Fandom

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

虛幻輪迴

简体 | 繁體

5,386个页面创建
于此维基上
添加新页面
評論299 分享
虛幻輪迴.jpg
虛幻輪迴
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
虛無幻影的審判 五屬.png 0 40 0

挑戰關卡
※每天只能挑戰一次

開放時間記錄

開始 結束 備註
2015年10月12日(一)2016年01月24日(日)
2016年09月26日(一)2016年10月16日(日) 輪迴復刻
2017年04月17日(一)2017年05月28日(日) 輪迴復刻

成就獎勵

星數 獎賞 數量
1★ C107.png 連之龍療龍紋 × 1
備註
1.於開放時段內完成關卡才能獲得該成就獎勵
2.關卡成就將會定期更新
第三個成就: 2015 年 12 月 21 日至 2016 年 1 月 24 日

星數 獎賞 數量
1★ C57.png 攻之狂暴龍符 × 1
備註
1.於開放時段內完成關卡才能獲得該成就獎勵
2.關卡成就將會定期更新
第二個成就: 2015 年 11 月 23 日至 2015 年 12 月 20 日

星數 獎賞 數量
1★ C11.png 攻之原色龍咒 × 1
備註
1.於開放時段內完成關卡才能獲得該成就獎勵
2.關卡成就將會定期更新
第一個成就: 2015 年 10 月 12 日至 2015 年 11 月 22 日

獎賞

時間:2017年4月17日 (一) 至 5月28日(日)
活動期間, 召喚師只要在關卡『虛幻輪迴』通過指定層數, 就可以獲得獎賞
累積獎賞如下:

突破層數 獎賞 數量
第 5 層 426i.png 427i.png 428i.png 398i.png 291i.png 隨機 × 2
第 10 層
744i.pngLv.最大
 
672i.pngLv.最大
 
879i.pngLv.最大
 
518i.pngLv.最大
 
619i.pngLv.最大
 
隨機 × 1
第 15 層 800i.png 迷你瘋頭 × 1
第 20 層 617i.png 人面雛鳥 × 3
第 25 層 Soul.png 靈魂 × 400
第 30 層 425i.png 永劫碑文像 × 1
第 35 層 400i.png 瘋頭 × 1
第 40 層 292i.png 人面怪鳥 × 1
備註
每一指定層數獎賞只獲得一次,即使再次通過也不會再次獲得獎賞

時間:2016年9月26日 (一) 至 10月16日(日)
活動期間, 召喚師只要在關卡『虛幻輪迴』通過指定層數, 就可以獲得獎賞
累積獎賞如下:

突破層數 獎賞 數量
第 5 層 426i.png 427i.png 428i.png 398i.png 291i.png 隨機 × 2
第 10 層 6031i.png 醇厚碧釀 ‧ 杜穆濟 × 1
第 15 層
744i.pngLv.最大
 
672i.pngLv.最大
 
879i.pngLv.最大
 
518i.pngLv.最大
 
619i.pngLv.最大
 
隨機 × 1
第 20 層 800i.png 迷你瘋頭 × 1
第 25 層 Soul.png 靈魂 × 400
第 30 層 425i.png 永劫碑文像 × 1
第 35 層 400i.png 瘋頭 × 1
第 40 層 292i.png 人面怪鳥 × 1
備註
每一指定層數獎賞只獲得一次,即使再次通過也不會再次獲得獎賞

時間:2015年10月12日 (一) 至 11月15日(日)
活動期間, 召喚師只要在關卡『虛幻輪迴』通過指定層數, 就可以獲得獎賞
累積獎賞如下:

突破層數 獎賞 數量
第 5 層 426i.png 427i.png 428i.png 398i.png 291i.png 隨機 × 2
第 10 層
744i.pngLv.最大
 
672i.pngLv.最大
 
879i.pngLv.最大
 
518i.pngLv.最大
 
619i.pngLv.最大
 
隨機 × 1
第 15 層 800i.png 迷你瘋頭 × 1
第 20 層 425i.png 永劫碑文像 × 1
第 25 層 400i.png 瘋頭 × 1
第 30 層 Soul.png 靈魂 × 300
第 35 層 Soul.png 靈魂 × 500
第 40 層 292i.png 人面怪鳥 × 1
備註
每一指定層數獎賞只獲得一次,即使再次通過也不會再次獲得獎賞


虛無幻影的審判

體力消耗 0 回合 40 經驗值 0

Battle 1-10

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
350i.png
7368 2(2) 286930 380
353i.png
7402 2(2) 302040 350
2
隨機
351i.png
5887 1(1) 483620 450 SI012.png 攻後火縱橫輪轉
352i.png
12432 3(3) 536970 520 SI013.png 攻後木內外輪轉
563i.png
8792 2(2) 524770 500 SI014.png 攻後光縱橫輪轉
3
354i.png
6866 2(2) 1073160 630 SI188.png 越戰越強 ‧ 銀
4
隨機
552i.png
8636 2(2) 632160 810 SI219.png 雙重凍結
554i.png
12792 3(3) 601350 760 SI229.png 軌跡燃燒500
556i.png
8412 2(2) 657440 850 SI228.png 定點腐蝕
5
隨機
561i.png
17472 3(3) 1413190 1020 SI254.png 強化盾
562i.png
6392 1(1) 1484360 1000 SI254.png 強化盾
6
494i.png
4036 1(1) 439790 730 SI221.png 風化 ‧ 先
492i.png
11643 3(3) 402250 620 SI047.png 心轉自身
7
隨機
491i.png
8622 2(2) 889790 860 SI242.png 三屬盾
493i.png
5392 2(2) 945690 930 SI227.png 虛偽符石
495i.png
12177 3(3) 863240 880 SI224.png 問號符石5 ‧ 15%
8
496i.png
4269 1(1) 2032680 1380 SI188.png 越攻越強
9
隨機
857i.png
10942 2(2) 1032690 890 SI229.png 雙重燃燒10%
858i.png
5836 1(1) 1084720 950 SI218.png 心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
860i.png
6072 1(1) 981620 990 SI224.png 軌跡隱藏6
10
隨機
586i.png
13596 2(2) 846590 1510 SI110.png 首消隨機Combo追擊盾 ‧ 強
876i.png
6892 1(1) 2915490 1690 SI105.png 7+Combo追擊盾

Battle 11-20

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
11
031i.png
13626 3(3) 634780 270 SI161.png 命懸一線
023i.png
9012 2(2) 589920 260 SI221.png 風化3000 ‧ 轉
12
隨機
512i.png
10436 2(2) 1395630 1050 SI229.png 隨機縱向燃燒10%
514i.png
10298 2(2) 1523600 1030 SI236.png 雙重電擊
515i.png
14260 3(3) 1406640 990 SI224.png 問號符石9 ‧ 15%
13
743i.png
14628 2(2) 326390 990 SI244.png 五屬盾
14
隨機
538i.png
100 1(3) 2345780 1210 SI256.png 消心扣敵5% ‧ 扣血70%
540i.png
9896 1(3) 2026690 1180 SI250.pngSI221.png 隱身 ‧ 雙重風化3000
15
隨機
542i.png
12163 1(1) 2636280 1550 SI011.png 隨機轉水 ‧ 消水敵回2-10%
543i.png
12364 1(1) 2783460 1860 SI012.png 隨機轉火 ‧ 消火扣血2-10%
590i.png
12089 1(1) 2836980 1730 SI013.png 隨機轉木 ‧ 消木減時0.2-1秒
16
692i.png
12150 3(3) 634890 560 SI229.png 縱向燃燒10% ‧ 1
524i.png
9346 2(2) 887760 380 SI250.png 首殺盾
692i.png
12150 3(3) 634890 560 SI229.png 縱向燃燒10% ‧ 6
17
隨機
696i.png
6362 1(1) 1613680 960 SI165.png 2秒轉珠
698i.png
32358 3(3) 2864700 870 SI218.png 首回攻後心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
700i.png
10292 2(2) 2336920 900 SI156.png 回復變0
18
737i.png
10360 2(2) 1646440 1340 SI216.png 復活變強
19
隨機
729i.png
10300 2(2) 2316900 1270 SI229.png 軌跡燃燒1000
733i.png
6982 2(2) 2098900 1350 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
735i.png
10973 1(3) 2546660 1980 SI250.pngSI122.png 隱身 ‧ 隱攻封鎖 ‧ 4回
20
雙血
7002i.png
12140 2(2) 2126690 2360 SI219.png 三重凍結
7002i.png
13620 1 4836480 2360 SI254.pngSI121.pngSI011.png 妖魔技能重置 ‧ 強化盾 ‧ 水縱橫輪轉

Battle 21-30

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
21
498i.png
4986 2(3) 1245690 780 ICON119.png 越戰越強 ‧ 銅
500i.png
5120 2(2) 1204200 750 ICON119.png 越戰越強 ‧ 銅
22
隨機
532i.png
8865 1(1) 100000 1350 SI257.png 25%盾
534i.png
28740 3(3) 2643690 1280 SI216.png 反擊2000
536i.png
8756 1(1) 2386960 1350 SI158.png (3~5回減攻80%)
23
594i.png
14811 1(1) 22 80萬 SI251.png 無視減傷
24
隨機
345i.png
7634 1(1) 2402830 1380 SI123.pngSI121.pngSI251.png 附加消除重置 ‧ 無視減傷
347i.png
6862 1(1) 2904830 1110 SI123.pngSI121.pngSI165.png 附加消除重置 ‧ 2秒轉珠
349i.png
10368 2(2) 4204840 1240 SI123.pngSI121.pngSI221.png 附加消除重置 ‧ 雙重風化3000 ‧ 先
25
隨機
703i.png
14592 1(2) 6239030 2790 SI236.png 雙重電擊
704i.png
100 1(1) 6180400 2860 SI131.png 扣血90%
26
831i.png
4602 3(3) 15 80萬 SI188.pngSI124.png 無法控制 ‧ 殺伴狂暴5000%
835i.png
4593 3(1) 15 80萬 SI188.pngSI124.png 無法控制 ‧ 殺伴狂暴5000%
839i.png
4626 3(2) 15 80萬 SI188.pngSI124.png 無法控制 ‧ 殺伴狂暴5000%
27
隨機
947i.png
12360 1(1) 2863900 1260 SI336.png (無限回缺水減攻50%)
949i.png
12438 1(1) 2836780 1220 SI337.png (無限回缺火減攻50%)
951i.png
12296 1(1) 2897360 1390 SI338.png (無限回缺木減攻50%)
953i.png
12382 1(1) 2873730 1280 SI339.png (無限回缺光減攻50%)
955i.png
12584 1(1) 2821190 1330 SI340.png (無限回缺暗減攻50%)
28
雙血
976i.png
15690 2(2) 2711460 2980 SI123.png 附加消除
976i.png
4302 2 5364800 2980 SI250.pngSI188.png 越攻越強 ‧ 累積15+相剋符石盾
29
隨機
481i.png
12678 2(2) 2669700 1540 SI219.png 三重凍結
482i.png
7123 1(1) 3846180 1080 SI165.png (3~5回轉珠減2秒)
483i.png
4296 1(1) 2214780 1190 SI105.png 7+Combo追擊盾
484i.png
13876 2(2) 3047990 1020 ICON087.png 強化盾 ‧ 反擊100%
485i.png
7686 2(2) 3548260 1370 SI165.pngSI167.pngSI251.png (5回轉珠減2秒) ‧ 連擊 ‧ 無視減傷
30
雙血
580i.png
12693 1(1) 3469800 3340 SI232.png 首回攻後暗心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
580i.png
7698 1(1) 6879770 3340 SI110.png 首消隨機Combo追擊盾 ‧ 轉

Battle 31-40

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
31
792i.png
15039 4(2) 1435980 880 SI163.png 能力繼承
790i.png
14982 4(4) 1384790 860 SI163.png 能力繼承
32
隨機
643i.png
68451 3(3) 4569880 2550 SI232.png 鎖定圍城 ‧ 心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
644i.png
14982 2(2) 3213690 2360 SI225.png 縱橫射擊
645i.png
10637 1(1) 3547880 2450 SI215.png 軌跡黑白
33
隨機
802i.png
8672 2(2) 2869320 1320 SI260.png 反彈15%
808i.png
6378 1(1) 4264800 1310 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
810i.png
15692 2(4) 3543660 1380 SI135.png 中毒90%
34
804i.png
8342 1(1) 6343690 2160 SI224.png 定點隱藏 ‧ 問號符石5 ‧ 15%
35
隨機
1022i.png
19369 2(2) 1296720 1890 SI244.png 三屬盾 ‧ 限
1028i.png
19433 2(2) 1365590 1920 SI244.png 光暗盾 ‧ 限
36
雙血
739i.png
15299 1(1) 3269890 3760 SI121.pngSI254.pngSI251.png 附加消除重置 ‧ 強化盾 ‧ 無視減傷
739i.png
3689 1(1) 9345690 3760 SI188.pngSI212.png 無限回復 ‧ 越攻越強
37
隨機
941i.png
15873 2(2) 3643890 1530 SI165.png 2秒轉珠
943i.png
16132 2(2) 2477120 1690 SI231.png 強化防禦75%
944i.png
16027 2(2) 3436310 1270 SI221.png 風化3000 ‧ 轉
38
雙血
579i.png
45879 3(3) 3569780 4280 SI236.png 三重電擊
579i.png
15240 1 7243660 4280 SI106.png (5回8+Combo發動攻回)
39
408i.png
100 1(1) 100 10 SI235.pngSI125.png 強化 ‧ 技能回復 ‧ 結
40
雙血
829i.png
6320 1(1) 9697800 8970 SI188.pngSI047.png 命懸一線 ‧ 連擊 ‧ 低血追擊 ‧ 火暗輪轉
829i.png
16489 2 5246690 8970 SI123.pngSI224.pngSI188.png 附加消除 ‧ 攻後隱藏增攻輪轉

Star1.png 關卡成就 Star1.png

  • 隊伍中有三個或以上的龍類成員

Star1.png 關卡成就 Star1.png

  • 隊伍中有三個或以上的人類成員

Star1.png 關卡成就 Star1.png

  • 隊長與戰友相同

相關影片

神魔之塔 - 光希隊破虛幻輪迴 (20-40層)35:15

神魔之塔 - 光希隊破虛幻輪迴 (20-40層)

神魔之塔 - 光歐隊破虛幻輪迴 (20-40層)00:00

神魔之塔 - 光歐隊破虛幻輪迴 (20-40層)

神魔之塔 虛幻輪迴 雙拜月教主暴力打死BOSS前一刻 破3人類成就 (較詳細攻略)04:17

神魔之塔 虛幻輪迴 雙拜月教主暴力打死BOSS前一刻 破3人類成就 (較詳細攻略)

歡迎參考!

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基