Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

聖神降瑞

Comments73
2,186个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

聖神降瑞
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
侵略暮光 光屬性i.png暗屬性i.png 11 7 548 50
女王的密使 光屬性i.png暗屬性i.png 11 7 581 53
御獸王者的寶殿 光屬性i.png暗屬性i.png 11 7 614 56
奪命閃光 光屬性i.png暗屬性i.png 11 7 647 59
機龍傳承 光屬性i.png暗屬性i.png 14 10 679 49

142i.png
侵略暮光

Stamina.png 11 Battle.png 7 Exp.png 548 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
035i.png 耀尊仙人
3 135
033i.pngLv.1
稀有出現
073i.png 月光精靈
1762 2 44382 58
073i.pngLv.3
083i.png 金光蜥蜴戰士
6881 4 31747 19
083i.pngLv.3
093i.png 傳教士安迪莉亞
1362 1 28626 10
093i.pngLv.3
095i.png 鍊金士莉莉絲
1438 1 28315 10
095i.pngLv.3
113i.png 白幽狼人
2958 2 38065 39
113i.pngLv.3
115i.png 黑幽狼人
2959 2 37675 39
115i.pngLv.3
278i.png 神聖靈魂石
300 2 10 2萬
278i.pngLv.1
200 稀有出現
7
前置
141i.png 聖光遊俠
8095 3 100000 290 0
7
142i.png 萬劍遊俠
10735 3 419935 579
140i.pngLv.1

127i.png
女王的密使

Stamina.png 11 Battle.png 7 Exp.png 581 (53 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
035i.png 耀尊仙人
3
033i.pngLv.1
稀有出現
073i.png 月光精靈
1784 2 58
073i.pngLv.3
083i.png 金光蜥蜴戰士
6967 4 19
083i.pngLv.3
093i.png 傳教士安迪莉亞
1379 1 10
093i.pngLv.3
095i.png 鍊金士莉莉絲
1456 1 10
095i.pngLv.3
113i.png 白幽狼人
2995 2 39
113i.pngLv.3
115i.png 黑幽狼人
2996 2 39
115i.pngLv.3
278i.png 神聖靈魂石
300 2 10 20000
278i.pngLv.1
稀有出現
7
前置
126i.png 聖果之伊登
3421 2 100000 97
7
127i.png 永生之伊登
4589 2 370000 193
125i.pngLv.1

187i.png
御獸王者的寶殿

Stamina.png 11 Battle.png 7 Exp.png 614 (56 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
035i.png 耀尊仙人
3
033i.pngLv.1
稀有出現
073i.png 月光精靈
1806 2 58
073i.pngLv.3
083i.png 金光蜥蜴戰士
7053 4 19
083i.pngLv.3
093i.png 傳教士安迪莉亞
1396 1 10
093i.pngLv.3
095i.png 鍊金士莉莉絲
1 10
095i.pngLv.3
113i.png 白幽狼人
3032 2 39
113i.pngLv.3
115i.png 黑幽狼人
2 39
115i.pngLv.3
278i.png 神聖靈魂石
300 2 10 20000
278i.pngLv.1
稀有出現
7
前置
186i.png 獅鷲
10950 4 190000 10
7
187i.png 獅鷲獸王
14538 4 734310 19

172i.png
奪命閃光

Stamina.png 11 Battle.png 7 Exp.png 647 (59 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
035i.png 耀尊仙人
3
033i.pngLv.1
稀有出現
073i.png 月光精靈
1828 2 58
073i.pngLv.3
083i.png 金光蜥蜴戰士
7139 4 19
083i.pngLv.3
093i.png 傳教士安迪莉亞
1413 1 10
093i.pngLv.3
095i.png 鍊金士莉莉絲
1492 1 10
095i.pngLv.3
113i.png 白幽狼人
3069 2 39
113i.pngLv.3
115i.png 黑幽狼人
2 39
115i.pngLv.3
278i.png 神聖靈魂石
300 2 10 20000
278i.pngLv.1
稀有出現
7
前置
171i.png 強化機械狼
3856 2 80000 193
7
172i.png 重甲機械狼
5169 2 300000 386

052i.png
機龍傳承

Stamina.png 14 Battle.png 10 Exp.png 679 (49 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
035i.png 耀尊仙人
3 135
033i.pngLv.1
稀有出現
073i.png 月光精靈
1850 2 46658 58
073i.pngLv.3
261
083i.png 金光蜥蜴戰士
7225 4 33375 19
083i.pngLv.3
253
093i.png 傳教士安迪莉亞
1430 1 30094 10
093i.pngLv.3
252
095i.png 鍊金士莉莉絲
1510 1 29767 10
095i.pngLv.3
252
113i.png 白幽狼人
3106 2 40017 39
113i.pngLv.3
169
115i.png 黑幽狼人
3107 2 39607 39
115i.pngLv.3
169
278i.png 神聖靈魂石
300 2 10 2萬
278i.pngLv.1
200 稀有出現
5
036i.png 白虎監兵神君
11711 3 510420 270
033i.pngLv.1
675
10
前置
051i.png 閃耀龍
7008 3 220000 145 0
10
052i.png 聖衡機龍
9790 3 893095 531
050i.pngLv.1
ICON075.png2500
+
294

更多维基

进入随机维基