FANDOM


虛幻輪迴.jpg
虛幻輪迴
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
虛無幻影的審判 五屬.png 0 40 0

挑戰關卡
※每天只能挑戰一次

開放時間記錄

開始 結束 備註
2015年10月12日(一)2016年01月24日(日)
2016年09月26日(一)2016年10月16日(日) 輪迴復刻
2017年04月17日(一)2017年05月28日(日) 輪迴復刻

成就獎勵

星數 獎賞 數量
1★ C107.png 連之龍療龍紋 × 1
備註
1.於開放時段內完成關卡才能獲得該成就獎勵
2.關卡成就將會定期更新
第三個成就: 2015 年 12 月 21 日至 2016 年 1 月 24 日

星數 獎賞 數量
1★ C57.png 攻之狂暴龍符 × 1
備註
1.於開放時段內完成關卡才能獲得該成就獎勵
2.關卡成就將會定期更新
第二個成就: 2015 年 11 月 23 日至 2015 年 12 月 20 日

星數 獎賞 數量
1★ C11.png 攻之原色龍咒 × 1
備註
1.於開放時段內完成關卡才能獲得該成就獎勵
2.關卡成就將會定期更新
第一個成就: 2015 年 10 月 12 日至 2015 年 11 月 22 日

獎賞

時間:2017年4月17日 (一) 至 5月28日(日)
活動期間, 召喚師只要在關卡『虛幻輪迴』通過指定層數, 就可以獲得獎賞
累積獎賞如下:

突破層數 獎賞 數量
第 5 層 426i.png 427i.png 428i.png 398i.png 291i.png 隨機 × 2
第 10 層
744i.pngLv.最大
 
672i.pngLv.最大
 
879i.pngLv.最大
 
518i.pngLv.最大
 
619i.pngLv.最大
 
隨機 × 1
第 15 層 800i.png 迷你瘋頭 × 1
第 20 層 617i.png 人面雛鳥 × 3
第 25 層 Soul.png 靈魂 × 400
第 30 層 425i.png 永劫碑文像 × 1
第 35 層 400i.png 瘋頭 × 1
第 40 層 292i.png 人面怪鳥 × 1
備註
每一指定層數獎賞只獲得一次,即使再次通過也不會再次獲得獎賞

時間:2016年9月26日 (一) 至 10月16日(日)
活動期間, 召喚師只要在關卡『虛幻輪迴』通過指定層數, 就可以獲得獎賞
累積獎賞如下:

突破層數 獎賞 數量
第 5 層 426i.png 427i.png 428i.png 398i.png 291i.png 隨機 × 2
第 10 層 6031i.png 醇厚碧釀 ‧ 杜穆濟 × 1
第 15 層
744i.pngLv.最大
 
672i.pngLv.最大
 
879i.pngLv.最大
 
518i.pngLv.最大
 
619i.pngLv.最大
 
隨機 × 1
第 20 層 800i.png 迷你瘋頭 × 1
第 25 層 Soul.png 靈魂 × 400
第 30 層 425i.png 永劫碑文像 × 1
第 35 層 400i.png 瘋頭 × 1
第 40 層 292i.png 人面怪鳥 × 1
備註
每一指定層數獎賞只獲得一次,即使再次通過也不會再次獲得獎賞

時間:2015年10月12日 (一) 至 11月15日(日)
活動期間, 召喚師只要在關卡『虛幻輪迴』通過指定層數, 就可以獲得獎賞
累積獎賞如下:

突破層數 獎賞 數量
第 5 層 426i.png 427i.png 428i.png 398i.png 291i.png 隨機 × 2
第 10 層
744i.pngLv.最大
 
672i.pngLv.最大
 
879i.pngLv.最大
 
518i.pngLv.最大
 
619i.pngLv.最大
 
隨機 × 1
第 15 層 800i.png 迷你瘋頭 × 1
第 20 層 425i.png 永劫碑文像 × 1
第 25 層 400i.png 瘋頭 × 1
第 30 層 Soul.png 靈魂 × 300
第 35 層 Soul.png 靈魂 × 500
第 40 層 292i.png 人面怪鳥 × 1
備註
每一指定層數獎賞只獲得一次,即使再次通過也不會再次獲得獎賞


虛無幻影的審判

體力消耗 0 回合 40 經驗值 0

Battle 1-10

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
350i.png
7368 2 286930 380
353i.png
7402 2 302040 350
2
隨機
351i.png
5869 1 483620 450 SI012.png 攻後火縱橫輪轉
352i.png
12432 3(3) 536970 520 SI013.png 攻後木內外輪轉
563i.png
8792 2(2) 524770 500 SI014.png 攻後光縱橫輪轉
3
354i.png
6866 2 1073160 630 SI188.png 越戰越強 ‧ 銀
4
隨機
552i.png
8636 2(2) 632160 810 SI219.png 雙重凍結
554i.png
12792 3 601350 760 SI229.png 軌跡燃燒500
556i.png
8412 2(2) 657440 850 SI228.png 定點腐蝕
5
隨機
561i.png
17472 3(3) 1413190 1020 SI254.png 強化盾
562i.png
6392 1(1) 1484360 1000 SI254.png 強化盾
6
494i.png
4036 1(1) 439790 730 SI221.png 風化 ‧ 先
492i.png
11643 3(3) 402250 620 SI047.png 心轉自身
7
隨機
491i.png
8622 2(2) 889790 860 SI242.png 三屬盾
493i.png
5392 1 945690 930 SI227.png 虛偽符石
495i.png
12177 3(3) 863240 880 SI224.png 問號符石5 ‧ 15%
8
496i.png
4269 1(1) 2032680 1380 SI188.png 越攻越強
9
隨機
857i.png
10942 2 1032690 890 SI229.png 雙重燃燒10%
858i.png
5836 1(1) 1084720 950 SI218.png 心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
860i.png
6072 1(1) 981620 990 SI224.png 軌跡隱藏6
10
隨機
586i.png
13596 2(2) 846590 1510 SI110.png 首消隨機Combo追擊盾 ‧ 強
876i.png
6892 1(1) 2915490 1690 SI105.png 7+Combo追擊盾

Battle 11-20

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
11
031i.png
13626 3(3) 634780 270 SI161.png 命懸一線
023i.png
9012 2(2) 589920 260 SI221.png 風化3000 ‧ 轉
12
隨機
512i.png
10436 2(2) 1395630 1050 SI229.png 隨機縱向燃燒10%
514i.png
10298 2 1523600 1030 SI236.png 雙重電擊
515i.png
14260 3(3) 1406640 990 SI224.png 問號符石9 ‧ 15%
13
743i.png
14628 2 326390 990 SI244.png 五屬盾
14
隨機
538i.png
100 1(3) 2345780 1210 SI256.png 消心扣敵5% ‧ 扣血70%
540i.png
9896 1(3) 2026690 1180 SI250.pngSI221.png 隱身 ‧ 雙重風化3000
15
隨機
542i.png
12163 1(1) 2636280 1550 SI011.png 隨機轉水 ‧ 消水敵回2-10%
543i.png
12364 1(1) 2783460 1860 SI012.png 隨機轉火 ‧ 消火扣血2-10%
590i.png
12089 1(1) 2836980 1730 SI013.png 隨機轉木 ‧ 消木減時0.2-1秒
16
692i.png
12150 3(3) 634890 560 SI229.png 縱向燃燒10% ‧ 1
524i.png
9346 2(2) 887760 380 SI250.png 首殺盾
692i.png
12150 3(3) 634890 560 SI229.png 縱向燃燒10% ‧ 6
17
隨機
696i.png
6362 1(1) 1613680 960 SI165.png 2秒轉珠
698i.png
32358 3(3) 2864700 870 SI218.png 首回攻後心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
700i.png
10292 2(2) 2336920 900 SI156.png 回復變0
18
737i.png
10360 2 1646440 1340 SI216.png 復活變強
19
隨機
729i.png
10300 2(2) 2316900 1270 SI229.png 軌跡燃燒1000
733i.png
6982 2 2098900 1350 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
735i.png
10973 1(3) 2546660 1980 SI250.pngSI122.png 隱身 ‧ 隱攻封鎖 ‧ 4回
20
雙血
7002i.png
12140 2(2) 2126690 2360 SI219.png 三重凍結
7002i.png
13620 1 4836480 2360 SI254.pngSI121.pngSI011.png 妖魔技能重置 ‧ 強化盾 ‧ 水縱橫輪轉

Battle 21-30

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
21
498i.png
4986 2(3) 1245690 780 ICON119.png 越戰越強 ‧ 銅
500i.png
5120 2(2) 1204200 750 ICON119.png 越戰越強 ‧ 銅
22
隨機
532i.png
8865 1(1) 10萬 1350 SI257.png 25%盾
534i.png
28740 3(3) 2643690 1280 SI216.png 反擊2000
536i.png
8756 1(1) 2386960 1350 SI158.png (3~5回減攻80%)
23
594i.png
14811 1(1) 22 80萬 SI251.png 無視減傷
24
隨機
345i.png
7634 1 2402830 1380 SI123.pngSI121.pngSI251.png 附加消除重置 ‧ 無視減傷
347i.png
6862 1(1) 2904830 1110 SI123.pngSI121.pngSI165.png 附加消除重置 ‧ 2秒轉珠
349i.png
10368 2 4204840 1240 SI123.pngSI121.pngSI221.png 附加消除重置 ‧ 雙重風化3000 ‧ 先
25
隨機
703i.png
14592 1(2) 6239030 2790 SI236.png 雙重電擊
704i.png
100 1(1) 6180400 2860 SI131.png 扣血90%
26
831i.png
4602 3(3) 15 80萬 SI188.pngSI124.png 無法控制 ‧ 殺伴狂暴5000%
835i.png
4593 3(1) 15 80萬 SI188.pngSI124.png 無法控制 ‧ 殺伴狂暴5000%
839i.png
4626 3(2) 15 80萬 SI188.pngSI124.png 無法控制 ‧ 殺伴狂暴5000%
27
隨機
947i.png
12360 1(1) 2863900 1260 SI336.png (無限回缺水減攻50%)
949i.png
12438 1(1) 2836780 1220 SI337.png (無限回缺火減攻50%)
951i.png
12296 1(1) 2897360 1390 SI338.png (無限回缺木減攻50%)
953i.png
12382 1(1) 2873730 1280 SI339.png (無限回缺光減攻50%)
955i.png
12584 1(1) 2821190 1330 SI340.png (無限回缺暗減攻50%)
28
雙血
976i.png
15690 2 2711460 2980 SI123.png 附加消除
976i.png
4302 2 5364800 2980 SI250.pngSI188.png 越攻越強 ‧ 累積15+相剋符石盾
29
隨機
481i.png
12678 2(2) 2669700 1540 SI219.png 三重凍結
482i.png
7123 1(1) 3846180 1080 SI165.png (3~5回轉珠減2秒)
483i.png
4296 1(1) 2214780 1190 SI105.png 7+Combo追擊盾
484i.png
13876 2(2) 3047990 1020 ICON087.png 強化盾 ‧ 反擊100%
485i.png
7686 2(2) 3548260 1370 SI165.pngSI167.pngSI251.png (5回轉珠減2秒) ‧ 連擊 ‧ 無視減傷
30
雙血
580i.png
12693 1(1) 3469800 3340 SI232.png 首回攻後暗心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
580i.png
7698 1 6879770 3340 SI110.png 首消隨機Combo追擊盾 ‧ 轉

Battle 31-40

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
31
792i.png
15039 4(2) 1435980 880 SI163.png 能力繼承
790i.png
14982 4(4) 1384790 860 SI163.png 能力繼承
32
隨機
643i.png
68451 3(3) 4569880 2550 SI232.png 鎖定圍城 ‧ 心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
644i.png
14982 2(2) 3213690 2360 SI225.png 縱橫射擊
645i.png
10637 1(1) 3547880 2450 SI215.png 軌跡黑白
33
隨機
802i.png
8672 2(2) 2896320 1320 SI260.png 反彈15%
808i.png
6378 1(1) 4264800 1310 SI188.png 越戰越強 ‧ 金
810i.png
15692 2(4) 3543660 1380 SI135.png 中毒90%
34
804i.png
8342 1(1) 6343690 2160 SI224.png 定點隱藏 ‧ 問號符石5 ‧ 15%
35
隨機
1022i.png
19369 2(2) 1296720 1890 SI244.png 三屬盾 ‧ 限
1028i.png
19433 2(2) 1365590 1920 SI244.png 光暗盾 ‧ 限
36
雙血
739i.png
15299 1(1) 3269890 3760 SI121.pngSI254.pngSI251.png 附加消除重置 ‧ 強化盾 ‧ 無視減傷
739i.png
3689 1 9345690 3760 SI188.pngSI212.png 無限回復 ‧ 越攻越強
37
隨機
941i.png
15873 2(2) 3643890 1530 SI165.png 2秒轉珠
943i.png
16132 2(2) 2477120 1690 SI231.png 強化防禦75%
944i.png
16027 2 3436310 1270 SI221.png 風化3000 ‧ 轉
38
雙血
579i.png
45879 3(3) 3569780 4280 SI236.png 三重電擊
579i.png
15240 1 7243660 4280 SI106.png (5回8+Combo發動攻回)
39
408i.png
100 1(1) 100 10 SI235.pngSI125.png 強化 ‧ 技能回復 ‧ 結
40
雙血
829i.png
6320 1(1) 9697800 8970 SI188.pngSI047.png 命懸一線 ‧ 連擊 ‧ 低血追擊 ‧ 火暗輪轉
829i.png
16489 2 5246690 8970 SI123.pngSI224.pngSI188.png 附加消除 ‧ 攻後隱藏增攻輪轉

Star1.png 關卡成就 Star1.png

  • 隊伍中有三個或以上的龍類成員

Star1.png 關卡成就 Star1.png

  • 隊伍中有三個或以上的人類成員

Star1.png 關卡成就 Star1.png

  • 隊長與戰友相同

相關影片

神魔之塔 - 光希隊破虛幻輪迴 (20-40層)35:15

神魔之塔 - 光希隊破虛幻輪迴 (20-40層)

神魔之塔 - 光歐隊破虛幻輪迴 (20-40層)00:00

神魔之塔 - 光歐隊破虛幻輪迴 (20-40層)

神魔之塔 虛幻輪迴 雙拜月教主暴力打死BOSS前一刻 破3人類成就 (較詳細攻略)04:17

神魔之塔 虛幻輪迴 雙拜月教主暴力打死BOSS前一刻 破3人類成就 (較詳細攻略)

歡迎參考!

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

更多維基

隨機維基