FANDOM


鎧甲承傳的意志
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
守護的承傳 ‧ 水 水屬性i火屬性i 30 3 0 0 守護的承傳 ‧ 水守護的承傳 ‧ 水守護的承傳 ‧ 水
熾熱的承傳 ‧ 火 五屬 30 3 0 0 熾熱的承傳 ‧ 火熾熱的承傳 ‧ 火熾熱的承傳 ‧ 火
古往的承傳 ‧ 木 木屬性i 30 3 0 0 古往的承傳 ‧ 木古往的承傳 ‧ 木古往的承傳 ‧ 木
榮耀的承傳 ‧ 光 光屬性i 30 3 0 0 榮耀的承傳 ‧ 光榮耀的承傳 ‧ 光榮耀的承傳 ‧ 光
極致的承傳 ‧ 暗 暗屬性i 30 3 0 0 極致的承傳 ‧ 暗極致的承傳 ‧ 暗極致的承傳 ‧ 暗

守護的承傳 ‧ 水

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
133i EvoArrow 686i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
582i
875 2(1) 12150 110
582i
875 2(1) 12150 110
2
351i
3939 3(2) 28440 240 SI102 4+Combo盾
3
133i
1764 1 1025 380 SI257 20%盾

熾熱的承傳 ‧ 火

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
136i EvoArrow 687i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
329i
189 2 10 10000 SI163 全體共生
330i
206 2 10 10000 SI163 全體共生
331i
182 2 10 10000 SI163 全體共生
332i
193 2 10 10000 SI163 全體共生
333i
201 2 10 10000 SI163 全體共生
2
335i
1285 4 20 20000 SI163 雙體共生
338i
395 1 22437 120 SI163 雙體共生
3
230i
991 1 18 100000 SI212 無限回復

古往的承傳 ‧ 木

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
139i EvoArrow 688i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
324i
972 2(2) 6344 130 SI257 全體無效
324i
972 2(1) 6344 130 SI257 全體無效
324i
972 2(3) 6344 130 SI257 全體無效
2
372i
435 3 48218 280 SI188 越戰越強 ‧ 銀
3
139i
2502 3 13950 360 SI250 隱身

榮耀的承傳 ‧ 光

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
142i EvoArrow 689i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
584i
1092 2 8840 130
584i
1092 2 8840 130
2
353i
643 1 20930 270 SI260 反彈15%
3
142i
1543 1(1) 58640 420 SI161 自殘10%

極致的承傳 ‧ 暗

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
145i EvoArrow 690i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
328i
492 3(2) 120 10130
328i
492 3(4) 120 10130
328i
492 3(3) 120 10130
2
360i
1698 5(2) 100 22960 SI214 回復6000
3
145i
184 3 71506 290 SI188 越戰越強 ‧ 金