Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

轟雷荒土

Comments163
2,580个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

轟雷荒土
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
月下的王族 光屬性i.png暗屬性i.png 12 7 1180 98
聖光加護的長槍 光屬性i.png暗屬性i.png 12 7 1197 100
怒獅的咆哮 光屬性i.png暗屬性i.png 12 7 1214 101
狂暴的獸王 光屬性i.png暗屬性i.png 12 7 1231 103
雷神轟鳴 光屬性i.png暗屬性i.png 17 10 1530 90

337i.png
月下的王族

Stamina.png 12 Battle.png 7 Exp.png 1180 (98 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
016i.png 侯爵奈寶尼
10868 3 32萬 299
013i.pngLv.1
ICON087.png 強化盾,稀有出現
083i.png 金光蜥蜴戰士
7741 4 41515 19
083i.pngLv.3
271 ICON023.png 反彈15%
085i.png 漆黑蜥蜴戰士
7829 4 41107 19
085i.pngLv.3
271
093i.png 傳教士安迪莉亞
2335 1 37801 10
093i.pngLv.3
315 ICON024.png 連擊
113i.png 白幽狼人
3698 2 66000 39
113i.pngLv.3
201
113i.png 白幽狼人
3698 2 33000 39
113i.pngLv.3
201 ICON067.png 4Combo盾
115i.png 黑幽狼人
3699 2 69000 39
115i.pngLv.3
201
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300 稀有出現
332i.png 神聖史萊姆
5萬 4(4) 12 5萬
103i.pngLv.3
10
342i.png 聖光蜥蜴騎士
8089 2 67053 97
083i.pngLv.3
53 ICON028.png 攻防盾
7
073i.png 月光精靈 ×2
2312 2(2) 58607 58
073i.pngLv.3
324 ICON067.png 4Combo盾
337i.png 月耀公主
8203 3(3) 34萬 483
073i.pngLv.1
301 ICON054.png 妖精剋制 ‧ 攻

342i.png
聖光加護的長槍

Stamina.png 12 Battle.png 7 Exp.png 1197 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
016i.png 侯爵奈寶尼
10868 3 32萬 299
013i.pngLv.1
ICON087.png 強化盾,稀有出現
083i.png 金光蜥蜴戰士
7827 4 41515 19
083i.pngLv.3
274
085i.png 漆黑蜥蜴戰士
7916 4 41107 19
085i.pngLv.3
274 ICON023.png 反彈15%
093i.png 傳教士安迪莉亞
2335 1 38168 10
093i.pngLv.3
318 ICON024.png 連擊
113i.png 白幽狼人
3735 2 66000 39
113i.pngLv.3
203
113i.png 白幽狼人
3735 2 33000 39
113i.pngLv.3
203 ICON067.png 4Combo盾
115i.png 黑幽狼人
3736 2 69000 39
115i.pngLv.3
203
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300 稀有出現
332i.png 神聖史萊姆
5萬 4(4) 12 5萬
103i.pngLv.3
10
337i.png 月耀公主
4027 1 73034 483
073i.pngLv.3
69
342i.png 聖光蜥蜴騎士
8089 2 67053 97
083i.pngLv.3
53 ICON028.png 攻防盾
7
342i.png 聖光蜥蜴騎士
4100 2(2) 54萬 97
083i.pngLv.1
17 ICON057.png 神族剋制 ‧ 攻
343i.png 黑雷蜥蜴騎士
8200 3(3) 36萬 97
085i.pngLv.1
17 ICON063.png 神族剋制 ‧ 防

157i.png
怒獅的咆哮

Stamina.png 12 Battle.png 7 Exp.png 1214 (101 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
016i.png 侯爵奈寶尼
10868 3 32萬 299
013i.pngLv.1
ICON087.png 強化盾,稀有出現
083i.png 金光蜥蜴戰士
7827 4 41515 19
083i.pngLv.3
277 ICON023.png 反彈15%
085i.png 漆黑蜥蜴戰士
8003 4 41107 19
085i.pngLv.3
277
093i.png 傳教士安迪莉亞
2335 1 37801 10
093i.pngLv.3
321 ICON024.png 連擊
113i.png 白幽狼人
3735 2 66000 39
113i.pngLv.3
205 ICON067.png 4Combo盾
115i.png 黑幽狼人
3736 2 69000 39
115i.pngLv.3
205
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300 稀有出現
332i.png 神聖史萊姆
5萬 4(4) 12 5萬
103i.pngLv.3
10
337i.png 月耀公主
4027 1 73034 483
073i.pngLv.3
69
342i.png 聖光蜥蜴騎士
8089 2 67053 97
083i.pngLv.3
53 ICON028.png 攻防盾
7
157i.png 聖靈怒獅
5236 3(3) 67萬 772
ICON075.png2500
730 ICON023.png 反彈15%

187i.png
狂暴的獸王

Stamina.png 12 Battle.png 7 Exp.png 1231 (103 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
016i.png 侯爵奈寶尼
10868 3 32萬 299
013i.pngLv.1
ICON087.png 強化盾,稀有出現
083i.png 金光蜥蜴戰士
7999 4 41515 19
083i.pngLv.3
280
085i.png 漆黑蜥蜴戰士
8090 4 41107 19
085i.pngLv.3
280 ICON023.png 反彈15%
093i.png 傳教士安迪莉亞
2335 1 37801 10
093i.pngLv.3
324 ICON024.png 連擊
113i.png 白幽狼人
3735 2 66000 39
113i.pngLv.3
207
113i.png 白幽狼人
3809 2 33000 39
113i.pngLv.3
207 ICON067.png 4Combo盾
115i.png 黑幽狼人
3736 2 69000 39
115i.pngLv.3
207
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300 稀有出現
332i.png 神聖史萊姆
5萬 4(4) 12 5萬
103i.pngLv.3
10
337i.png 月耀公主
4027 1 73034 483
073i.pngLv.3
69
342i.png 聖光蜥蜴騎士
8089 2 67053 97
083i.pngLv.3
53 ICON028.png 攻防盾
7
187i.png 獅鷲獸王
24068 3 68萬 19
ICON075.png2500
40 ICON058.png 獸類剋制 ‧ 防

207i.png
雷神轟鳴

Stamina.png 17 Battle.png 10 Exp.png 1530 (90 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 掉落 金幣 備註
016i.png 侯爵奈寶尼
10868 3 32萬 299
013i.pngLv.1
ICON087.png 強化盾,稀有出現
083i.png 金光蜥蜴戰士
8085 4 41515 19
083i.pngLv.3
283 ICON023.png 反彈15%
085i.png 漆黑蜥蜴戰士
8177 4 41107 19
085i.pngLv.3
283 ICON023.png 反彈15%
093i.png 傳教士安迪莉亞
2335 1 39269 10
093i.pngLv.3
327 ICON024.png 連擊
113i.png 白幽狼人
3735 2 66000 39
113i.pngLv.3
209
113i.png 白幽狼人
3735 2 33000 39
113i.pngLv.3
209 ICON067.png 4Combo盾ICON068.png 5Combo盾
115i.png 黑幽狼人
3846 2 69000 39
115i.pngLv.3
209
283i.png 神聖千年靈魂石
900 2 15 10萬
283i.pngLv.1
300 稀有出現
332i.png 神聖史萊姆
5萬 4(4) 12 5萬
103i.pngLv.3
10
337i.png 月耀公主
4027 1 73034 483
073i.pngLv.3
69
342i.png 聖光蜥蜴騎士
8089 2 67053 97
083i.pngLv.3
53 ICON028.png 攻防盾
5
052i.png 聖衡機龍
99999 7(7) 35萬 531 875 ICON058.png 獸類剋制 ‧ 防
10
208i.png 轟天雷神索爾
7000 1 86萬 1000
ICON075.png2500
125 ICON043.png 固定扣血40%

更多维基

进入随机维基