痕 五屬.png 8 6 361 45
夢見在星海下高歌 五屬.png 8 6 399 50
解開第三階段封印 五屬.png 10 8 440 44
破除第三封印法陣 五屬.png 10 8 440 44

小怪列表

注意:1)小怪數據皆是列出第一關卡 - 古代修行者的醒悟 為基準
   2)小怪的數據會因應不同關卡傷害有所改變, 小怪部份的數據只供參考.

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
002i.png 高級水術士莫莉
1150 2 18760 40
001i.pngLv.2
145 稀有出現
006i.png 高級劍士肖恩
1154 2 18409 40
005i.pngLv.2
145 稀有出現
010i.png 牧者鄧肯
1151 2 18831 40
009i.pngLv.2
145 稀有出現
014i.png 子爵奈寶尼
1153 2 18969 39
013i.pngLv.2
145 稀有出現
018i.png 高級暗修導士安多
1154 2 18760 39
017i.pngLv.2
145 稀有出現
076i.png 冰蜥蜴戰士
1798 4 5319 2
076i.pngLv.2
142
078i.png 赤蜥蜴戰士
1870 4 5181 2
078i.pngLv.2
142
080i.png 翠蜥蜴戰士
1798 4 5320 2
080i.pngLv.2
142
082i.png 光蜥蜴戰士
1802 4 5389 2
082i.pngLv.2
142
084i.png 暗蜥蜴戰士
1870 4 5319 2
084i.pngLv.2
142
106i.png 蒼幽狼
1079 2 4200 20
106i.pngLv.2
73
108i.png 赤幽狼
1150 2 4129 20
108i.pngLv.2
73
110i.png 青幽狼
1080 2 4201 20
110i.pngLv.2
73
112i.png 白幽狼
1082 2 4269 19
112i.pngLv.2
73
114i.png 黑幽狼
1150 2 4200 19
114i.pngLv.2
73
262i.png 破殼水晶龍
4000 5 14 4000
262i.pngLv.1
400 稀有出現

077i.png
古代修行者的醒悟

Stamina.png 8 Battle.png 6 Exp.png 289 (36 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
077i.png 冰河蜥蜴戰士
2824 4 12897 20
ICON075.png2000
103
079i.png 赤焰蜥蜴戰士
2957 4 12641 20
ICON075.png2000
103
081i.png 森林蜥蜴戰士
2855 4 12961 20
ICON075.png2000
103

087i.png
利用塔入侵天界的魔族

Stamina.png 8 Battle.png 6 Exp.png 324 (41 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
087i.png 占星士愛莉絲
1257 1 26137 10
ICON075.png2000
Soul.png1
+
222
089i.png 火巫女瑪莉曼
1330 1 25632 10
ICON075.png2000
Soul.png1
+
222
091i.png 修道者凱莉絲
1258 1 26280 10
ICON075.png2000
Soul.png1
+
222

164i.png
歷史烙痕

Stamina.png 8 Battle.png 6 Exp.png 361 (45 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
164i.png 機械獅子
2071 2 14185 20
Soul.png1
143
173i.png 機械豹
2071 2 14473 19
Soul.png1
143

134i.png
夢見在星海下高歌

Stamina.png 8 Battle.png 6 Exp.png 399 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
6
134i.png 火遊俠
3295 3 15391 40 154
137i.png 木遊俠 ×2
2597 3 12726 40 124

287i.png
解開第三階段封印

Stamina.png 10 Battle.png 8 Exp.png 440 (44 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
8
287i.png 碑紋騎士 ‧ 奧丁
3900 3 24萬 240
Soul.png1
2000 SI254.png 強化盾

首次完成第三階段封印獎勵︰Stamina.png1支
※第三階段封印STAGE CLEARED會獲得2粒SingleDiamond.png

287i.png
破除第三封印法陣 Extra.png

開始 結束 備註
2015年01月05日(一)2015年01月06日(二) 特別活動『封王結界再現』
完成星數 獎賞
3★423i.png 2 隻
Stamina.png 10 Battle.png 8 Exp.png 440 (44 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
8
287i.png 碑紋騎士 ‧ 奧丁
3900 3 24萬 240 2000 SI254.png 強化盾

※ 破除第三封印法陣 EXTRA 首次通關會獲得 577i.png 2隻※

Star1.png 關卡成就 Star1.png

Star2.png 於 15 回合內完成關卡
Star2.png 關卡中不使用任何主動技能
Star2.png 隊伍中只有 3 個或以下成員

更多维基

进入随机维基