Wikia

Tower of Saviors 神魔之塔 维基

魔物巢穴之日

Comments468
2,761pages on
this wiki

简体 | 繁體

魔物巢穴之日
名称 属性 体力 回合 经验 经/体 限制
伏魔的丑角 初级 暗属性i.png 10 5 600 60
伏魔的丑角 高级 暗属性i.png 25 5 2000 80

固定掉卡关卡 铜卡.png 银卡.png 金卡.png 白金卡.png  

386i.png
伏魔的丑角 初级

Stamina.png 10 Battle.png 5 Exp.png 600 (60 / 体)
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 掉落 金币 备注
094i.png 小魔女莉莉丝
379 1 2341 5
094i.pngLv.1
161
385i.png 见习小丑
3000 6 16 1万
385i.pngLv.1
200
5
385i.png 见习小丑 ×2
3000 6 16 1万
385i.pngLv.1
200
386i.png 无头小丑
8000 6 20 4万
386i.pngLv.1
400

387i.png
伏魔的丑角 高级

Stamina.png 25 Battle.png 5 Exp.png 2000 (80 / 体)
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 掉落 金币 备注
385i.png 见习小丑
3000 6 16 1万
385i.pngLv.1
200
386i.png 无头小丑
8000 6 20 4万
386i.pngLv.1
400
4
乱入
387i.png 午夜之丑角
15000 2(2) 35000 1000万
387i.pngLv.1
600
5
386i.png 无头小丑 ×2
8000 6 20 4万
386i.pngLv.1
400
387i.png 午夜之丑角
15000 2(2) 35000 1000万
387i.pngLv.1
600

队伍编制建议

队长 其他必要队员 队长 详情
悟空队 228i.png 任意 任意 直接破防
游侠队 139i.png 136i.png 145i.png 139i.png 火游 → 双木游 → 暗游
异界龙队 316i.png 任意 318i.png 固定伤害,配合龙队4倍攻
光埃
异界龙
218i.png 任意 316i.png 队长/队友选择光埃
靠光埃队长技能令光异界龙伤害达到45000
磨队 133i.png 寄生或吸血技能的卡片 127i.png 可配朱雀or玄武防止卡心珠
暗防 228i.png 385i.png 385i.png 385i.png 055i.png 第一关储技能 234关开小丑秒掉 尾关开悟空再秒
平民 261i.png 267i.png 385i.png 385i.png 386i.png 127i.png 压低总血量,根性配伊登保你不死,
有技能就可以一路清到底,
最后一关直接吸血磨到死。
水蛋+木游 296i.png 118i.png 139i.png 139i.png 先用水奶丶海拉技能,再开双木游技能

Wikia里...

进入随机维基