Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

連擊

Comment1
1,968个页面创建
于此维基上

简体 | 繁體

技能通稱 連擊
官方說明 敵人會在一回合內連續攻擊兩次
補充說明 敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,
則使不倒意志無法發動

建議應對方式

  1. 優先處理,因為連擊怪物多數同時具備CD短的特性
  2. 由於連擊會造成2次傷害,而骷髏頭不出現只代表受到下一次傷害不會使你死亡,
    並不代表受到連擊後不會死亡,請先計算好當前血量會否被秒殺
  3. 使用No. 116 烏爾德,No. 117 過去之烏爾德,No. 118 歷史之烏爾德凍結No. 481 記憶與遺忘 ‧ 女武神烏爾德凝冰之際No. 182 蛇妖,No. 183 美杜莎,No. 184 妖女美杜莎石化No. 355 持劍侍女 ‧ 波比,No. 356 白羊宮 ‧ 波比灼熱盾擊都可令敵人不能作出攻擊

剋制

  • No. 133 水舞劍神 No. 287 碑紋騎士 ‧ 奧丁 No. 438 清泉守衛根性隊
  • No. 308 黑寡婦伊莎貝爾魅惑技能使用後只能抵擋第一次攻擊

使用此技能的敵人

敵人 出現關卡 層數 備註
No. 002 高級水術士莫莉 高級水術士莫莉 塵封之祕 - 記憶的水鏡
人類的希望
2
No. 004 水元素賢者莫莉 水元素賢者莫莉 褻瀆的寶船 - (所有關卡) 隨機 稀有出現
No. 004 水元素賢者莫莉 水元素賢者莫莉 清之水瓶宮 - Extra.png 9
No. 004 水元素賢者莫莉 水元素賢者莫莉 王者的慾念 - 高級 3
No. 032 玄武執明神君 玄武執明神君 颶風神殿 - 聖獸仰望的天空 7
No. 043 冰晶龍王 冰晶龍王 英靈降臨 ‧ 火 - Extra.png 9
No. 057 淵寒大地精 淵寒大地精 沛雨神殿 - (所有關卡)

天界的門廊 - 懸於天際的秤砣
幽之巨蟹宮 Extra.png
清之水瓶宮 - 高級 / Extra.png
海之雙魚宮 - 高級 / Extra.png
天尊太師座 - 高級 / Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 水 - 高級 / Extra.png
王者的掠奪 - 高級 / Extra.png
驚濤異族的恐怖 - 高級 / Extra.png
整潔的打掃精靈 - 高級 / Extra.png

隨機
No. 057 淵寒大地精 淵寒大地精 魔王的再臨 3
No. 057 淵寒大地精 淵寒大地精 沛雨神殿 - 降下淚滴的雨神 5
No. 059 熾岩大地精 熾岩大地精 戰火神殿 - (所有關卡)

天界的門廊 - 龍焰惜予力量
天界的門廊 - 相扶的協定
赤之白羊宮 - 高級 / Extra.png
炎之金牛宮 - 高級
錠光圓覺寺 - 高級 / Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 火 - 高級 / Extra.png
王者的掠奪 - 高級 / Extra.png
活火蔓延的恐怖 - 高級 / Extra.png

隨機
No. 059 熾岩大地精 熾岩大地精 天尊太師座 - 高級 8 一次出現兩隻
No. 059 熾岩大地精 熾岩大地精 魔王的再臨 3
No. 061 碧石大地精 碧石大地精 颶風神殿 - (所有關卡)

森之人馬宮 - 高級 / Extra.png
翠之山羊宮 - 高級 / Extra.png
清源二郎庭 - 高級 / Extra.png
英靈降臨 ‧ 木 - Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 木 - 高級 / Extra.png
王者的掠奪 - 高級 / Extra.png
整潔的打掃精靈 - 高級 / Extra.png
噬魂祖蟾的恐怖 - 高級 / Extra.png

隨機
No. 061 碧石大地精 碧石大地精 魔王的再臨 3
No. 063 輝芒大地精 輝芒大地精 鷹揚神殿 - (所有關卡)

天界的門廊 - 榮光授予帥印
天界的門廊 - 共存的意念
光之獅子宮 - 高級 / Extra.png
耀之處女宮 - 高級 / Extra.png
義之天秤宮 - 高級 / Extra.png
海之雙魚宮 - Extra.png
神臺太公廟 - 高級 / Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 光 - 高級 / Extra.png
王者的掠奪 - 高級 / Extra.png
星詠之歌姬 - 高級 / Extra.png
異端古神的恐怖 - 高級 / Extra.png
神廟試練 ‧ 光 - 高級

隨機
No. 063 輝芒大地精 輝芒大地精 魔王的再臨 5
隨機
隨機出現三隻
No. 065 冥土大地精 冥土大地精 冥界神殿 - (所有關卡)

天界的門廊 - 亡者託付靈魂
闇之雙子宮 - 高級 / Extra.png
幽之巨蟹宮 - 高級 / Extra.png
義之天秤宮 - Extra.png
毒之天蠍宮 - 高級 / Extra.png
雷罡仙道觀 - 高級 / Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 暗 - 高級 / Extra.png
王者的掠奪 - 高級 / Extra.png
星詠之歌姬 - 高級 / Extra.png
星族異種的恐怖- 高級 / Extra.png
束縛的枷鎖 - 高級 / Extra.png

隨機
No. 065 冥土大地精 冥土大地精 魔王的再臨 5
隨機
隨機出現三隻
No. 087 占星士愛莉絲 占星士愛莉絲 褻瀆的寶船 - (所有關卡)

塔的彼端 - (所有關卡)
沛雨神殿 - (所有關卡)
天界的門廊 - 懸於天際的秤砣
幽之巨蟹宮 - Extra.png
清之水瓶宮 - Extra.png
海之雙魚宮 - Extra.png
天尊太師座 - 高級 / Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 水 - 高級 / Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 火 - 高級 / Extra.png
遠洋的訪客 ‧ 水 - 高級 / Extra.png
王者的怒吼 - 高級 / Extra.png
王者的慾念 - 高級 / Extra.png

隨機
No. 087 占星士愛莉絲 占星士愛莉絲 沛雨神殿 - 步進水舞之路 6
No. 089 火巫女瑪莉曼 火巫女瑪莉曼 永無寧靜之地 - (所有關卡)

塔的彼端 - (所有關卡)
戰火神殿 - (所有關卡)
天界的門廊 - 龍焰惜予力量
天界的門廊 - 相扶的協定
赤之白羊宮 - Extra.png
錠光圓覺寺 - 高級 / Extra.png
英靈降臨 ‧ 火 - Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 火 - 高級 / Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 木 - 高級 / Extra.png
遠洋的訪客 ‧ 火 - 高級 / Extra.png
王者的怒吼 - 高級 / Extra.png
王者的慾念 - 高級 / Extra.png
狂人的茶會 - 高級 / Extra.png

隨機
No. 089 火巫女瑪莉曼 火巫女瑪莉曼 戰火神殿 - 劃下炎舞之印 6
No. 091 修道者凱莉絲 修道者凱莉絲 永恆英靈殿 - (所有關卡)

塔的彼端 - (所有關卡)
颶風神殿 - (所有關卡)
森之人馬宮 - Extra.png
翠之山羊宮 - Extra.png
清源二郎庭 - 高級 / Extra.png
英靈降臨 ‧ 木 - Extra.png
遠古神龍 ‧ 木 - Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 水 - 高級 / Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 木 - 高級 / Extra.png
遠洋的訪客 ‧ 木 - 高級 / Extra.png
王者的怒吼 - 高級 / Extra.png
王者的慾念 - 高級 / Extra.png
墮進魔境之洞 - 高級 / Extra.png

隨機
No. 093 傳教士安迪莉亞 傳教士安迪莉亞 轟雷荒土 - (所有關卡)

塔的彼端 - (所有關卡)
鷹揚神殿 - (所有關卡)
天界的門廊 - 榮光授予封印
天界的門廊 - 共存的意念
光之獅子宮 - Extra.png
耀之處女宮 - Extra.png
義之天秤宮 - Extra.png
海之雙魚宮 - Extra.png
神臺太公廟 - 高級 / Extra.png
英靈降臨 ‧ 光 - Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 光 - 高級 / Extra.png
遠洋的訪客 ‧ 光 - 高級 / Extra.png
被喚醒的睡獸 - 高級 / Extra.png
王者的怒吼 - 高級 / Extra.png
王者的慾念 - 高級 / Extra.png
神廟試練 ‧ 光 - 高級 / Extra.png

隨機
No. 093 傳教士安迪莉亞 傳教士安迪莉亞 鷹揚神殿 - 向諸劍起誓 6 一次出現兩隻
No. 093 傳教士安迪莉亞 傳教士安迪莉亞 光之獅子宮 - Extra.png 11 一次出現兩隻
No. 095 鍊金士莉莉絲 鍊金士莉莉絲 監禁的惡神 - (所有關卡)

塔的彼端 - (所有關卡)
冥界神殿 - (所有關卡)
天界的門廊 - 亡者託付靈魂
闇之雙子宮 - Extra.png
幽之巨蟹宮 - Extra.png
義之天秤宮 - Extra.png
毒之天蠍宮 - Extra.png
雷罡仙道觀 - 高級 / Extra.png
傭兵的戰場 ‧ 暗 - 高級 / Extra.png
遠洋的訪客 ‧ 光 - Extra.png
英靈降臨 ‧ 暗 - Extra.png
遠洋的訪客 ‧ 暗 - 高級 / Extra.png
王者的怒吼 - 高級 / Extra.png
王者的慾念 - 高級 / Extra.png
魔境的岔路 - 高級 / Extra.png}
束縛的枷鎖 - 高級 / Extra.png

隨機
No. 095 鍊金士莉莉絲 鍊金士莉莉絲 冥界神殿 - 將暗影擊敗 6 一次出現兩隻
No. 113 白幽狼人 白幽狼人 日月的啃喰者 4 一次出現兩隻
No. 115 黑幽狼人 黑幽狼人 日月的啃喰者 4
No. 118 歷史之烏爾德 歷史之烏爾德 命運三姊妹 ‧ 水 - Extra.png 10
No. 118 歷史之烏爾德 歷史之烏爾德 秘賢輪迴 5
隨機
No. 121 無常之斯庫爾德 無常之斯庫爾德 召喚師的試煉 - 高級 9
No. 121 無常之斯庫爾德 無常之斯庫爾德 秘賢輪迴 5
隨機
No. 124 命運之薇兒丹蒂 命運之薇兒丹蒂 秘賢輪迴 5
隨機
No. 127 永生之伊登 永生之伊登 秘賢輪迴 5
隨機
No. 130 催魂之瓦爾基麗 催魂之瓦爾基麗 秘賢輪迴 5
隨機
No. 179 地獄三頭犬 地獄三頭犬 秘賢輪迴 27
隨機3
No. 190 惡魔巴風特 惡魔巴風特 曙沒之闇 3 一次出現兩隻
No. 192 海神波塞頓 海神波塞頓 海之雙魚宮 - Extra.png 12
No. 192 海神波塞頓 海神波塞頓 無懼之路 17
No. 196 智慧女神雅典娜 智慧女神雅典娜 神廟試練 ‧ 木 - Extra.png 10
No. 204 獨臂戰神提爾 獨臂戰神提爾 永無寧靜之地 - 獨臂判官 10
No. 204 獨臂戰神提爾 獨臂戰神提爾 輪迴 43
No. 216 天空之神 ‧ 舒 天空之神 ‧ 舒 翠之山羊宮 - Extra.png 13
No. 224 三太子 ‧ 哪吒 三太子 ‧ 哪吒 輪迴 46
No. 224 三太子 ‧ 哪吒 三太子 ‧ 哪吒 遺忘的記憶 2
No. 263 稀有水晶龍 稀有水晶龍 人類的希望 2 一次出現兩隻
No. 291 鬼魅萬年靈魂石 鬼魅萬年靈魂石 亡靈的序曲 7
No. 292 人面怪鳥 人面怪鳥 輪迴
秘賢輪迴
50
No. 292 人面怪鳥 人面怪鳥 古獸之巢 7
No. 292 人面怪鳥 人面怪鳥 疾風怪鳥 5
No. 312 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 火焰共生者 ‧ 克圖格亞 神廟試練 ‧ 火 - 高級 7
No. 316 招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 招蕩的輝芒 ‧ 圖爾茲查 黃衣之王的印記 2
No. 355 持劍侍女 ‧ 波比 持劍侍女 ‧ 波比 殘暴之路 15
隨機
No. 355 持劍侍女 ‧ 波比 持劍侍女 ‧ 波比 赤之白羊宮 - 高級 8
No. 356 白羊宮 ‧ 波比 白羊宮 ‧ 波比 赤之白羊宮 - Extra.png 15
No. 356 白羊宮 ‧ 波比 白羊宮 ‧ 波比 秘賢輪迴 25
隨機
No. 373 碎岩武者 ‧ 杜門 碎岩武者 ‧ 杜門 翠之山羊宮 - 高級 8
No. 374 山羊宮 ‧ 杜門 山羊宮 ‧ 杜門 翠之山羊宮 - Extra.png 15
No. 374 山羊宮 ‧ 杜門 山羊宮 ‧ 杜門 詛咒之路 19
No. 402 夜言歌姬 ‧ 希 夜言歌姬 ‧ 希 星詠之歌姬 - 高級 / Extra.png 6
隨機
稀有出現
No. 404 奇美拉 奇美拉 赤之白羊宮 - 高級 / Extra.png
炎之金牛宮 - 高級 / Extra.png
原野上的怪異生物 ‧ 火 - Extra.png
秘賢輪迴
神廟試練 ‧ 火 - 高級 / Extra.png
隨機
No. 408 大魔導士莫莉 大魔導士莫莉 天界的門廊 - 涓滴堆積希望 7
No. 408 大魔導士莫莉 大魔導士莫莉 王者的慾念 - Extra.png 3
No. 423 異域法眼 異域法眼 秘賢輪迴 46
No. 465 黑影刺客 黑影刺客 王者的氣派 - 高級 / Extra.png 隨機
No. 469 彈簧腿 ‧ 潔琪 彈簧腿 ‧ 潔琪 魔境的審判 3
No. 502 覓果幻獸 覓果幻獸 祈禳仙獸之助 5
No. 518 靈光飛刀手 靈光飛刀手 沐光聖殿 - 高級 / Extra.png 隨機
No. 522 甲兵 ‧ 鎧將 甲兵 ‧ 鎧將 天尊太師座 - 高級 / Extra.png 隨機
No. 522 甲兵 ‧ 鎧將 甲兵 ‧ 鎧將 天尊太師座 - Extra.png 15 一次出現兩隻
No. 534 錠光如來 ‧ 燃燈 錠光如來 ‧ 燃燈 上清教主降尊 6
No. 546 諾弗 ‧ 刻 諾弗 ‧ 刻 滄龍的呼嘯 2
No. 558 幻夢古神 ‧ 諾斯登 幻夢古神 ‧ 諾斯登 異端古神的恐怖 - 高級 / Extra.png 10
V26 胡善與賈善 胡善與賈善 魔王的收割祭 - Extra.png 5
V40 匈奴密探 匈奴密探 高貴的邪惡 - Extra.png
黑色藏寶圖 - Extra.png
異想篡位者 - Extra.png
隨機
V40 匈奴密探 匈奴密探 通往冥界秘境 - 高級 / Extra.png
接鄰僻壤邊疆 - 高級 / Extra.png
連向險惡沼澤 - 高級 / Extra.png
6
隨機

更多维基

进入随机维基