FANDOM


關卡敵人技能更新日誌

2016年1月29日

  • 11.0版本新增關卡敵人技能

SI046.png 首回逢二隨機轉化

2016年1月26日

  • 11.0版本新增關卡敵人技能

SI165.pngSI236.png (98回轉珠減少3秒) ‧ 雙重電擊
SI123.pngSI232.pngSI188.png 附加消除重置 ‧ 越攻越強 ‧ 首回攻後水心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI250.pngSI139.png 敵屬防禦80% ‧ 越扣越強20%
SI217.pngSI045.png 溢補盾 ‧ 心形轉化 ‧ 隨機轉心
SI003.pngSI227.pngSI219.png 虛偽符石 ‧ 木外防禦75% ‧ 攻後雙重凍結
SI188.png 屬少越強 ‧ 5屬
SI188.png 屬少越強 ‧ 4屬
SI188.png 屬少越強 ‧ 3屬
SI188.png 種少越強 ‧ 6種
SI188.png 種少越強 ‧ 4種
SI188.png 種少越強 ‧ 3種
SI122.pngSI135.png (3回妖魔外禁錮) ‧ 中毒70%
SI134.pngSI250.png (生命倒數 ‧ 6回) ‧ 累積15+相剋符石盾
SI168.pngSI219.png 完爆 ‧ 三重凍結 ‧ 結
SI168.pngSI219.png 完爆 ‧ 六重凍結 ‧ 結
SI168.pngSI219.png 完爆 ‧ 九重凍結 ‧ 結
SI168.pngSI232.png 完爆 ‧ 三重鎖定 ‧ 未消引爆20% ‧ 結
SI168.pngSI232.png 完爆 ‧ 六重鎖定 ‧ 未消引爆20% ‧ 結
SI168.pngSI232.png 完爆 ‧ 九重鎖定 ‧ 未消引爆20% ‧ 結
SI168.pngSI236.png 完爆 ‧ 電擊 ‧ 結
SI168.pngSI236.png 完爆 ‧ 雙重電擊 ‧ 結
SI168.pngSI236.png 完爆 ‧ 三重電擊 ‧ 結

2016年1月3日

  • 10.1 10.2版本新增關卡敵人技能

SI336.pngSI047.png (無限回消水減攻50%) ‧ 攻後心轉水
SI254.pngSI188.png 越攻越強 ‧ 強化盾 ‧ 非強化傷害吸收
SI160.pngSI227.pngSI242.png 先攻 ‧ 虛偽符石 ‧ 三屬盾
SI236.pngSI122.png (3回神魔禁錮) ‧ 攻後電擊 ‧ 遞增電擊
SI123.pngSI003.pngSI011.png 附加消除 ‧ 木外防禦75% ‧ 消水敵回2-10%
SI160.pngSI001.pngSI229.png 突擊 ‧ 水外防禦75% ‧ 攻後橫縱燃燒輪轉10%
SI103.pngSI002.pngSI135.png (5回5+Combo發動攻回) ‧ 火外防禦75% ‧ 中毒60%
SI254.pngSI158.pngSI221.png (4回減攻80%) ‧ 強化盾 ‧ 攻後兩側風化3000
SI160.pngSI011.png 突擊 ‧ 攻後水橫縱輪轉
SI124.pngSI188.png 無法控制 ‧ 越攻越強
SI165.pngSI188.png (5回轉珠減2秒) ‧ 士氣高昂200% ‧ 回復50%
SI014.pngSI219.png 首回隨機轉光 ‧ 攻後雙重凍結
SI224.pngSI254.png 首回隱藏6 ‧ 問號符石5 ‧ 10% ‧ 強化盾
SI188.png 士氣高昂200%
SI188.png 士氣高昂300%
SI188.pngSI212.png 士氣高昂200% ‧ 回復50%
SI188.pngSI212.png 士氣高昂300% ‧ 回復50%
SI188.pngSI212.png 士氣高昂200% ‧ 無限回復
SI188.pngSI212.png 士氣高昂300% ‧ 無限回復
SI001.png 水外防禦90%
SI002.png 火外防禦90%
SI003.png 木外防禦90%
SI004.png 光外防禦90%
SI005.png 暗外防禦90%
SI063.png 人外防禦90%
SI064.png 獸外防禦90%
SI065.png 龍外防禦90%
SI061.png 神外防禦90%
SI062.png 魔外防禦90%
SI066.png 妖外防禦90%
SI219.png 突擊 ‧ 攻後雪花型凍結
SI219.png 突擊 ‧ 攻後雪花型冰封
SI031.png 首消水符石盾
SI032.png 首消火符石盾
SI033.png 首消木符石盾
SI034.png 首消光符石盾
SI035.png 首消暗符石盾
SI046.png 隨機轉化
SI188.png 數多越強 ‧ %扣血 ‧ 弱
SI232.pngSI165.png 2秒轉珠 ‧ 首回攻後水心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI011.pngSI188.png 首回隨機轉水 ‧ 攻後水橫縱輪轉 ‧ 低血追擊
SI232.pngSI251.png 無視減傷 ‧ 首回攻後火心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI012.pngSI229.png 首回隨機轉火 ‧ 攻後火橫縱輪轉 ‧ 軌跡燃燒1000
SI232.pngSI135.png 中毒40% ‧ 首回攻後木心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI013.pngSI338.png 首回隨機轉木 ‧ 攻後木橫縱輪轉 ‧ (無限回消木減攻50%)
SI232.pngSI254.png 強化盾 ‧ 首回攻後光心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI014.pngSI221.png 首回隨機轉光 ‧ 攻後光橫縱輪轉 ‧ 每回1-4風化20%
SI232.pngSI156.png 回復變0 ‧ 首回攻後暗心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI015.pngSI226.png 首回隨機轉暗 ‧ 攻後暗橫縱輪轉 ‧ 黑白符石
SI168.png 水鎖定 ‧ 未消引爆20%
SI168.png 火鎖定 ‧ 未消引爆20%
SI168.png 木鎖定 ‧ 未消引爆20%
SI168.png 光鎖定 ‧ 未消引爆20%
SI168.png 暗鎖定 ‧ 未消引爆20%
SI168.png 心鎖定 ‧ 未消引爆20%
SI218.pngSI251.png 無視減傷 ‧ 首回攻後心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI232.pngSI251.png 無視減傷 ‧ 首回攻後水心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI232.pngSI251.png 無視減傷 ‧ 首回攻後火心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI232.pngSI251.png 無視減傷 ‧ 首回攻後木心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI232.pngSI251.png 無視減傷 ‧ 首回攻後光心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI232.pngSI251.png 無視減傷 ‧ 首回攻後暗心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI232.pngSI251.png 無視減傷 ‧ 鎖定圍城 ‧ 心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI257.png 啟動防禦盾 ‧ 三次禁攻
SI251.pngSI257.png 無視減傷 ‧ 啟動防禦盾 ‧ 三次禁攻
SI211.png 復活三攻 ‧ 減攻50%
SI211.png 復活五攻 ‧ 減攻50%
SI251.pngSI211.png 無視減傷 ‧ 復活三攻 ‧ 減攻50%
SI251.pngSI211.png 無視減傷 ‧ 復活五攻 ‧ 減攻50%
SI005.pngSI254.pngSI251.png 無視減傷 ‧ 暗屬防禦90% ‧ 強化盾 ‧ 反擊100%
SI229.png 燃燒20%
SI229.png 雙重燃燒20%
SI229.png 燃燒25%
SI229.png 雙重燃燒25%
SI229.png 三重燃燒10%
SI229.png 三重燃燒20%
SI229.png 三重燃燒25%
SI011.png 隨機轉水 ‧ 消水扣血2-10%
SI013.png 隨機轉木 ‧ 消木扣血2-10%
SI014.png 隨機轉光 ‧ 消光扣血2-10%
SI015.png 隨機轉暗 ‧ 消暗扣血2-10%
SI045.png 隨機轉心 ‧ 消心扣血2-10%
SI012.png 隨機轉火 ‧ 消火敵回2-10%
SI013.png 隨機轉木 ‧ 消木敵回2-10%
SI014.png 隨機轉光 ‧ 消光敵回2-10%
SI015.png 隨機轉暗 ‧ 消暗敵回2-10%
SI045.png 隨機轉心 ‧ 消心敵回2-10%
SI011.png 隨機轉水 ‧ 消水減時0.2-1秒
SI012.png 隨機轉火 ‧ 消火減時0.2-1秒
SI014.png 隨機轉光 ‧ 消光減時0.2-1秒
SI015.png 隨機轉暗 ‧ 消暗減時0.2-1秒
SI045.png 隨機轉心 ‧ 消心減時0.2-1秒
SI123.pngSI121.pngSI156.png 附加消除重置 ‧ 回復變0
SI123.pngSI121.pngSI036.png 附加消除重置 ‧ 心圍城 ‧ 隨機轉心 ‧ 回復變0
SI124.pngSI261.png 無法控制 ‧ 不倒意志50% ‧ 1血回復50% ‧ 半血下增攻200%
SI124.pngSI139.pngSI261.png 無法控制 ‧ 越扣越強25% ‧ 不倒意志50% ‧ 1血回復50%
SI049.pngSI232.png 轉屬 ‧ 剋屬盾 ‧ 木鎖定 ‧ 未消引爆20%
Template:轉屬 ‧ 強化盾 ‧ 木鎖定 ‧ 未消引爆20%
Template:水光盾 ‧ 攻後光橫縱輪轉
Template:強化水光盾 ‧ 攻後光橫縱輪轉 ‧ 火暗防禦90%
SI165.pngSI224.png 2秒轉珠 ‧ 突擊 ‧ 攻後隱藏4
SI166.pngSI160.pngSI224.png (生命倒數 ‧ 6回) ‧ 2秒轉珠 ‧ 隱藏圍城 ‧ 攻後隱藏4

2015年10月5日

  • 10.0版本新增關卡敵人技能

SI336.png (無限回消水減攻50%)
SI336.png (無限回缺水減攻50%)
SI337.png (無限回消火減攻50%)
SI337.png (無限回缺火減攻50%)
SI338.png (無限回消木減攻50%)
SI338.png (無限回缺木減攻50%)
SI339.png (無限回消光減攻50%)
SI339.png (無限回缺光減攻50%)
SI340.png (無限回消暗減攻50%)
SI340.png (無限回缺暗減攻50%)
SI341.png (無限回消心減攻50%)
SI341.png (無限回缺心減攻50%)
SI161.png 命懸一線 ‧ 下回自殺
SI156.pngSI213.png 回復變0 ‧ 軌跡靈化200
SI156.pngSI213.png 回復變0 ‧ 軌跡靈化500
SI156.pngSI213.png 回復變0 ‧ 軌跡靈化800
SI165.pngSI213.png 2秒轉珠 ‧ 軌跡靈化500
SI165.pngSI213.png 2秒轉珠 ‧ 軌跡靈化800
SI165.pngSI213.png 2秒轉珠 ‧ 軌跡靈化1000
SI156.pngSI213.pngSI131.png 回復變0 ‧ 扣血90% ‧ 軌跡靈化200
SI156.pngSI213.pngSI131.png 回復變0 ‧ 扣血90% ‧ 軌跡靈化500
SI156.pngSI213.pngSI131.png 回復變0 ‧ 扣血90% ‧ 軌跡靈化800
SI254.pngSI011.png 強化盾 ‧ 攻後水橫縱輪轉
SI254.pngSI160.pngSI011.png 強化盾 ‧ 先攻 ‧ 首回雙行轉直水 ‧ 攻後水橫縱輪轉
SI254.pngSI188.png 強化盾 ‧ 越戰越強 ‧ 銀
SI254.pngSI188.pngSI124.png 強化盾 ‧ 越戰越強 ‧ 金 ‧ 無法控制
SI254.pngSI227.png 強化盾 ‧ 虛偽符石
SI254.pngSI227.pngSI221.png 強化盾 ‧ 虛偽符石 ‧ 風化3000 ‧ 轉
SI254.pngSI122.png 強化盾 ‧ 2~4回技能封鎖
SI254.pngSI122.pngSI165.png 強化盾 ‧ 3~6回技能封鎖 ‧ 封技2秒轉珠
SI254.pngSI224.png 強化盾 ‧ 隱藏 ‧ 轉
SI254.pngSI224.pngSI228.png 強化盾 ‧ 隱藏 ‧ 轉 ‧ 軌跡腐蝕
SI250.png 首殺盾
SI188.pngSI124.png 無法控制 ‧ 殺伴狂暴5000%
SI139.pngSI251.pngSI124.png 無法控制 ‧ 扣血50% ‧ 殺伴狂暴5000%
SI139.pngSI251.pngSI124.png 無法控制 ‧ 扣血70% ‧ 殺伴狂暴5000%
SI250.pngSI196.png 累積30+同屬符石盾 ‧ 每5回炮擊20000
SI250.png 4+屬性符石防禦盾
SI344.pngSI122.png 人類防禦80% ‧ 側員技能封鎖
SI342.pngSI122.png 神族防禦80% ‧ 側員技能封鎖
SI345.pngSI122.png 獸類防禦80% ‧ 側員技能封鎖
SI346.pngSI122.png 龍類防禦80% ‧ 側員技能封鎖
SI347.pngSI122.png 妖精防禦80% ‧ 側員技能封鎖
SI343.pngSI122.png 魔族防禦80% ‧ 側員技能封鎖
SI140.png 龍脈重置
SI236.png 電擊
SI236.png 雙重電擊
SI236.png 三重電擊
SI181.png 敵屬初級拼圖盾
SI181.png 敵屬高級拼圖盾
SI181.png 敵屬初級拼圖盾 ‧ 限
SI215.png 軌跡黑白
SI215.png 軌跡黑白 ‧ 連
SI232.png 鎖定圍城 ‧ 心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI224.png 軌跡隱藏 ‧ 連

2015年8月24日

  • 9.3版本新增關卡敵人技能

SI156.png 攻後(1回回復變0)
SI156.png 攻後(2回回復變0)
SI156.png 攻後(3回回復變0)
SI156.png 攻後(4回回復變0)
SI156.png 攻後(5回回復變0)
SI156.png 攻後(98回回復變0)
SI165.png 攻後(1回轉珠減2秒)
SI165.png 攻後(2回轉珠減2秒)
SI165.png 攻後(3回轉珠減2秒)
SI165.png 攻後(4回轉珠減2秒)
SI165.png 攻後(5回轉珠減2秒)
SI165.png 攻後(98回轉珠減2秒)
SI158.png 攻後(1回減攻50%)
SI158.png 攻後(2回減攻50%)
SI158.png 攻後(3回減攻50%)
SI158.png 攻後(4回減攻50%)
SI158.png 攻後(5回減攻50%)
SI158.png 攻後(98回減攻50%)
SI162.png 攻後(1回中毒30%)
SI162.png 攻後(2回中毒30%)
SI162.png 攻後(3回中毒30%)
SI162.png 攻後(4回中毒30%)
SI162.png 攻後(5回中毒30%)
SI162.png 攻後(98回中毒30%)
SI162.png 攻後(1回中毒50%)
SI162.png 攻後(2回中毒50%)
SI162.png 攻後(3回中毒50%)
SI162.png 攻後(4回中毒50%)
SI162.png 攻後(5回中毒50%)
SI162.png 攻後(98回中毒50%)
SI049.pngSI016.png 轉屬 ‧ 水
SI049.pngSI017.png 轉屬 ‧ 火
SI049.pngSI018.png 轉屬 ‧ 木
SI049.pngSI019.png 轉屬 ‧ 光
SI049.pngSI020.png 轉屬 ‧ 暗
SI219.pngSI229.png 冰火轉化10%
SI219.pngSI229.png 冰火轉化20%
SI219.pngSI229.png 冰火轉化30%
SI156.png (1回回復變0) ‧ 結
SI156.png (2回回復變0) ‧ 結
SI156.png (3回回復變0) ‧ 結
SI156.png (4回回復變0) ‧ 結
SI156.png (5回回復變0) ‧ 結
SI156.png (98回回復變0) ‧ 結
SI165.png (1回轉珠減2秒) ‧ 結
SI165.png (2回轉珠減2秒) ‧ 結
SI165.png (3回轉珠減2秒) ‧ 結
SI165.png (4回轉珠減2秒) ‧ 結
SI165.png (5回轉珠減2秒) ‧ 結
SI165.png (98回轉珠減2秒) ‧ 結
SI158.png (1回減攻50%) ‧ 結
SI158.png (2回減攻50%) ‧ 結
SI158.png (3回減攻50%) ‧ 結
SI158.png (4回減攻50%) ‧ 結
SI158.png (5回減攻50%) ‧ 結
SI158.png (98回減攻50%) ‧ 結
SI167.pngSI224.png 連擊 ‧ 隱藏 ‧ 結
SI188.pngSI224.png 越戰越強 ‧ 銀 ‧ 隱藏 ‧ 結
SI126.pngSI224.png 扣血30% ‧ 隱藏 ‧ 結
SI128.pngSI224.png 扣血50% ‧ 隱藏 ‧ 結
SI129.pngSI224.png 扣血70% ‧ 隱藏 ‧ 結
SI251.pngSI224.png 無視減傷 ‧ 隱藏 ‧ 結
SI254.pngSI224.png 強化盾 ‧ 隱藏 ‧ 結
SI011.png 攻後水橫縱輪轉
SI012.png 攻後火橫縱輪轉
SI013.png 攻後木橫縱輪轉
SI014.png 攻後光橫縱輪轉
SI015.png 攻後暗橫縱輪轉
SI011.pngSI224.png 攻後水橫縱輪轉 ‧ 隱藏 ‧ 結
SI012.pngSI224.png 攻後火橫縱輪轉 ‧ 隱藏 ‧ 結
SI013.pngSI224.png 攻後木橫縱輪轉 ‧ 隱藏 ‧ 結
SI014.pngSI224.png 攻後光橫縱輪轉 ‧ 隱藏 ‧ 結
SI015.pngSI224.png 攻後暗橫縱輪轉 ‧ 隱藏 ‧ 結
SI229.png 五重定點燃燒10%
SI229.png 五重定點燃燒10%
SI229.png 十重定點燃燒10%
SI221.png 五重定點風化 ‧ 結
SI221.png 五重定點風化 ‧ 結
SI221.png 十重定點風化 ‧ 結
SI250.png 累積9+相剋符石盾
SI250.png 累積12+相剋符石盾
SI250.png 累積15+相剋符石盾
SI250.png 累積20+相剋符石盾
SI250.png 累積30+相剋符石盾
SI250.png 累積50+相剋符石盾
SI250.png 累積90+相剋符石盾
SI250.png 累積9+同屬符石盾
SI250.png 累積12+同屬符石盾
SI250.png 累積15+同屬符石盾
SI250.png 累積20+同屬符石盾
SI250.png 累積30+同屬符石盾
SI250.png 累積50+同屬符石盾
SI250.png 累積90+同屬符石盾
SI250.pngSI188.png 越攻越強 ‧ 累積15+相剋符石盾
SI101.png 3+Combo追擊盾
SI102.png 4+Combo追擊盾
SI103.png 5+Combo追擊盾
SI104.png 6+Combo追擊盾
SI107.png 9+Combo追擊盾

2015年8月13日

  • 所有敵人技能已加上技能編號

2015年8月10日

  • 以下為列表,列表中只舉出同一系列的其中個作例子。
舊名 新名
SI048.png 轉屬轉換 ‧ 剋屬攻擊SI048.png 轉屬 ‧ 剋屬盾
SI049.png 轉屬攻擊 ‧ 同屬吸收SI049.png 光暗轉換 ‧ 吸收
SI049.png 三屬轉換 ‧ 吸收
SI245.png 相剋強化盾 ‧ 攻後轉屬SI254.png 相剋強化盾 ‧ 破盾轉屬
SI110.png Combo法印SI110.png 隨機Combo追擊盾
SI110.png 超級Combo法印SI110.png 隨機Combo追擊盾 ‧ 強
SI075.png 人類防禦盾50%SI076.png 獸類剋制 ‧ 防
SI121.png 隨機技能重置SI121.png 二員技能重置
SI256.png 我方滿血防禦盾SI256.png 缺血盾
SI001.png 水相剋外防禦盾50%SI250.png 相剋外防禦50%
SI161.png 生命變1SI161.png 命懸一線
SI261.png 不倒意志20% ‧ 5倍回復SI261.png 不倒意志20% ‧ 5倍回復
SI230.png 強化變1SI230.png 強化防禦盾
SI001.png 水屬性外防禦盾75%SI001.png 水外防禦75%
SI063.png 人類外防禦盾75%SI063.png 人外防禦75%
SI048.png 屬性轉換 ‧ 禁消法印50%SI048.png 轉屬 ‧ 剋屬禁消 ‧ 光暗防禦50%
SI217.pngSI221.png 風化法印20% ‧ 溢補SI217.pngSI221.png 雙重風化20% ‧ 追擊 ‧ 溢補盾
SI222.pngSI125.png 風化攻擊 ‧ 技能回復SI125.pngSI222.png 技能回復 ‧ 風化%盾
SI105.png 7+Combo盾 ‧ 攻SI105.png 7+Combo追擊盾
SI227.png 形狀相同SI227.png 迷惑符石
SI056.pngSI216.pngSI257.png 光回暗扣 ‧ 復活 ‧ 主動盾SI056.pngSI216.pngSI257.png 消光敵回30% ‧ 消暗扣血30% ‧ 復活 ‧ 主動盾
SI166.png 轉珠+3 ‧ 7+ComboSI166.pngSI105.png 轉珠+3秒 ‧ 首消7+Combo盾
SI242.png 隨機三屬盾 ‧ 回復10%SI242.png 隨機三屬盾 ‧ 敵回10%
SI254.png 強化盾 ‧ 反彈100%ICON087.png 強化盾 ‧ 反擊100%
SI254.png 強化盾 ‧ 扣除50%SI254.png 強化盾 ‧ 扣血50%
SI254.png 強化盾 ‧ 回復10%SI254.png 強化盾 ‧ 敵回10%
SI168.png 自爆變1SI168.png 自爆 ‧ 命懸一線
SI168.png 強制自爆變1SI168.png 強制自爆 ‧ 命懸一線
SI011.png 消除回復 ‧ 水SI011.png 隨機轉水 ‧ 消水敵回2-10%
SI013.png 消除扣減 ‧ 木SI013.png 隨機轉木 ‧ 消木減時0.2-1秒
SI220.png 冷卻凍結SI220.png 凍結圍城 ‧ 未消停止冷卻技能
SI232.png 雙重弱化 ‧ 未消變0SI277.png 雙重弱化 ‧ 未消禁攻
SI273.png 雙重活化 ‧ 未消回復10%SI273.png 雙重活化 ‧ 未消敵回10%
SI220.png 封鎖凍結SI122.pngSI220.png 鎖技2回 ‧ 凍結圍城 ‧ 未消停止冷卻技能 ‧ 攻後未消技能回復
SI220.png 四重冷卻凍結 ‧ 延伸SI220.png 四重凍結 ‧ 未消延伸 ‧ 停止冷卻技能
SI223.png 封鎖符石 ‧ 消除鎖技SI223.png 封鎖 ‧ 消除鎖技2回
SI227.png 指定 ‧ 未消轉換SI227.png 指定 ‧ 未消轉化圍城
SI230.png 強化掉落變零SI230.png 五消不掉強化
SI011.png 隨機水轉化SI011.png 隨機轉水
SI218.png 心鎖定 ‧ 消除回復10%SI218.png 心鎖定 ‧ 消除敵回10%
SI189.png 換珠增攻 ‧ 敵外SI189.png 消珠增攻 ‧ 敵外
SI218.png 完全回復 ‧ 攻後轉化心鎖定 ‧ 消除回復2%SI218.png 回復100% ‧ 攻後轉心鎖定 ‧ 消除敵回2%
SI110.png 首消Combo法印 ‧ 轉SI110.png 首消隨機Combo追擊盾 ‧ 轉
SI157.png 人類外剋制 ‧ 攻SI157.png 人外剋制 ‧ 攻
SI256.png 人類外生命盾SI256.png 人外生命提升
SI225.png 縱向射擊 ‧ 左SI225.png 射擊 ‧ 左
SI225.png 橫向射擊 ‧ 上SI225.png 射擊 ‧ 上
SI250.pngSI215.png 隱身 ‧ 隱攻回復變0SI250.pngSI156.png 隱身 ‧ 隱攻回復變0 ‧ 3回
SI218.png 心鎖定 ‧ 未消回復10%SI218.png 心鎖定 ‧ 未消敵回10%
SI218.png 心鎖定 ‧ 未消攻時回復 ‧ 傷SI218.png 心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
SI189.png 鎖鏈法印 ‧ 4Combo解鎖SI189.png 禁錮吸收 ‧ 首消4Combo解鎖
SI256.png 心珠攻擊2% ‧ 扣血30%SI256.png 消心扣敵2% ‧ 扣血30%
SI121.png 人類外技能重置SI121.png 人外技能重置
SI158.png (3~5回攻擊減弱50%)SI158.png (3~5回減攻50%)
SI134.png 攻後死亡 ‧ 6回SI134.png 攻後(生命倒數 ‧ 6回)
SI162.png 攻後扣血10% ‧ 5回SI162.png 攻後(5回中毒10%)
SI165.png (3~5回轉珠減1)SI165.png (3~5回轉珠減1秒)
SI283.png 攻後扣血20% ‧ 5回 ‧ 軌跡燃燒500SI283.png 攻後(5回中毒20% ‧ 軌跡燃燒500)
SI123.pngSI224.pngSI188.png 附加消除 ‧ 問號法印SI123.pngSI224.pngSI188.png 附加消除 ‧ 攻後隱藏增攻輪轉
SI001.pngSI002.pngSI122.png 水火防禦75% ‧ 攻後完封1員 ‧ 2回SI001.pngSI002.pngSI122.png 水火防禦75% ‧ 攻後禁錮1員2回
SI189.png 強化盾 ‧ 鎖 ‧ 超級橫向射擊SI122.pngSI254.pngSI225.png 強化盾 ‧ 鎖技4員 ‧ 超級橫向射擊
SI224.png 軌跡隱藏 ‧ 4SI224.png 軌跡隱藏4
SI168.pngSI251.png 敵血70%以下 ‧ 扣血50% ‧ 攻後自殺SI168.pngSI251.png 敵血70%下 ‧ 扣血50%後自殺
SI219.png 突擊 ‧ 攻後即時凍結 ‧ 1SI219.png 突擊 ‧ 攻後冰封
SI160.png 先攻 ‧ 自殘100%SI160.png 先攻 ‧ 下回自殺
SI256.png 我方50%血下防禦盾SI256.png 50%血上盾
SI103.png|SI132.png 5+Combo盾 ‧ 扣血100%SI103.pngSI132.png 5+Combo盾 ‧ 不足扣血100%
SI244.png 三屬盾 ‧ 首消禁光暗SI244.png 三屬盾 ‧ 限
SI011.png 攻後隨機水轉化 ‧ 橫SI011.png 攻後轉橫水
SI050.pngSI251.pngSI229.png (5回火暗變1) ‧ 無視減傷 ‧ 攻後燃燒SI050.pngSI251.pngSI229.png (5回火暗防禦盾) ‧ 無視減傷 ‧ 攻後燃燒10%
SI188.pngSI047.png 超級連擊 ‧ 生命變1 ‧ 火暗轉換法印SI188.pngSI047.png 命懸一線 ‧ 連擊 ‧ 低血追擊 ‧ 火暗輪轉
SI165.pngSI167.pngSI251.png (5回轉珠減2) ‧ 連擊 ‧ 無視減傷SI165.pngSI167.pngSI251.png (5回轉珠減2秒) ‧ 連擊 ‧ 無視減傷
SI158.pngSI219.png (5回攻擊減弱90%) ‧ 攻後雙重凍結SI158.pngSI283.pngSI251.png (5回減攻90%) ‧ 攻後雙重冰封 ‧ 無視減傷
SI003.pngSI005.pngSI122.png 木暗防禦90% ‧ 攻後雙重風化 ‧ 隨機完封1員 ‧ 2回SI003.pngSI005.pngSI122.png 木暗防禦90% ‧ 攻後雙重風化 ‧ 隨機禁錮1員2回
SI139.pngSI111.png 首消水木同等盾 ‧ 扣血50% ‧ 狂暴扣血100%SI139.pngSI111.png 首消水木同等盾 ‧ 首扣50% ‧ 次扣100%
SI042.pngSI188.png 首攻轉直木 ‧ 次攻轉橫水 ‧ 越戰越強 ‧ 銀SI047.pngSI188.png 木水輪轉 ‧ 越戰越強 ‧ 金
SI160.pngSI105.png 先攻 ‧ (5回軌跡燃燒800) ‧ 7+Combo盾 ‧ 攻SI160.pngSI105.png 先攻 ‧ (5回軌跡燃燒800) ‧ 7+Combo追擊盾
SI103.png 5回5+Combo盾 ‧ 攻回SI103.png (5回5+Combo發動攻回)
SI261.png 最高攻擊變0SI261.png 最高攻擊無效

或許你注意到,我們刻意將「法印」這個字詞改掉,沒錯,我們已經為所有技能條件統一作一個定義,因此重新名命,詳情可以參考︰ 關卡敵人技能

2015年7月24日

  • 9.25版本更新,新增多個關卡敵人技能︰

SI110.png 首消隨機Combo追擊盾
SI110.png 首消隨機Combo追擊盾 ‧ 轉
SI004.pngSI005.pngSI188.png 光暗防禦90% ‧ 越戰越強 ‧ 金
SI122.pngSI139.pngSI224.png (5回神魔禁錮) ‧ 越扣越強20% ‧ 軌跡隱藏9
SI123.pngSI121.png 附加消除重置
SI123.pngSI121.pngSI251.png 附加消除重置 ‧ 無視減傷
SI121.pngSI254.pngSI251.png 附加消除重置 ‧ 強化盾 ‧ 無視減傷
SI123.pngSI121.pngSI165.png 附加消除重置 ‧ 2秒轉珠
SI123.pngSI121.pngSI221.png 附加消除重置 ‧ 雙重風化3000 ‧ 先
SI123.pngSI121.pngSI188.png 附加消除重置 ‧ 越攻越強
SI123.pngSI121.pngSI188.png 附加消除重置 ‧ 越戰越強 ‧ 金
SI123.pngSI121.pngSI260.png 附加消除重置 ‧ 反彈15%
SI251.pngSI124.png 超級防禦
SI235.png 強化 ‧ 結
SI235.pngSI125.png 強化 ‧ 技能回復 ‧ 結
SI219.pngSI229.pngSI104.png 冰火轉化 ‧ 6+Combo追擊盾
SI165.pngSI219.png 2秒轉珠 ‧ 首回凍結9 ‧ 攻後凍結2

2015年6月23日

  • 9.2版本更新,新增多個關卡敵人技能︰

SI165.png (3回轉珠減2秒)
SI165.png (4回轉珠減2秒)
SI165.png (5回轉珠減2秒)
SI233.png (3回回復減少50%)
SI233.png (4回回復減少50%)
SI233.png (5回回復減少50%)
SI011.png 攻後水縱橫輪轉
SI012.png 攻後火縱橫輪轉
SI013.png 攻後木縱橫輪轉
SI014.png 攻後光縱橫輪轉
SI015.png 攻後暗縱橫輪轉
SI045.png 攻後心縱橫輪轉
SI011.png 攻後水內外輪轉
SI012.png 攻後火內外輪轉
SI013.png 攻後木內外輪轉
SI014.png 攻後光內外輪轉
SI015.png 攻後暗內外輪轉
SI045.png 攻後心內外輪轉
SI011.png 攻後轉水4
SI012.png 攻後轉火4
SI013.png 攻後轉木4
SI221.png 攻後風化
SI224.png 攻後隱藏2
SI169.pngSI013.png (3回攻擊無效) ‧ 攻後心轉木
SI217.pngSI221.pngSI188.png 1-4風化20% ‧ 追擊 ‧ 溢補盾
SI217.pngSI221.pngSI188.png 2-5風化20% ‧ 追擊 ‧ 溢補盾
SI123.pngSI135.pngSI013.png 附加消除 ‧ 木心輪轉 ‧ 消木吸血1%
SI123.pngSI135.pngSI013.png 附加消除 ‧ 木心輪轉 ‧ 消木吸血2%
SI254.pngSI121.pngSI011.png 妖魔技能重置 ‧ 強化盾 ‧ 水縱橫輪轉
SI124.pngSI251.pngSI261.png 超級防禦 ‧ 不倒意志40% ‧ 1血完全回復 ‧ 增血攻200%
SI124.pngSI251.pngSI261.png