Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

第二階段封印

Comments83
2,236个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

第二階段封印
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
古代修行者的貪婪 五屬.png 6 5 146 24
始建以諾塔 五屬.png 6 5 171 29
絕對不要放棄 五屬.png 6 5 197 33
制止末日的決心 五屬.png 6 5 226 38
解開第二階段封印 五屬.png 8 7 257 32

素材及靈魂石列表

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
265i.png 殺戮之劍
900 1 13 30000
265i.pngLv.1
268i.png 蜜羽獸
4 20
268i.pngLv.1

小怪列表

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
002i.png 高級水術士莫莉
2
001i.pngLv.3
稀有出現
006i.png 高級劍士肖恩
2
005i.pngLv.3
稀有出現
010i.png 牧者鄧肯
2
009i.pngLv.3
稀有出現(已確定會掉卡)
014i.png 子爵奈寶尼
2
013i.pngLv.3
稀有出現
018i.png 高級暗修導士安多
2
017i.pngLv.3
稀有出現(已確定會掉卡)
076i.png 冰蜥蜴戰士
798 4 2
076i.pngLv.3
078i.png 赤蜥蜴戰士
830 4 2
078i.pngLv.3
080i.png 翠蜥蜴戰士
798 4 2
080i.pngLv.3
082i.png 光蜥蜴戰士
4 2
082i.pngLv.3
084i.png 暗蜥蜴戰士
4 2
084i.pngLv.3
086i.png 小魔女愛莉絲
223 1 5
086i.pngLv.3
088i.png 小魔女瑪莉曼
225 1 5
088i.pngLv.3
090i.png 小魔女凱莉絲
1 5
090i.pngLv.3
092i.png 小魔女安迪莉亞
1 5
092i.pngLv.3
094i.png 小魔女莉莉絲
225 1 5
094i.pngLv.3


注意:1)上述數據皆以第一關卡作為測試對象
   2)怪物會因應不同關卡傷害有所改變, 以上數據只供參考.

067i.png
古代修行者的貪婪

Stamina.png 6 Battle.png 5 Exp.png 146 (24 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
5
067i.png 海躍精靈
750 2 61
069i.png 火舞精靈
750 2 59
071i.png 花冠精靈
750 2 10

073i.png
始建以諾塔

Stamina.png 6 Battle.png 5 Exp.png 171 (29 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
5
073i.png 月光精靈
750 2 58
075i.png 夜迷精靈
750 2 58

170i.png
絕對不要放棄

Stamina.png 6 Battle.png 5 Exp.png 197 (33 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
5
170i.png 機械狼
1006 2 19
173i.png 機械豹
1007 2 19

131i.png
制止末日的決心

Stamina.png 6 Battle.png 5 Exp.png 226 (38 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
5
131i.png 水遊俠
2241 3 <25380 40
134i.png 火遊俠 ×2
1709 3 <25380 40

288i.png
解開第二階段封印

Stamina.png 8 Battle.png 7 Exp.png 257 (32 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
7
288i.png 雙體共生 ‧ 噬日狼
600 2 39000 80 ICON088.png 共生
289i.png 雙體共生 ‧ 喰月狼
1300 2 17000 160 ICON088.png 共生

首次完成第二階段封印獎勵︰20000金幣
※第二階段封印STAGE CLEARED會獲得2粒SingleDiamond.png

更多维基

进入随机维基